Top

येवजण्यो

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी येवजण्यो दिल्यात.

येवजण्यो वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसीच्या कल्याणखातीर येवजण
English (37KB) download Date: 03/12/2019
सगळी येवजण
English (39KB) download Date: 03/12/2019
दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण
English (18KB) download Date: 03/12/2019
अनुसूचित जाती आनी ओबीसी विद्यार्थ्यांखातीर फुकट प्रशिक्षण येवजण
English (24KB) download Date: 03/12/2019
येल्लोव ब्लॅक मोटर सायकलीखातर राज्य अनुदान
English (13 KB) download Date: 29/11/2019
गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ येवजण्यो
English (30 KB) download Date: 29/11/2019
पोन्नी प्रवासी बसेस बदलपाक गोंय राज्य अनुदान
English (12 KB) download Date: 29/11/2019
गैर सरकारी संस्थेन वाचनालयाखातीर चलयल्ली येवजण
English (34 KB) download Date: 27/11/2019
आर्थिक सहाय्य आनी येवजण्यो
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
राजा राममोहन रॉय वाचनालय फाऊंडेशन
English (49 KB) download Date: 27/11/2019
सहकार खात्याची येवजण्यो
English (133 KB) download Date: 27/11/2019
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर येवजण्यो
English (28 KB) download Date: 27/11/2019
नुस्तेकारांखातीर कल्याण येवजण्यो
English (94 KB) download Date: 27/11/2019
स्थानिक पुरवठा येवजण खरेदीस प्रोत्साहित करपाची प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 19/07/2019
संभाव्य कर्मचारी येवजण्यो प्रशिक्षण दिवपाखातीर उद्योगांना प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
व्याज अनुदान येवजण्यो २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
हरित गुंतवणूक येवजण प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
प्रमाणन आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्क प्रतिपूर्ती येवजण्यो खातीर आर्थिक प्रोत्साहन २०१७
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
राजपत्रां ११०१
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
आय टी पोलिसी २०१८
कोंकणी  download Date: 15/07/2018
भांडवल अनुदान योजनेसाठी मसुदा योजनेची अधिसूचना २०१७
कोंकणी  download Date: 02/07/2018
रोजगार अनुदान योजनेखातीर मसुदा येवजणची अधिसूचना २०१७
कोंकणी  download Date: 26/06/2018
राजभाषा जागृती योजना
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
भाषा पुरस्कार योजना आणि भाषा विकास योजना
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
अक्षर मित्रं योजना
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
राजभाष प्रशिक्षण एवझोन २००८
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
प्रकाशन योजना
कोंकणी  download Date: 17/12/2016
गोय लहान प्राणी बचाव व्यवस्थापन येवजण
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
सामुदायिक दुग्ध पालन येवजण्यो
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
गोय भटक्या मांजरी व्यवस्थापन येवजण
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत दुभत्या जनावरांच्या खरेदीसाठी सुधारित योजना
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
गोपाल रत्ना पुरस्कार येवजण्य
कोंकणी  download Date: 16/12/2016
इंसेण्टिवे टू डेरी फार्मर फॉर रेनोवेशन / रिपेर ऑफ कॅटलॅशेड
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
आधुनिक पोल्ट्री फार्म स्थापना आणि कुक्कुट पालन उपकरणे खरेदीखातीर आर्थिक सहाय्य
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
राज्यात बारमाही आणि हंगामी चारा विकासखातीर हिरव्या चारो लागवडीस प्रोत्साहन दिल्ले येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
कामधेनू येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
कृषी आणि संबंधित उपक्रमांखातीर कर्जावैले व्याज अनुदान.
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन दिवपाखातीर सुधारित येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
पशुपालन येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
पायाभूत सुविधा येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
दुग्ध उपकरणे येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
विज्ञान शिक्षणास प्रोत्साहन दिवपाची येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
५०० ब्रॉयलर / १००० थरांची पोल्ट्री उभारणीची येवजण
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
गोय राज्याबाहेर तयार पोल्ट्री फीडच्या वाहतुकीखातीर अनुदान
कोंकणी  download Date: 15/12/2016
स्कीम फॉर पिग्गरी डेव्हलोपमेंट फॉर २० सोवस एन्ड २ बोअर्स
एन डी ए कॅडेट्साक गोय राज्य शिष्यवृत्तीची येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
युवा सृजन पुरस्कार
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
कला सन्मान येवजण , २०१६
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
कला आणि संस्कृती क्षेत्रात दीर्घ मुदती प्रकल्प संस्थेस अनुदान दिवपाची येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
देखभाल अनुदान येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
इंटर स्टेट एक्सचेन्ज ऑफ कलचरल ट्रॉउप्स
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
डी.डी. कोसंबी रिसर्च फेलोशिप स्कीम
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोमंत विभूषण पुरस्कार
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोय वाचनालयची आर्थिक येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोव्यातील शासकीय व शासकीय सहाय्यित महाविद्यालयांवैले प्रशिक्षित सल्लागार प्रदान करपाची येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
मूळ दीर्घकालीन येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
उच्च शिक्षण घेणार्या अनुसूचित जाती / वर्गातील विद्यार्थ्यांखातीर फी माफी येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोय अभ्यासकांच्या निवडीखातीर येवजण २०१५-१६
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
शैक्षणिक उद्देशान स्वयंसेवी संस्था आणि बाकीच्यांक आर्थिक सहाय्य येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
कला गौरव पुरस्कार येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि उन्नतीसाठी अनुदान-देणगी / अनुदान नाशिल्ले अनुदान संस्थांना सॉफ्ट कर्जाची येवजण.
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
कॉर्रिगेंडॅम अड्डेन्डम लॉन्ग टर्म स्कीम
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
व्याजमुक्त शिक्षण कर्ज येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
गोय विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांन सांस्कृतिक क्रीडा आणि सह-अभ्यासक्रमाची उपक्रमांन प्रोत्साहन दिवपाचे येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
व्यावसायिक संस्थांन उच्च शिक्षण / तांत्रिक शिक्षणाखातीर आर्थिक सहाय्य येवजण
कोंकणी  download Date: 13/12/2016
बुरसरी स्कीम
कोंकणी  download Date: 12/12/2016
अनाथ बुर्ग्यांखातीर उच्च शिक्षणाखातीर दयानंद बांदोडकर चे येवजण
कोंकणी  download Date: 12/12/2016