Top


दस्तावेज आनी अहवाल

अर्थसंकल्प थोडक्यात २०२०-२१
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (2 MB) download
अर्थसंकल्प भाषण २०२०-२१
वित्त अर्थसंकल्प खातें
English (560 KB) download
अर्थसंकल्प थोडक्यात २०१९-२०
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1 MB) download
अर्थसंकल्प भाषण २०१९-२०
वित्त अर्थसंकल्प खातें
English (142 KB) download
अर्थसंकल्प थोडक्यात २०१८-१९
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1 MB) download
अर्थसंकल्प भाषण २०१९-१९
वित्त अर्थसंकल्प खातें
English (626 KB) download
अर्थसंकल्प थोडक्यात २०१७-१८
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (2 MB) download
अर्थसंकल्प भाषण २०१७-१८
वित्त अर्थसंकल्प खातें
English (442 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (25 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
राज्य सैनिक मंडळ खातें
English (207 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
शार उदरगत खातें
English (252 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१९-२०
पर्यटन खातें
English (93 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१८-१९
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (100 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१७-१८ भाग १
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1.9 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१७-१८ भाग २
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१६-१७ भाग १
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1.5 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१६-१७ भाग २
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1.7 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१३-१४
म्हायती तंत्रविज्ञान खातें
English (1.7 MB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१२-१३
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (152 KB) download
अर्थीक सर्वेक्षण २०१०-११
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (1.9 MB) download
गोंयची अर्थव्यवस्था २०२०
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (772 KB) download
वार्षिक अहवाल २०१८-१९
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
English (8 MB) download
वार्षिक अहवाल २०१८-१९
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ
English (531 KB) download
वार्षिक प्रशासकीय अहवाल २०१८-१९
राज्य सैनिक मंडळ खातें
English (629 KB) download
२०१८-१९ चे वार्षिक प्रशासकीय अहवालखातर मसुदा साहित्य
पर्यटन खातें
English (338 KB) download
गोंयची अर्थव्यवस्था २०१९
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (768 KB) download
जन्म आनी मृत्यूचो वार्षिक अहवाल २०१८
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (752 KB) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१८-१९
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (2 MB) download
शैक्षणिक आकडेवारीचेर एक नजर २०१९-२०
शिक्षण खातें
English (2 MB) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१७-१८
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (2 MB) download
गोंय सांख्यिकी पुस्तिका २०१६-१७
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (750 KB) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना –२०१५
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (240 KB) download
सरकारी कर्मचारी जनगणना – २००७
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (290 KB) download
पांचवो अर्थीक जनगणना अहवाल २००५
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (945 KB) download
इकरावी पंचवर्सुकी येवजण २००७-२०१२ आनी वर्सुकी येवजण २००७
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन खातें
English (5.5 MB) download