Top


कोविड -१९

कोविड-१९ स्तिथी (०१/०४/२०२३) :
एकूण:२६००५०
सध्याचे दुयेंती: ६०१
बरे जाल्ले:२५५४३५
मरण:४०१४
कोविड -१९ संबंधीत दस्तावेज पळोवपाखातीर खातीं निवडात :
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०४/२०२३
English (571 KB) download Date: 01/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 31/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 30/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 29/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 28/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 27/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 26/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०३/२०२३
English (571 kb) download Date: 25/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 24/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 23/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 22/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 21/03/2023
लोकांनी कोवीड-19 आनी एच3एन2 विशाणूआड उपाय घेवपाचो सल्लो
कोंकणी (113 KB) download Date: 20/03/2023