Top

नागरिकाचो म्हायती पट

क्रमांक खातें डावनलोड
1 अर्थीक उदरगत म्हामंडळ डावनलोड download
English (189 केबी)
2 अबकारी डावनलोड download
English (32 केबी)
3 अभियांत्रिकी म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (138 केबी)
4 अस्तु-यो आनी भुरगीं उदरगत डावनलोड download
English (321 केबी)
5 उच्च शिक्षण डावनलोड download
English (176 केबी)
6 उजो आनी आणिबाणी सेवा डावनलोड download
English (297 केबी)
7 उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयां डावनलोड download
English (381 केबी)
8 उद्येग, वेपार आनी वाणिज्य डावनलोड download
English (165 केबी)
9 एड्स नियंत्रण सोसायटी डावनलोड download
English (240 केबी)
10 कला आनी संस्कृती डावनलोड download
English (189 केबी)
11 कला म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (103 केबी)
12 कागाळ संचालनालय डावनलोड download
English (197 केबी)
13 कारखाने आनी बाष्पक डावनलोड download
English (149 केबी)
14 कारागीर प्रशिक्षण डावनलोड download
English (157 केबी)
15 खणी आनि भुगर्भशास्त्र डावनलोड download
English (518 केबी)
16 खाणां आनी वखदां प्रशासन डावनलोड download
English (12,906 केबी)
17 खेळ आनी युवा वेव्हार डावनलोड download
English (332 केबी)
18 गोंय घरनिर्माण मंडळ डावनलोड download
English (42 केबी)
19 गोंय घर विज्ञान म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (106 केबी)
20 गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ डावनलोड download
English (69 केबी)
21 गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळ डावनलोड download
English (61 केबी)
22 गोंय लोक सेवा आयोग डावनलोड download
English (99 केबी)
23 गोंय वखदशास्त्र म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (115 केबी)
24 गोंय विद्यापीठ डावनलोड download
English (74 केबी)
25 गोरवां सांबाळ आनी पशुवैजकी सेवा डावनलोड download
English (315 केबी)
क्रमांक खातें डावनलोड
1 छापणावळ आनी लेखन सामुग्री डावनलोड download
English (333 केबी)
2 जिल्लो ग्रामीण उदरगत केंद्र डावनलोड download
English (246 केबी)
3 तांत्रीक शिक्षण डावनलोड download
English (164 केबी)
4 दक्षता डावनलोड download
English (0 केबी)
5 दांतां म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (0 केबी)
6 नागरी पुरवण डावनलोड download
English (201 केबी)
7 नुस्तेंकारी डावनलोड download
English (259 केबी)
क्रमांक खातें डावनलोड
1 पंचायत डावनलोड download
English (402 केबी)
2 पर्यटन डावनलोड download
English (173 केबी)
3 पुराभिलेख आनी पुरातत्वशास्त्र डावनलोड download
English (79 केबी)
4 परिसर कोश खातें डावनलोड download
English (106 केबी)
5 प्रशासकीय लवाद डावनलोड download
English (190 केबी)
6 बंदर कप्तान खातें डावनलोड download
English (108 केबी)
7 बाल भवन डावनलोड download
English (159 केबी)
8 येवजण, सांख्यिकी आनी मुल्यमापन डावनलोड download
English (298 केबी)
9 राजभास डावनलोड download
English (170 केबी)
10 रान खातें डावनलोड download
English (136 केबी)
11 लेखा डावनलोड download
English (229 केबी)
12 वसणूक आनी भूय नोंदणी संचालनालय डावनलोड download
Konkani (95 केबी)
13 वीज खातें डावनलोड download
English (425 केबी)
14 विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान डावनलोड download
English (373 केबी)
15 वेपारी कर डावनलोड download
English (57 केबी)
16 शिक्षण डावनलोड download
English (126 केबी)
17 शेती डावनलोड download
konkani (568 केबी)
18 संगीत म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (183 केबी)
19 सरकारी तंत्रनिकेतन, आल्तिनो डावनलोड download
English (147 केबी)
20 सरकारी तंत्रनिकेतन, मयें डावनलोड download
English (279 केबी)