Top


सर्वाधिकार

 

ह्या संकेतथळार आशिल्ली म्हायती खंयच्याय पध्दतीन वा मिडीयां स्वरुपांत कसल्याच प्रकारची परवानगी घेनासतना फुकट पुनर्निर्मीत करूं येता. मात हे करतना पुनर्निर्मीती अचुक तरेन जावंक जाय वा खंयच्याय अपमानकारक वा दिशाभुल करपाच्या नदरेंतल्यान ती जावंक जायना. म्हायती दुसऱ्याक दितना वा वापरतना ताच्या मूळ साधनाक फावो ती पावती दिवप गरजेचें.

 

मात तृतीय पक्षाचे सर्वाधीकार आशिल्ली खंयचीय म्हायची ह्या संकेतथळार आसत जाल्यार ताका ही परवानगी लागू जायना. अश्या तरेची म्हायती पुनर्निर्मीत करपाची संमती सर्वाधीकार आशिल्ल्या त्या तृतीय पक्षाकडल्यान घेवप गरजेचे.