Top


सुचनां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले सूचना मेळटलीं.

सूचना पळोवपा खातीर खातें वेंचून काडात
गोंयांत ई.व्ही चार्जिंग स्टेशन स्थापन, कमिशनिंग, संचालन आनी देखरेखी खातीर व्याज अभिव्यक्ती (ईओआय).
English (274 KB) download Date: 25/11/2022
अधिसुचोवणी - पी.एम.ए.ए.जी.वाय.च्या अंमलबजावणी खातीर मार्गदर्शक तत्वां सयत पी.एम.ए.ए.जी.वाय खाला 21 गांवांची वळेरी
English (1 MB) download Date: 21/11/2022
सुचोवणी-कामधेनू येवजण (सुधारीत) दुरुस्ती 2021 खाला दुदाची जनावरांची पुरवण करपा खातीर विक्रेत्याची नोंदणी करपा खातीर "व्याज अभिव्यक्ती"
English (1 MB) download Date: 09/11/2022
अधिसुचोवणी - गोंय सरकाराच्या वेवसायाक जोडिल्ल्या अनुसुचींत दुरुस्ती (वांटणी) नेम,1987 (पंचळीसवी दुरुस्ती)नियम,2022
English (450 KB) download Date: 27/10/2022
अधिसुचोवणी - राज्यांत 24 ऑक्टोबर 2022 दिसा मनयपाचो "संयुक्त राष्ट्र दीस"
English (462 KB) download Date: 21/10/2022
अधिसुचोवणी - 2023 वर्सा खातीर भौशीक सुटयो आनी खाशेल्या सुटयांची वळेरी
English (1 MB) download Date: 21/10/2022
अपीलाची सुचोवणी - पुरातत्व खात्या कडल्यान अपीलाची सुचोवणी पाळपा खातीर भौशीक / एनजीओ / संघटनां कडल्यान प्रतिनिधीत्व आमंत्रण दितात
English (270 KB) download Date: 19/10/2022
अधिसुचोवणी - श्री संजीव आहुजा, आयएएस (एजीएमयूटी:2008) हांकां सरकाराचो सचीव म्हूण नेमणूक केल्या आनी सकयल दिल्ल्या उल्लेख केल्ल्या खात्यांचो प्रभार घेतले
English (742 KB) download Date: 30/09/2022
गोंय राज्यांतल्या इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशना खातीर गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ कडल्यान रूची अभिव्यक्ती (ईओआय) आमंत्रित
English (272 KB) download Date: 30/09/2022
भौशीक सुचोवणी - उल्लेख केल्ल्या प्रमाण वेगवेगळ्या मुखेल विशयांत आनी उपविशयांत कला अकादमी गोंयची "मुक्त परिक्षा” अशी जायरात
English (43 KB) download Date: 27/09/2022
सुचोवणी - गेडा प्रतिश्ठीत निर्मात्या कडल्यान अर्ज आमंत्रित करता / अधिकृत विक्रेत्यांक /आदी. एमएनआरईच्या राष्ट्रीय पोर्टला खाला एम्पॅनल मेळोवपा खातीर
English (1 MB) download Date: 15/09/2022
अधिसुचोवणी - सरकाराक सकयल दिल्ल्या सचीवा मदीं काम / खातें वाटपाचो कार्य आदेश
English (41 KB) download Date: 14/09/2022
म्हायती तंत्रज्ञान खात्याच्या उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें वर्णना खातीर निंदा केल्ल्या वाहना खातीर लिलावाची सुचोवणी
English (459 KB) download Date: 14/09/2022
"गोंय अंतर्देशीय जहाजां नोंदणी नेम,१९६५ अंतर्देशीय जहाजां(बांदकाम आनी सर्वेक्षण)नियम,१९६५ हातूंत दुरुस्ती करपी अधिसुचोवण्यो मसुदो"-आमंत्रण दिवपी हरकत/सुचोवण्यो
English (614 KB) download Date: 13/09/2022
सुचोवणी – कारखाने आनी बॉयलर निरीक्षणालयान “बॉयलर अटेंडंट” परिक्षे खातीर अर्ज आमंत्रित
English (609 KB) download Date: 10/09/2022
शिक्षणीक वर्स २०२२-२३ खातीर पदव्युत्तर एमडी आनी एमएस अभ्यासक्रमां खातीर तात्पुरती पात्रताय आनी मेरिट वळेरी - जीएमसी
English (1 MB) download Date: 30/08/2022
भौशीक सुचोवणी - 186 गांव पंचायत 2022 मेरेन येवपी सामान्य वेंचणुकेच्या नदरेन आबकारी खात्यान स्थापन केल्लीं नियंत्रण कक्ष
English (887 KB) download Date: 21/07/2022
अधिसुचोवणी - सामान्य वेंचणुके खातीर ग्राम पंचायतींत जागे आरक्षण 2022
English (185 KB) download Date: 15/07/2022
अधिसुचोवणी - गोंयच्या राज्यपालान सकयल दिल्ल्या सचीवा मदीं काम/खातांचें वाटप करपाचो आदेश दिवपाक खोशी आसा
English (120 KB) download Date: 11/07/2022
अधिसुचोवणी - नियोजन विकास आनी बांदकाम समिती संबंदी
English (106 KB) download Date: 11/07/2022
वेंचणुकेची सुचोवणी आनी पंचायती राज आनी समुदाय उदरगत खात्या कडल्यान पंचायत वेंचणुके खातीर भौशीक सुचोवणी
English (74 KB) download Date: 01/07/2022
अधिसुचोवणी - डॉ व्ही कॅंडावेलो आयएएस हांची निवड गोंय कर्मचारी निवड आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून जाल्या
English (967 KB) download Date: 22/06/2022
अधिसुचोवण्यो - गोंय सरकार हाचेवरवीं गांवच्या पंचायतींखातीर सकयल दिल्ल्या "प्रशासकाची" नेमणूक करता
English (23 MB) download Date: 17/06/2022
गोंय राज्य जैवविविधता मंडळान वेगवेगळ्या सेवां खातीर कोटेशन आमंत्रित केल्या
English (201 KB) download Date: 17/06/2022
लिलावाची सुचोवणी - आयुक्त कामगार आनी रोजगार कार्यालया कडल्यान निंदा केल्ल्या वाहनाचो विलो लावपा खातीर सीलबंद निविदां आमंत्रण दितात
English (47 KB) download Date: 17/06/2022
अधिसुचोवणी राजपत्र - येवजण गगन भररी शिक्षण योजनांत दुरुस्ती
English (75 KB) download Date: 17/06/2022
अधिसुचोवणी राजपत्र - मातृत्व योजना येवजनची दुरुस्ती
English (148 KB) download Date: 17/06/2022
अधिसुचोवणी- गोंय सरकारान गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळाची पुनर्रचना केली
English (220 KB) download Date: 08/06/2022
नाविकांक सूचना आगवाद सँड बार हो मार्ग बंद आसतोलो
English (249 KB) download Date: 11/05/2022
अधिसूचना - गोंय सरकारच्या सचिवांमधी काम / विभाग वाटपाचो नवीन आदेश
English (1 MB) download Date: 10/05/2022
अधिसूचना - गोंय खाजगी सुरक्षा एजन्सी नियम, २०२२ च्या व्यवसायाबाबत
English (371 KB) download Date: 05/05/2022
अधिसूचना - गोंय सरकाराक आशिल्ल्या सचिवांमधी काम / विभागांचो वाटो
English (100 KB) download Date: 04/04/2022
अधिसूचना - गोंय माननीय मुखेलमंत्रीन उल्लेख केल्ल्या गोंयच्या नवीन मंत्र्यांक सरकारी खात्यांचे कामकाजाचे वाटपाचो आदेश
English (559 KB) download Date: 03/04/2022
सार्वजनिक सूचना - गोंयांत रेल्वे कायदा १९८९ अंतर्गत विशेष रेल्वे प्रकल्पाखातीर भूसंपादन
English (683 KB) download Date: 03/03/2022
नाविकांक सूचना - मंडोवी आनी झुआरी नदीत सर्व अंतर्देशीय जलवाहतुकीखातीर सूचना
English (246 KB) download Date: 01/03/2022
सार्वजनिक सूचना- डेक आनी इंजिन रूम विभागात कर्मचाऱ्यांखातीर रिफ्रेशर कोर्स च्या शिशक्षणा बाबत
English (240 KB) download Date: 01/03/2022
सूचना - १४ फेब्रुवारी २०२२ दिसा गोंय विधानसभा २०२२ सार्वत्रिक निवडणुक आसल्या कारणानं "सार्वजनिक सुट्टी" घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 07/02/2022
सूचना - सोमारा , ७ फेब्रुवारी २०२२ दिसा गोंयांत आशिल्ल्या न्यायालयत सुट्टी जाहीर करण्याबाबत
English (577 KB) download Date: 07/02/2022
अधिसूचना - ०६/०२/२०२२ तें ०८/०२/२०२२ पर्यंत पूर्ण गोंय राज्यात राज्य शोक आसतलो
English (275 KB) download Date: 06/02/2022
बार्ज कर सवलतीबाबत राजपत्रक अधिसूचना
English (593 KB) download Date: 13/01/2022
सूचना - उत्पादन शुल्क विभागात "विविध पदांखातीर" अर्ज केलेल्या केप्या तालुक्यातील उमेदवाराखातीर
Konkani (63 KB) download Date: 31/12/2021
लॉटरी व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणीखातीर प्रस्ताव विनंती
English (49 KB) download Date: 29/12/2021
सूचना - उत्पादन शुल्क विभागान "विविध उल्लेखित पदांखातीर" शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणीचे वेळापत्रक आनी ठिकाण
कोंकणी (133 KB) download Date: 27/12/2021
सुचना - कारागीर प्रशिक्षण खात्यानं "वेगवेगळ्या" अर्ज प्राप्त करपा खातीर शेवटची तारीख "वाडेल्या"
English (302 KB) download Date: 22/12/2021
अधिसूचना- अनुसूचित जमाती आनी अनुसूचित जातीच्या दुग्ध उत्पादक शेतकारांक मूलभूत दुग्ध उपकरणे विकत घेवपाक आर्थिक सहाय्य
English  download Date: 20/12/2021
अधिसूचना- अनुसूचित जमाती आनी अनुसूचित जातीच्या दुग्ध उत्पादक शेतकारांक मूलभूत दुग्ध उपकरणे विकत घेवपाक आर्थिक सहाय्य
English (135 KB) download Date: 20/12/2021
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेबाबत अधिसूचना
English (55 KB) download Date: 17/12/2021
सीएमआरय योजनेबाबत सूचना
English (22 KB) download Date: 17/12/2021
अधिसूचना- इडीसी मर्यादित (लिंक ऑफिसर) सीएमआरय कर्ज मंजूर करपाक अधिकृत आसा
English (41 KB) download Date: 17/12/2021
कायदेशीर सल्लागार, लेखापाल आनी लेखा परीक्षक (विशेषतः चार्टर्ड अकाउंटंट) हांच्या नियुक्तीखातीर स्वारस्य व्यक्त करपाची सूचना
English (215 KB) download Date: 14/12/2021
14-09-AH/DSPCA South/21-22/Part/08
अधिसूचना - २०२२ वर्साखातीर सार्वजनिक सुटयो आनी विशेष सुट्ट्यांचो यादी
English (2 MB) download Date: 29/11/2021
"आझादी का अमृत महोत्सव" मनोवपाक "सुशासन सप्ताह" बाबत
English (184 KB) download Date: 29/11/2021
अधिसूचना - गोंय सरकारान आशिल्ल्या सचिवांक काम / विभागांचे वाटप खातीर सूचना
English (287 KB) download Date: 27/11/2021
सूचना – उदकां स्त्रोत खात्यानं “वेगवगेळे उल्लेखित पदांखातीर” अर्ज केलल्या उमेदवारांखातीर लेखी परीक्षा
English (1 MB) download Date: 27/11/2021
"कोलवाळे, बारदेझ, गोंय हांगा संयुक्त विकास माध्यमान व्यावसायिक सुविधांचो विकास" - गोंय गृहनिर्माण मंडळ
English (515 KB) download Date: 23/11/2021
कार्यालय न्यायपात्र - सगळ्या सरकारी कर्मचार्‍यांखातीर आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली परत सुरू करपाची ताझाखातीर सूचना/मार्गदर्शक तत्त्वे
English (373 KB) download Date: 16/11/2021
सूचना- कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता पदाखातर जाहिरात
English (746 KB) download Date: 15/11/2021
सूचना - चालक पदाखातर लेखी परीक्षा (अभ्यासक्रम आनी उमेदवारांची यादी)- कला आनी संस्कृती संचालनालय
English (620 KB) download Date: 15/11/2021
सूचना - महाराष्ट्र पशू आनी मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील (एमएएफअसयू) सर्व बी.व्ही.अससी आनी ए.एच अर्जदारांखातीर
English (771 KB) download Date: 15/11/2021
सूचना - शारीरिक मानक परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांखातीर लेखी परीक्षा - मानसोपचार आनी मानवी संस्था
English (79 KB) download Date: 10/11/2021
प्रवेश सूचना - यम. फार्म २०२१-२२ फार्मसी प्रवेशाची स्पॉट फेरी -गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय
English (368 KB) download Date: 09/11/2021
सूचना- २२/११/२०२१ पर्यंत विस्तारित व्यावसायिक जागो घेवपाक ऑनलाइन अर्ज प्राप्त करपाक शेवटची तारीख
English (200 KB) download Date: 09/11/2021
सूचना- २२/११/२०२१ पर्यंत विस्तारित औद्योगिक जागो घेवपाक ऑनलाइन अर्ज प्राप्त करपाक शेवटची तारीख
English (100 KB) download Date: 09/11/2021
अधिसूचना - गोंय उत्पादन शुल्क (सुधारण) नियम, २०२१
English (398 KB) download Date: 28/10/2021
मडगांव नियोजन क्षेत्राचा मसुदा ओडीपी – २०३१ पर्यंत तयार करण्याबाबत सार्वजनिक सूचना
English (132 KB) download Date: 28/10/2021
फोंडा नियोजन क्षेत्राचा मसुदा ओडीपी – २०३१ पर्यंत तयार करण्याबाबत सार्वजनिक सूचना
English (138 KB) download Date: 28/10/2021
गोयं कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ बाबत राजपत्र अधिसूचना
English (493 KB) download Date: 25/10/2021
गोयं कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२१ बाबत राजपत्र अधिसूचना
English (687 KB) download Date: 24/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (गोल्डन राशी ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (498 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री ५0 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (394 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोयं सरकारान सकयल (राजश्री १00 मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या
English (393 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) नियम २०२१
English (114 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोय सरकारनं खालील (राजश्री १० मासिक) लॉटरी योजना तयार केला
English (391 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोवा शासनाने १५.१०.२०२१ पासून सरकारी अधिसूचनेचे पालन केले
English (149 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोवा सरकारने खालील (राजश्री २१ मासिक) लॉटरी योजना तयार केल्या आहेत
English (401 KB) download Date: 22/09/2021
अधिसूचना - गोवा वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम २०२१ बाबत
English (141 KB) download Date: 22/09/2021
जलवाहतूक वाहतुकीखातीर आग्वाद रेवेचो बार उघडपाक नौसैनिक हांका सूचना
English (1 MB) download Date: 15/09/2021
१४ ऑगस्ट २०२१ दिसा ग्रंथपाल ग्रेड -१, लायब्ररी अटेंडंट आनी बुक बाइंडर ह्या पदाखातीर लेखी परीक्षा ठरल्या - कला आनी संस्कृती खातें
English (607 KB) download Date: 05/08/2021
गोंय क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आनी नियमन) कायदो २०१९
कोंकणी (238 KB) download Date: 04/08/2021
अर्ज आमंत्रित करण्याबाबत शुद्धीकरण तारीख २७.०३.२०२१ - आयएफबी
English (590 KB) download Date: 04/08/2021
एमटीएस आनी एलडीसी पदाखातीर लेखी परीक्षा, अभ्यासक्रम आनी सूचनां - आयएफबी
English (990 KB) download Date: 04/08/2021
गोंय क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आनी नियमन) नियम २०२१
कोंकणी (844 KB) download Date: 04/08/2021
सूचना - मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं स्टाफ नर्सच्या पदाखातीर लेखी परीक्षा आयतारा ०८/०७/२०२१ दिसा दवरल्या.
English (350 KB) download Date: 22/07/2021
वेगवेळ्या पदांखातीर लेखी परीक्षा ची जाहीर सूचना आनी वरिष्ठ विपणन निरीक्षकांची यादी - सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय
English (299 KB) download Date: 19/07/2021
सूचना - सामान्य निवास अंतर्गत 'ड' प्रकार क्वार्टर रिक्त करपाक
कोंकणी (492 KB) download Date: 12/07/2021
सुचना - सुपर स्पेशालिटी फॅकल्टी खातीर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळात मुलाकात आसतली
English (764 KB) download Date: 08/07/2021
अधिसूचना - कोविदान बळी पडील्ल्या कुटूंबियांक भूतपूर्व आर्थिक सहाय्य दिवपाक येवजण
English (193 KB) download Date: 06/07/2021
निम्न विभाग लिपिक पदाखातीर (एलडीसी) वेगवेगळ्या शाळेत लेखी परीक्षा - कला आनी संस्कृती खातें
English (1 MB) download Date: 05/07/2021
सूचना - पुलिस कॉन्स्टेबल पदाच्या उमेदवारांच्या निवड चाचणी संदर्भात
English (93 KB) download Date: 02/06/2021
कुंबरजुआ कनाल संदर्भात नाविकांना सूचना
English (578 KB) download Date: 01/06/2021
कुंबरजुआ कनालातल्यान दिसाचे जलवाहतूक संदर्भात नाविकांना सूचना
English (2 MB) download Date: 27/05/2021
अधिसूचना - दिल्ल्या व्यक्तींक लसीकरणाच्या उद्देशाने 'फ्रंटलाइन कामगार' म्हणून घोषित केला
English (104 KB) download Date: 08/05/2021
अधिसूचना - “दीन दयाल सेवा योजना” ह्या योजनेत सुधारणा
English (181 KB) download Date: 06/05/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा ५ नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा मतदानाचो दिस म्हणून सशुल्क सुट्टी घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 21/04/2021
सिंगल बोर्ड कंप्यूटिंग डिव्हाइस आनी स्पेक्ट्रोफोटोमीटरच्या पुरवठ्खातीर निविदा सूचना
English (335 KB) download Date: 21/04/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा ५ नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या मतदान खातीर सशुल्क सुट्टी जाहीर केल्या.
English (188 KB) download Date: 21/04/2021
अधिसूचना- २३ एप्रिल २०२१ दिसा पंचायत पोट-निवडणूकखातीर सार्वत्रिक निवडणूकीचा मतदानाचो दिस म्हणून सशुल्क सुट्टी घोषित केल्या
English (1 MB) download Date: 21/04/2021
अधिसूचना- गोंय सरकारांन वेगवेगळ्या सरकारी विभाग आनी त्यांच्या एजन्सींक डिजिलोकर दत्तक वापरपाक लायला
कोंकणी (317 KB) download Date: 05/03/2021
सार्वजनिक सूचना- लिक्विड नायट्रोजनखातीर पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें गोंय राज्यातील अधिकृत पुरवठादारांकडून कोट्स आमंत्रित करत
English (849 KB) download Date: 02/03/2021
विभाजनासंदर्भात अधिसूचना
English (64 KB) download Date: 18/02/2021
बी.एस्सी नर्सिंग प्रोग्राम वर्ष २०२०-२०२१ खातीर रिकामी आशिल्ल्या जाग्या बद्दल सूचना
English (405 KB) download Date: 10/02/2021
सूचना - गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान उमेदवारांकडून अर्ज मागल्या
English (597 KB) download Date: 09/02/2021
अधिसूचना-गोंय मूल्यवर्धित कर कायदो 2005 अंतर्गत नोंदणी केल्ल्या विशेष किरकोळ दुकानांखातर
English (47 KB) download Date: 05/02/2021
अधिसूचना - गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेल चेर वाढ
English (42 KB) download Date: 05/02/2021
सूचना-मंत्रीमंडळांतली ‘सिनियरीटी’ बदल्ली
English (746 KB) download Date: 05/02/2021
लिलाव सूचना - ०१ निषेध वाहनाचे म्हणजेच मारुती सुझुकी (झेन) हाच्याखातीर सीलबंद निविदा
English (969 KB) download Date: 04/02/2021
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळात पीजी एएचएस कोर्सेस अ‍ॅकॅडमिक बॅच २०२०-२१ खातीर सूचना
English (388 KB) download Date: 02/02/2021
सार्वजनिक सुचना - ०४/०२/२०२१ दिसा दक्षिण गोंयांत प्रतिबंधित उदकाचो पुरवण
English (40 KB) download Date: 01/02/2021
सूचना - श्री एस. के. भंडारी आयएएस (एजीएमयूटी: २००४) आनी श्री. रवि धवन आयएएस (एजीएमयूटी: २०११) हांच्या नवीन कर्तव्यांबाबत
English (75 KB) download Date: 29/01/2021
सूचना - आदरणीय राज्यपालांन ह्या सूचनेत दिल्ल्या आययेयस अधिकाऱ्यांक नवीन काम / विभाग वाटल्या
English (59 KB) download Date: 29/01/2021
सूचना - वास्को दा गामा नियोजन क्षेत्रा खातीर प्रारूप विकास आराखडा २०३० बाबत सार्वजनिक सूचना
English (694 KB) download Date: 28/01/2021
सूचना - गोंय राज्यात गुंतवणूकीस दवरपाखातीर आनी व्यवसाय-अनुकूल पर्यावरणशास्त्र तयार करपाक इझ ऑफ डॉइंग बिझिंग रिफॉर्म्सची अंमलबजावणी
English (40 KB) download Date: 27/01/2021
गृह आधार येवजण आनी लाडली लक्ष्मी येवजण दुरुस्ती अधिसूचना
English (100 KB) download Date: 07/01/2021
लाडली लक्ष्मी येवजण
English (92 KB) download Date: 07/01/2021
सार्वजनिक सूचना - पेन्हा-डी-फ्रांका, पर्वरी गोंय हांगा नवीन हाय कोर्ट लागी आशिल्ले कॉलोनीन वचपाक रस्तो तात्पुरते बंद
English (674 KB) download Date: 30/12/2020
सूचना - अधिकृत राजपत्रात तारीख : २६-१०-२०१७ प्रकाशित केलले अधिसूचनांन शुद्धीकरण
कोंकणी  download Date: 21/12/2020
सूचना - तांत्रिक आनी तक्रार समिती अधिसूचना २०२०
कोंकणी (104 KB) download Date: 21/12/2020
सूचना - गोवा राज्य वेटलँड अथॉरिटीची स्थापना
कोंकणी (93 KB) download Date: 21/12/2020
अधिसूचनेचा मसुदा गोंय राज्यातील उदिक संस्थांविषयी
कोंकणी (910 KB) download Date: 18/12/2020
सूचना- उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जिल्हा पंचायत मतदार संघात निवडणूक खातर मद्य विकपाचे बंद आसतले
English (194 KB) download Date: 10/12/2020
अधिसूचना - गोंय राज्यात जिल्हा पंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक खातर १२/१२/२०२० दिसा सशुल्क सुट्टी
English (1 MB) download Date: 10/12/2020
सूचना - गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालत वरिष्ठ रहिवाशां खातर मुलाखत फुढे ढकलय्या
English (1 MB) download Date: 02/12/2020
सूचना - गोय राज्यानं उदिक संस्थांविषयी
English (228 KB) download Date: 26/11/2020
अधिसूचना - गोंय आयटी धोरण २०१७ आनी येवजण्योचो वैधतेचा विस्तार
English (605 KB) download Date: 25/11/2020
येरादारी खात्याचे प्रेस नोट
English (554 KB) download Date: 20/11/2020
गोय राज्य पशु कल्याण मंडळाची पुनर्रचना
English (105 KB) download Date: 20/11/2020
अधिसूचना - कृषी आनी संबंधित कामांखातीर कर्जात व्याज अनुदान
English (794 KB) download Date: 11/11/2020
सूचना-२०२१ खातीर सार्वजनिक / विशेष / प्रतिबंधित / वाणिज्यिक आनी औद्योगिक / बँक सुटी
English (95 KB) download Date: 11/11/2020
मत्स्यसंवर्धनखातर सूचना आनी मार्गदर्शक सूचना
English (754 KB) download Date: 11/11/2020
अधिसूचना - गोंयाची निर्यात धोरण
English (1 MB) download Date: 09/11/2020
मसुदा गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड नियम २०२०
English (391 KB) download Date: 04/11/2020
अधिसूचना-दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना खातर
English (90KB) download Date: 03/11/2020
राष्ट्रीय एकता दिवस 2020 मनोवपाच्या निमित्त्यानं बस्केची मिनटां
English (198KB) download Date: 29/10/2020
सार्वजनिक सूचना-फील्ड आस्थापना वापराखातीर पेटंट पशुवैद्यकीय औषध, सायरिंज आनी सुयो साठी कोट आमंत्रित केले
English (570 KB) download Date: 29/10/2020
गोंय सरकारान ३० ऑक्टोबर २०२० ह्या दिसा विशेष सुटी घोषित केली
English (39 KB) download Date: 29/10/2020
आयटीजींत शासकीय संघटनेखातर डिजिटायझेशनच्यो विविध क्रियांखातर एजन्सीजची शिपिंग
English (989 KB) download Date: 28/10/2020
अधिसूचना - गोंय सरकारान गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ बोर्डाची परत स्थापना केली
English (113 KB) download Date: 27/10/2020
आदेश- रोजगार विनिमय म्हूण आरएसबीक सूचित केलें.
English (223 KB) download Date: 19/10/2020
अधिसूचना- आरएसबीची परत घटना
English (214 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना-नोंदणी शुल्क सूट
English (162 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना (गोंय तरूणांना आर्थिक प्रोत्साहन अनुदान)
English (558 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना-राज्य सैनिक मंडळान खातें म्हूण नव्यान डिझाइन केलें
English (555 KB) download Date: 16/10/2020
अधिसूचना - केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान हांच्या निधन झाल्याबद्दल गोंय सरकार कडून तीव्र दु: ख
English (451 KB) download Date: 09/10/2020
सूचना-सचिवांक वाटून दिल्ली कार्यां तारीख : ०६/१०/२०२०
English (519KB) download Date: 06/10/2020
श्री कुणाल, आय.ए.एस., गोंय सरकारचे सचिव हांका काम / विभाग वाटप खातर सुचना तारीख : ११/०९/२०२०
English (77 KB) download Date: 16/09/2020
गोय एकात्मिक कौशल्य विकास योजना आयएसडीएस २०१४
English (200 KB) download Date: 14/09/2020
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा कल्याण धोरण 2020-25
English (955 KB) download Date: 11/09/2020
सचिवांक काम / विभागांचे हस्तांतरण करपाक अधिसूचनेत बदल
English (69KB) download Date: 10/09/2020
फोंडा नगरपरिषदन रियल टाइम टी 302 आनी फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टमचा विनामूल्य वेब आधारित सॉफ्टवेअरसह पुरवठा
English (303 KB) download Date: 02/09/2020
फोंडा नगरपरिषदन सीसीटीव्ही पाळत ठेवणारी यंत्रणाची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी दुरुस्ती
English (360 KB) download Date: 02/09/2020
फोंडा नगरपरिषदन ईपीएबीएक्स सिस्टमची पुरवण, स्थापना, चांचणी आनी दुरुस्ती
English (341 KB) download Date: 02/09/2020
सूचना-सगळ्या म्हायती व तंत्रज्ञान घटकांक अटीं
English (412 KB) download Date: 01/09/2020
डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र संबंधित - इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड
English (1 MB) download Date: 18/08/2020
सार्वजनिक सूचना - बीएड खातर सामान्य प्रवेश प्रक्रिया 2020-22
English (34 KB) download Date: 05/08/2020
श्रीमती ईशा कोसला, आय.ए.एस. हांका काम / विभाग वाटपाबाबत अधिसूचनेत बदल - कार्मिक खातें
English (87 KB) download Date: 21/07/2020
अधिसूचना-आयएएस अधिकारीची बदली - कार्मिक खातें
English (171KB) download Date: 21/07/2020
सूचना -गोंय वैजकी म्हाविद्यालयत पीजी एमडी / एमएस / डिप्लोमा स्टेट कोटा समुपदेशन शैक्षणिक वर्स २०२०-२१ चे दुसरी फेरी आनी मॅप अप फेरी संदर्भात सूचना
English (66 KB) download Date: 16/07/2020
सूचना -उद्योग लागू करपाखातर इंडस्ट्री क्लस्टरकडल्यान अर्ज मागपा अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव्ह - कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं
English (122 KB) download Date: 10/07/2020
सूचना - गोंय राज्यात पर्यटक प्रवेश करपा खातर मार्गदर्शक सूचना - पर्यटन खाते
English (515 KB) download Date: 03/07/2020
सूचना-केंद्र शासनान किल्ले पशु जन्म नियंत्रण (कुत्री) नामांची अंमलबजावणी २००१ - पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं
English (1 MB) download Date: 02/06/2020
ऑनलाईन (प्लिकेशन्स (फक्त ई-अप्लिकेशन मोड) पूर्णपणे विक्रीवरील संस्थात्मक भूखंडांच्या विल्हेवाट लावण्यासाठी - गोय हाऊसिंग बोर्ड
English (93 KB) download Date: 23/04/2020
दहावी च्या भुरग्यांखातर गणित व विज्ञान विषयांत ऑनलाईन परीक्षा आनी विषयानुसार ऑनलाईन वर्ग
English (175KB) download Date: 02/04/2020
सूचना -गोय राज्य संग्रहालयां विशीं कोविड १९ खातीर बंद
English (285 KB) download Date: 18/03/2020
सूचना- क्र .२३ / २० / २०१४-I / पीएचडी / भाग IV / ५५२ तारीख : १३/०३/२०२० - भौशीक भलायकी खाते
English (957KB) download Date: 16/03/2020
सूचना - कर्ज 2016 वर व्याज अनुदान
English (715 KB) download Date: 11/03/2020
सूचना-कृषी यंत्रणा प्रोत्साहन
English (585 KB) download Date: 11/03/2020
सूचना-मानवी कृषी विकास
English (2 MB) download Date: 11/03/2020
सूचना-मानव संसाधन विकास योजना
English (1 MB) download Date: 11/03/2020
सूचना-नाविकां खातर - तारीख: ११/०२/२० - बंदर कप्तान
English (657 KB) download Date: 11/02/2020
लिलाव सुचना क्रमांक पीएमसी / ट्राय / सोपो फी / ४३८८ / २०१९-२०- फोंडा मुन्सीपाल परिषद
English (1MB) download Date: 05/02/2020
लिलाव सूचना - ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती ( तारीख २७-०१-२०२०)
English (1MB) download Date: 29/01/2020
लिलाव सुचना - गोंय मांस संकुल (तारीख . १५/०१/२०२०)
English (406KB) download Date: 17/01/2020
लिलाव सूचना तारीख - १६/१२/२०१९ - सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल
English (499kb) download Date: 20/12/2019
टॉवर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाईडर असोसिएशन (टीएआयपीए) खातीर तयार केल्ले ड्राफ्ट राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पॉलिसी
English (957 KB) download Date: 13/12/2019

To view older posts click here to go to our Archives