Top


वापराविशीं अटी

जोडपी धोरण

 
भायल्या वेबसायटी / पोर्टला कडेन दुवे
 

ह्या पोर्टलार खूपश्या जाग्यांनी तुमकां दुसर्या् वेबसायटी / पोर्टलांकडेन दुवे सापडतले. हे दुवे तुमच्या सोयीखातीर दवरल्यात. आमी ह्या जोडिल्ल्या वेबसायटीच्या आशयाची आनी विश्वासाची जबाबदारी घेना आनी तांतूंत व्यक्त केल्ल्या अभिप्रायाचें समर्थन आमी करतातच अशेण ना. ह्या पोर्टलार ते दुवे वा तांची यादी आसा म्हण आमीं तांचें समर्थन करतात अशें कोणेय गृहित धरपाक जायना. हे दुवे सदांच चलतले हाजी हमी आमी घेवपाक शकना आनी ह्या जोडपी पानांच्या उपलब्धतेचेर आमचें नियंत्रण ना.

 
दुसऱ्या वेबसायटींचे गोंय पोर्टला कडेन दुवे
 

आमीं तुमकां ह्या पोर्टलाचेर आशिल्ल्या म्हायती कडेन थेट जोडपाक ना म्हणनात आनी ह्या खातीर कसल्याय संमतीची गरज ना. पूण तुमीं ह्या पोर्टलाचे खंयचेय दुवे दिले जाल्यार आमकां कळीत केल्लें आवडतलें जाचे मागीर आमीं तांतूंत कसलोय बदल केल्यार तुमकां म्हायती दिवपाक शकतले. तशेंच आमीं आमचीं पानां तुमच्या सायटीवेल्या फ्रेमीन लोड करपाक संमती दिना. हिं पानां सायटीक संबंधी आसा आनी तीं वापरकर्त्याच्या नव्या ब्राउजर जनेलांत उघडपाक जाय.