Top

दस्तावेज आनी अहवाल

अर्थसंकल्प २०२०
प्रकाशित तारीख : ०६/०२/२०२०
इंग्रजी (५६० केबी) download
अर्थसंकल्प २०१९
प्रकाशित तारीख :
इंग्रजी (१४२ केबी) download
अर्थसंकल्प २०१८
प्रकाशित तारीख :
इंग्रजी (६२६ केबी) download
अर्थसंकल्प २०१७
प्रकाशित तारीख :
इंग्रजी (४४२ केबी) download
अर्थसंकल्प २०१५
प्रकाशित तारीख : २६/०३/२०१५
इंग्रजी ( केबी ) download
अर्थसंकल्प २०१४
प्रकाशित तारीख : ०५/०३/२०१४
इंग्रजी (३८८ केबी) download
अर्थसंकल्प २०१३
प्रकाशित तारीख : २१/०६/२०१३
इंग्रजी (९८३ केबी) download
अर्थसंकल्प २०१२
प्रकाशित तारीख : २१/०६/२०१३
इंग्रजी (६५६ केबी)download
माहिती तंत्रज्ञान पॉलिसी योजना
प्रसिद्धी तारीक : १५/०७/२०१८
इंग्रजी (३८९ केबी) download
माहिती तंत्रज्ञान पॉलिसी
प्रसिद्धी तारीक : १५/०७/२०१८
इंग्रजी (३४९ केबी) download
गोंय म्हायती तंत्रज्ञान स्टार्टअप पॉलिसी -२०१७
प्रसिद्धी तारीक : १५/०७/२०१८
इंग्रजी (३७८ केबी) download
गोंय राज्य सौर धोरण -२०१७.
प्रसिद्धी तारीक : ०६/१२/२०१७
इंग्रजी (३७८ केबी) download
कावलाविशींचें धोरण
प्रसिद्धी तारीक : ०४/११/२०१०
इंग्रजी (६१२ केबी) download
बोटांठशे हजेरी पद्दतीचो तपशील
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
इंग्रजी (५१ केबी) download
म्हाजाळें सर्व्हर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
आयआयएस  म्हाजाळें सर्व्हर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
हिशेब तपासणी आनी नोंदवही मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
गोंय सरकाराच्या वॅबसायटीं खातीर तांत्रीक तपशील
प्रसिद्धी तारीक : २१/०८/२०११
इंग्रजी (९७ केबी) download
संगणक आनी जाळें प्रशासकाच्या हार्डवॅर जाळें वेवस्थापनाचीं मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : २१/०८/२०११
इंग्रजी (५७५८ केबी) download
भारत सरकाराच्या वॅबसायटीं खातीर मार्गदर्शक तत्वां
प्रसिद्धी तारीक : २१/०८/२०११
इंग्रजी (१६१५ केबी) download
गोंय सरकाराच्या वॅबसायटींची रुपरेखा, विकसन आनी अंमलबजावणीविशींचें परिपत्रक
प्रसिद्धी तारीक : २१/०८/२०१४
इंग्रजी (१९० केबी) download
म्हायती तंत्रगिन्यान साधनसुविधांच्या वर्सुकी सांबाळ कंत्राटाचीं मार्गदर्शक तत्वां (Version 2.0)
प्रसिद्धी तारीक : २१/०८/२०१४
इंग्रजी (१२३ केबी) download
विंडोवस एक्स पी संचालन प्रणाली अद्यावत करपाखातीर आशिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांविशीं परिपत्रक
प्रसिद्धी तारीक : २२/०८/२०१४
इंग्रजी (१२३ केबी) download
गोवा राज्य युवा धोरण
प्रसिद्धी तारीक : २२/०८/२०१४
इंग्रजी (१२३ केबी) download
गोंय राज्य युवा धोरण
प्रसिद्धी तारीक : २२/०८/२०१४
इंग्रजी (१२८ केबी) download
द्रव्यसहाय्यप्राप्त दरांचेर वरव-गोटो मेळोवपाखातीर राज्यांतली पात्र कुटूंबा सोदून काडपाखातीर मार्गदर्शी सुचोवण्यो
प्रसिद्धी तारीक : ११/१२/२०१४
इंग्रजी (२९० केबी) download
राज्य डॅटा केंद्र आवृत्ती  हांगा वॅब सर्वर सुरक्षा आनी संकेतथळ परिनीयोजनाखातीर मार्गदर्शी सुचोवण्यो
प्रसिद्धी तारीक : ११/१२/२०१४
इंग्रजी (५८८ केबी) download
म्हायती तंत्रज्ञान गुंतवणूक धोरण २०१५-२०
प्रसिद्धी तारीक : ११/१२/२०१४
इंग्रजी (५८८ केबी) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना –२०१५
प्रसिद्धी तारीक : ०५/०९/२०१९
इंग्रजी (२३७ केबी) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना – २००७
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
इंग्रजी (२३९ केबी) download
शेती जनगणना अहवाल २००५-०६
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
इंग्रजी (३४५ केबी) download
पांचवो अर्थीक जनगणना अहवाल २००५
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
इंग्रजी(८९० केबी) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१७-१८
प्रसिद्धी तारीक :
इंग्रजी  (२ मबी ) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१६-१७
प्रसिद्धी तारीक :
इंग्रजी  (७५० केबी ) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २००८-२००९
प्रसिद्धी तारीक :
इंग्रजी  (३५०केबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१८-१९
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१०० एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१७-१८  भाग १
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१.९ एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१७-१८  भाग २
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१ एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१६-१७ भाग १
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१.४ एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१६-१७ भाग २
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (१.७ एमबी ) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१३-१४
प्रसिद्धी तारीक: २७/०८/२०१३
इंग्रजी ( १६८ केबी) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१२-१३
प्रसिद्धी तारीक: २७/०८/२०१२
इंग्रजी ( १५६ केबी) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१०-११
प्रसिद्धी तारीक: २७/०६/२०११
इंग्रजी (१.२ एमबी) download
 गोंयची अर्थव्यवस्था २०१९
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (७६८ केबी ) download
जन्म आनी  मृत्यूचो वार्षिक अहवाल २०१८
प्रसिद्धी तारीक :
इंग्रजी (७५२ केबी ) download
वार्षिक योजना२०१४-१५
प्रसिद्धी तारीक:
इंग्रजी (२७१ केबी ) download
दर्यादेग नियंत्रण वाठार (सीआरझेड) २०१० पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान जारी केल्लें मसुदो परिपत्रक
प्रसिद्धी तारीक : २७/०६/२०११
इंग्रजी (२१४  केबी) download
इकरावी पंचवर्सुकी येवजण २००७-२०१२ आनी वर्सुकी येवजण २००७
प्रसिद्धी तारीक : २७/०८/२०१३
इंग्रजी (५१२ केबी) download