Top


नागरिकाचो म्हायती पट

क्रमांक खातें डावनलोड
आदिवासी कल्याण खाते Download download

English (1 MB)

अभियोग संचालनालया विशीं Download download
English (197 KB)
अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं Download download

English (297 KB)

अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं Download download

English (1206 KB)

अर्थीक उदरगत म्हामंडळ Download download

English (189 KB)

अबकारी खात्याविशीं Download download

English (210 KB)

उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं Download download
English (381 KB)
उदकां स्त्रोत खात्या विशी Download download
English (4,431 KB)
इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड Download download
English (175 KB)
१० उच्च शिक्षण विभागा विशीं Download download
English (228 KB)
११ उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं Download download
English (366 KB)
१२ कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं Download download

English (112 KB)

१३ कायदेशीर मापशास्त्र खात्या विशीं Download download
English (162 KB)
१४ कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं Download download

English (157 KB)

१५ कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं Download download

English (149 KB)

१६ कदंबा येरादारी म्हामंडळ Download download
English (239 KB)
१७ कृषी खात्याविशीं Download download

English (183 KB)

१८ कला आनी संस्कृती खात्याविशीं Download download

English (189 KB)

१९ कला म्हाविद्यालय Download download

English (103 KB)

२० खेळां आनी युवा खात्या विशी Download download
English (179 KB)
२१ खण आनी भूंयशास्त्राविशीं Download download
English (518 KB)
२२ गोंय शालांत आनी उच्च शालांत शिक्षण मंडळ Download download

English (84 KB)

२३ गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाविशीं Download download

English (138 KB)

२४ गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय Download download

English (115 KB)

२५ गोंय हावसींग बोर्ड Download download

English (42 KB)

२६ गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लगु उद्देग उदगरत म्हामंडळ Download download

English (2MB)

२७ गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ Download download

English (114 KB)

२८ गोंय खादी आनी गांव उद्देगीक मंडळ Download download
English (68 KB)
२९ गोंय मांस संकुल Download download

English (79 KB)

३० गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ Download download

English (260 KB)

३१ गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी Download download

English (98 KB)

३२ गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी Download download

English (240 KB)

३३ गोंय राज्य फलोत्पादन म्हामंडळ Download download

English (80 KB)

३४ गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ Download download

English (69 KB)

३५ गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ Download download

English (61 KB)

३६ गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ Download download

English (62 KB)

३७ गोंय राज्य शार उदरगत यंत्रणा Download download

English (586 KB)

३८ गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ Download download

English (1 MB)

३९ गोंय विद्यापीठ Download download

English (74 KB)

४० गोंय खेळां प्राधिकरण Download download
English (303 KB)
४१ गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ Download download

English (172 KB)

४२ ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती Download download

English (246 KB)

४३ गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभागाविशीं Download download
English (91 KB)
क्रमांक खातें डावनलोड
घरविज्ञान म्हाविद्यालयाविशीं Download download

English (106 KB)

छापणावळ आनी स्टेशनरी विशीं Download download
English (490 KB)
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं Download download

English (141 KB)

दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालयाविशीं Download download

English (241 KB)

दक्षता खात्याविशीं Download download
English (50 KB)
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं Download download
English (381 KB)
दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण Download download
English (104 KB)
नागरी पुरवण खात्याविशीं Download download

English (201 KB)

नोंदणी आनी नोटरी विशीं Download download
English (434 KB)
१० नर्सिंग शिक्षण संस्था Download download
English (90 KB)
११ नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकनाविशीं Download download
English (298 KB)
१२ पणजी महानगरपालिका Download download
English (196 KB)
१३ पंचायती विशी Download download
English (402 KB)
१४ पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं Download download
English (315 KB)
१५ पुलीस खात्या विशी Download download
English (382 KB)
१६ प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय Download download
English (427 KB)
१७ पर्यावरण विभाग आनी हवामान बदल Download download
English (133 KB)
१८ पर्यटन खात्याविशी Download download
English (173 KB)
१९ पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं Download download

English (79 KB)

क्रमांक खातें डावनलोड
बाल भवन Download download
English (159 KB)
बायला आनी भुरगीं संचालनालय Download download
English (1 MB)
बंदखण संस्थे विशीं Download download
English (142 KB)
बंदर कप्तान Download download
English (108 KB)
भौशीक गाराणें खात्या विशी Download download
English (94 KB)
भौशीक बांदकाम खात्याविशीं Download download
English (695 KB)
भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया) Download download
English (1.98 MB)
भलायकी सेवा विभागा विशीं Download download
English (611 KB)
येरादारी खात्या विशी Download download
English (220 KB)
१० मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं Download download
English (90 KB)
११ मडगांव सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था Download download
English (611 KB)
१२ मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं Download download

English (259 KB)

१३ म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं Download download
English (2 MB)
१४ म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं Download download
English (320 KB)
१५ राजभास विशी Download download
English (170 KB)
१६ रानां खात्या विशीं Download download

English (136 KB)

१७ राज्य वेंचणूक आयोगाविशी Download download
English (302 KB)
१८ लेखा संचालनालय Download download

English (229 KB)

१९ ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती Download download
English (56 KB)
२० वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं Download download

English (293 KB)

२१ वीज खात्याविशीं Download download

English (425 KB)

२२ वेंचणुक कार्यालयाविशीं Download download

English (75 KB)

२३ वेवसायीक कर खात्याविशीं Download download

English (232 KB)

२४ संगीत म्हाविद्यालया Download download

English (183 KB)

२५ सहकार खाते गोंय सरकार – (सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय) Download download

English (80 KB)

२६ समाज कल्याण Download download
English (114 KB)
२७ स्थलविवरण कोश विभागाविशीं Download download

English (106 KB)

२८ संग्रहालयां विशीं Download download
English (74 KB)
२९ सरकारी म्हाविद्यालय, मडगांव Download download

English (20 KB)

३० सरकारी म्हाविद्यालय, केपें Download download

English (78 KB)

३१ सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल Download download

English (279 KB)

३२ सरकारी पॉलीटॅक्नीक, कुडचडें Download download

English (245 KB)

३३ सरकारी पॉलीटेक्निक, पणजी विशीं Download download

English (243 KB)

३४ शार आनी नगर नियोजन खात्या विशी Download download
English (220 KB)
३५ शिक्षण खातें Download download

English (126 KB)

३६ हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं Download download

English (2 MB)