Top

नागरिकाचो म्हायती पट

क्रमांक खातें डावनलोड
अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं डावनलोड download
English (189 केबी)
अभियोग संचालनालया विशीं डावनलोड download
English (197 केबी)
अर्थीक उदरगत म्हामंडळ डावनलोड download
English (189 केबी)
आदिवासी कल्याण खाते डावनलोड download
English (189 केबी)
अबकारी डावनलोड download
English (210 केबी)
अभियांत्रिकी म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (138 केबी)
अस्तु-यो आनी भुरगीं उदरगत डावनलोड download
English (321 केबी)
इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड डावनलोड download
English (779 KB)
उच्च शिक्षण संचालनालय डावनलोड download
English (288 केबी)
उजो आनी आणिबाणी सेवा डावनलोड download
English (297 केबी)
उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयां डावनलोड download
English (381 केबी)
१० उदकां स्त्रोत खात्या Download download
English (4,431 KB)
११ उद्येग, वेपार आनी वाणिज्य डावनलोड download
English (165 केबी)
१२ एड्स नियंत्रण सोसायटी डावनलोड download
English (240 केबी)
१३ कला आनी संस्कृती डावनलोड download
English (189 केबी)
१४ कला म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (103 केबी)
१५ कागाळ संचालनालय डावनलोड download
English (197 केबी)
१६ कारखाने आनी बाष्पक डावनलोड download
English (149 केबी)
१७ कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं Download download
English (112 KB)
१८ कदंबा येरादारी म्हामंडळ Download download
English (182 KB)
१९ सहकार खात्याविशीं डावनलोड download
English (157 केबी)
२० कारागीर प्रशिक्षण डावनलोड download
English (157 केबी)
२१ कामगार Download download
English (660 KB)
२२ कायदेशीर मापशास्त्र खात्या विशीं Download download
English (162 KB)
२३ खणी आनि भुगर्भशास्त्र डावनलोड download
English (518 केबी)
२४ खाणां आनी वखदां प्रशासन डावनलोड download
English (12,906 केबी)
२५ खेळ आनी युवा वेव्हार डावनलोड download
English (179 केबी)
२६ गोवा मेडिकल कॉलेज Download download
English (260 KB)
२७ गोंय खेळां प्राधिकरण Download download
English (303 KB)
२८ गोंय घरनिर्माण मंडळ डावनलोड download
English (42 केबी)
२९ गोंय घर विज्ञान म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (106 केबी)
३० गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ डावनलोड download
English (69 केबी)
३१ गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळ डावनलोड download
English (61 केबी)
३२ गोंय भौशीक सेवा आयोग डावनलोड download
English (98 केबी)
३२ गोंय वखदशास्त्र म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (115 केबी)
३३ गोंय विद्यापीठ डावनलोड download
English (74 केबी)
३४ गोंय फार्मसी म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (174 केबी)
३५ गोंय खादी आनी गांव उद्देगीक मंडळ Download download
English (68 KB)
३६ गोरवां सांबाळ आनी पशुवैजकी सेवा डावनलोड download
English (315 केबी)
३७ गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभागाविशीं डावनलोड download
English (315 केबी)
३८ गोंय राज्य शार उदरगत यंत्रणा डावनलोड download
English (586 KB)
३९ गोंय शालांत आनी उच्च शालांत शिक्षण मंडळ डावनलोड download
English (80 KB)
४० गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ Download download
English (172 KB)
४१ गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ Download download
English (62 KB)
४२ गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ Download download
English (113 KB)
४३ ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती Download download
English (246 KB)
क्रमांक खातें डावनलोड
छापणावळ आनी लेखन सामुग्री डावनलोड download
English (333 केबी)
जिल्लो ग्रामीण उदरगत केंद्र डावनलोड download
English (246 केबी)
तांत्रीक शिक्षण डावनलोड download
English (164 केबी)
दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण डावनलोड download
English (104 केबी)
दक्षता डावनलोड download
English (0 केबी)
दांतां म्हाविद्यालय डावनलोड download
English (0 केबी)
नर्सिंग शिक्षण संस्था डावनलोड download
English (149 केबी)
नागरी पुरवण डावनलोड download
English (201 केबी)
नुस्तेंकारी डावनलोड download
English (259 केबी)
१०

नोंदणी आनी नोटरी विशीं

डावनलोड
English (402 केबी)
क्रमांक खातें डावनलोड
पणजी महानगरपालिका Download download

English (196 KB)

पुलीस खात्या Download download
English (382 KB)
पंचायत डावनलोड
English (402 केबी)
पर्यटन डावनलोड
English (173 केबी)
पुराभिलेख आनी पुरातत्वशास्त्र डावनलोड
English (79 केबी)
परिसर कोश खातें डावनलोड
English (106 केबी)
प्रशासकीय लवाद डावनलोड
English (190 केबी)
बंदर कप्तान खातें डावनलोड
English (108 केबी)
बाल भवन डावनलोड
English (159 केबी)
१० बंदखण संस्थे Download download
English (142 KB)
११ बायला आनी भुरगीं संचालनालय डावनलोड
English (1 MB)
१२ पुलीस खात्या Download download
English (382 KB)
१३ पंचायत डावनलोड
English (402 केबी)
१४ भौशीक गाराणें खात्या Download download
English (94 KB)
१५ मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं Download download
English (1 MB)
१६ मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं Download download
English (90 KB)
१७ मांस संकुल Download download
English (79 KB)
१८ म्हायती तंत्रविज्ञान डावनलोड download
English (779 KB)
१९ म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं डावनलोड download
English (2 MB)
२० मडगांव सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डावनलोड download
English (181 MB)
२१ येरादारी खात्या Download download
English (220 KB)
२२ राजभास डावनलोड
English (170 केबी)
२३ रान खातें डावनलोड
English (136 केबी)
२४ राज्य वेंचणूक Download download
English (302 KB)
२५ लेखा डावनलोड
English (229 केबी)
२६ लॉटरीविशीं म्हायती Download download
English (56 KB)
२७ वेंचणुक कार्यालयाविशीं डावनलोड
English (75 केबी)
२८ वसणूक आनी भूय नोंदणी संचालनालय डावनलोड
Konkani (95 केबी)
२९ वसाहत आनी भुअभिलेख Download download
English (334 KB)
३० वीज खातें डावनलोड
English (425 केबी)
३१ विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान डावनलोड
English (373 केबी)
३२ वेपारी कर डावनलोड
English (57 केबी)
३३ शिक्षण डावनलोड
English (126 केबी)
३४ शेती डावनलोड
konkani (568 केबी)
३५ संगीत म्हाविद्यालय डावनलोड
English (183 केबी)
३६ सरकारी पॉलीटॅक्नीक, कुडचडें डावनलोड
English (245 केबी)
३७ सरकारी तंत्रनिकेतन पणजी डावनलोड
English (243 केबी)
३८ सरकारी तंत्रनिकेतन, मयें डावनलोड
English (279 केबी)
३९ समाज कल्याण Download download
English (114 KB)
४० सहकार खात्याविशीं डावनलोड
English (279 केबी)
४१ संग्रहालयां विशीं Download download
English (74 KB)
४२ सरकारी म्हाविद्यालय, केपें Download download
English (78 KB)