Top


गोपनीयता धोरण

 

गोंय पोर्टल आपले आपुण आमकां खाजगी रीत्या तुमकां वळखूपाक मदत करतली अशी खंयचीय खाजगी म्हायती (जशी, नांव, फोन नंबर, वा ईमेल नामो) एकठांय करना.गोंय पोर्टल आपले आपुण आमकां खाजगी रीत्या तुमकां वळखूपाक मदत करतली अशी खंयचीय खाजगी म्हायती (जशी, नांव, फोन नंबर, वा ईमेल नामो) एकठांय करना.

 

जर गोंय पोर्टल तुमकां खाजगी म्हायती दिवपाक विनंती करता, तर तुमकां हि म्हायती खंयच्या विशेष हेतून एकठांय करतात हें कळीत करतात आनी तुमची खाजगी म्हायती संरक्षीत करपाक जाय ते सुरक्षा उपाय घेतात. आमीं गोंय पोर्टलार स्वखोशयेन दिल्ली खंयचीय व्यक्तीगत वळखीची म्हायती खंयच्याय तीसर्याघ पक्षाक (भौशिक /खाजगी) विकनात वा सांगनात. ह्या पोर्टलार दिल्ली खंयचीय म्हायती नुकसान, गैरवापर, अनाधिकृत प्रवेश वा प्रकटीकरण, बदल वा विनाशापासून संरक्षीत केल्ली जातली.आमी वापरकर्त्या विशीं इंटरनेट प्रोटोकोल (आयपी)नामे, डोमेन नांव, ब्राउजर प्रकार, ओपरेटींग सिस्टम, भेट दिल्ली तारिख आनी वेळ आनी भेट दिल्ली पानां अशी ठरावीक म्हायती एकठांय करतात. सायटीक नुकसान दिवपाचो प्रयत्न करना तेमेरेन आमी हे नामे सायटीक भेट दिवपी मनशाक वळखूपाचो दूवो म्हण वापरनात.