Top


नागरिकाचो म्हायती पट

क्रमांकखातेंमाहिती डावनलोड करा

प्रशासकीय लवादा विशीं

English(427 KB)Download download

बाल भवन

English(158 KB)Download download

बंदर कप्तान

English(201 KB)Download download

उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं

English(381 KB)Download download

दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं

English(381 KB)Download download

पणजी महानगरपालिका

English(196 KB)Download download

पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं

English(1 MB)Download download

नागरी पुरवण खात्याविशीं

English(230 KB)Download download

वेवसायीक कर खात्याविशीं

English(218 KB)Download download
१०

सहकार खाते गोंय सरकार – (सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय)

English(80 KB)Download download
११

अबकारी खात्याविशीं

English(210 KB)Download download
१२

पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग

English(133 KB)Download download
१३

रानां खात्या विशीं

English(136 KB)Download download
१४

हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं

English(2 MB)Download download
१५

म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं

English(2 MB)Download download
१६

म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं

English(320 KB)Download download
१७

कायदेशीर मापशास्त्र खात्या विशीं

English(162 KB)Download download
१८

छापणावळ आनी स्टेशनरी विशीं

English(490 KB)Download download
१९

ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती

English(265 KB)Download download
२०

राज्य सैनिक मंडळ खात्या विशीं

English(2 MB)Download download
२१

विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन विभाग

English(166 KB)Download download
२२

पर्यटन खात्याविशी

English(3 MB)Download download
२३

येरादारी खात्या विशी

English(220 KB)Download download
२४

आदिवासी कल्याण खाते

English(2 MB)Download download
२५

शार उदरगत ( पालिका प्रशासन संचालनालया विशी )

English(14 KB)Download download
२६

उदकां स्त्रोत खात्या विशी

English(4,431 KB)Download download
२७

लेखा संचालनालय

English(284 KB)Download download
२८

कृषी खात्याविशीं

English(183 KB)Download download
२९

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं

English(79 KB)Download download
३०

कला आनी संस्कृती खात्याविशीं

English(189 KB)Download download
३१

शिक्षण खातें, गोंय सरकार

English(126 KB)Download download
३२

अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं

English(297 KB)Download download
३३

मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं

English(1 MB)Download download
३४

अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं

English(713 KB)Download download
३५

भलायकी सेवा विभागा विशीं

English(592 KB)Download download
३६

उच्च शिक्षण विभागा विशीं

English(228 KB)Download download
३७

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं

English(366 KB)Download download
३८

खण आनी भूंयशास्त्राविशीं

English(518 KB)Download download
३९

राजभास विशी

English(170 KB)Download download
४०

पंचायती विशी

English(402 KB)Download download
४१

नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकनाविशीं

English(298 KB)Download download
४२

अभियोग संचालनालया विशीं

English(197 KB)Download download
४३

वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं

English(1 MB)Download download
४४

कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं

English(1 MB)Download download
४५

ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती

English(56 KB)Download download
४६

समाज कल्याण

English(114 KB)Download download
४७

खेळां आनी युवा खात्या विशी

English(309 KB)Download download
४८

तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं

English(254 KB)Download download
४९

दक्षता खात्याविशीं

English(50 KB)Download download
५०

बायला आनी भुरगीं संचालनालय

English(1 MB)Download download
५१

अर्थीक उदरगत म्हामंडळ

English(189 KB)Download download
५२

वीज खात्याविशीं

English(425 KB)Download download
५३

गोंय शालांत आनी उच्च शालांत शिक्षण मंडळ

English(84 KB)Download download
५४

कला म्हाविद्यालय

English(103 KB)Download download
५५

गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाविशीं

English(138 KB)Download download
५६

संगीत म्हाविद्यालया

English(183 KB)Download download
५७

घरविज्ञान म्हाविद्यालयाविशीं

English(516 KB)Download download
५८

गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय

English(115 KB)Download download
५९

दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालयाविशीं

English(241 KB)Download download
६०

स्थलविवरण कोश विभागाविशीं

English(106 KB)Download download
६१

गोंय हावसींग बोर्ड

English(42 KB)Download download
६२

गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लगु उद्देग उदगरत म्हामंडळ

English(2 MB)Download download
६३

गोंय मानवाधिकार आयोग

English(98 KB)Download download
६४

गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ

English(114 KB)Download download
६५

गोंय खादी आनी गांव उद्देगीक मंडळ

English(68 KB)Download download
६६

गोंय मांस संकुल

English(79 KB)Download download
६७

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ

English(260 KB)Download download
६८

गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान

English(2 MB)Download download
६९

पुलीस खात्या विशी

English(382 KB)Download download
७०

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

English(301 KB)Download download
७१

गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी

English(240 KB)Download download
७२

राज्य वेंचणूक आयोगाविशी

English(302 KB)Download download
७३

गोंय राज्य फलोत्पादन म्हामंडळ

English(80 KB)Download download
७४

गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ

English(69 KB)Download download
८५

संग्रहालयां विशीं

English(74 KB)Download download
७६

गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ

English(61 KB)Download download
७७

गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ

English(345 KB)Download download
७८

गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ

English(586 KB)Download download
७९

गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ

English(1 MB)Download download
८०

गोंय विद्यापीठ

English(74 KB)Download download
८१

सरकारी म्हाविद्यालय, खांडोळा

English(565 KB)Download download
८२

सरकारी म्हाविद्यालय, मडगांव

English(20 KB)Download download
८३

सरकारी म्हाविद्यालय, केपें

English(78 KB)Download download
८४

सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल

English(279 KB)Download download
८५

सरकारी पॉलीटॅक्नीक, कुडचडें

English(246 KB)Download download
८६

सरकारी पॉलीटेक्निक, पणजी विशीं

English(243 KB)Download download
८७

गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभागाविशीं

English(106 KB)Download download
८८

इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड

English(175 KB)Download download
८९

कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं

English(149 KB)Download download
९०

बंदखण संस्थे विशीं

English(142 KB)Download download
९१

नर्सिंग शिक्षण संस्था

English(90 KB)Download download
९२

मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं

English(180 KB)Download download
९३

भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया)

English(1.98 MB)Download download
९४

कदंबा येरादारी म्हामंडळ

English(239 KB)Download download
९५

मडगांव सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

English(611 KB)Download download
९६

वेंचणुक कार्यालयाविशीं

English(75 KB)Download download
९७

कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं

English(112 KB)Download download
९८

भौशीक गाराणें खात्या विशी

English(94 KB)Download download
९९

भौशीक बांदकाम खात्याविशीं

English(393 KB)Download download
१००

नोंदणी आनी नोटरी विशीं

English(434 KB)Download download
१०१

उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण

English(104 KB)Download download
१०२

गोंय खेळां प्राधिकरण

English(303 KB)Download download
१०३

गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ

English(172 KB)Download download
१०४

शार आनी नगर नियोजन खात्या विशी

English(1 MB)Download download
१०५

गोंय तियात्र अकादमी

English(855 KB)Download download
१०६

शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, गोंय

English(652 KB)Download download
१०७

गोंय राज्य वेटलँड प्राधिकरण

English(896 KB)Download download


This site is registered on wpml.org as a development site.