Top


कायदे आनी नेम

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी कायदे दिल्यात.

कायदे आनी नियम कळपा खातर : हांगा क्लिक करा New Link

वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
मसुदा गोंय ऊर्जा संवर्धन इमारत कोड नियम २०२०
English (391 KB) download Date: 04/11/2020
गोयं शाळा शिक्षण कायदो १९८४
English (308 KB) download Date: 03/11/2020
शिक्षण मंडळ कायदे आनी नियम १९७५
English (923 KB) download Date: 03/11/2020
शिक्षण हक्क विधेयक २००५
English (119 KB) download Date: 03/11/2020
गोय शिक्षण नियम १९८६
English (1 MB) download Date: 03/11/2020
जैविक विविधता कायदो २००२ आनी नियम, २००४
कोंकणी (680 KB) download Date: 09/10/2020
गोंय कर इन्फ्रास्ट्रक्चर कायदो २०१६
English (102 KB) download Date: 09/09/2020
वेतन कायदा, १९३६ - गोवा दमण व दीव अधिसूचना - दि. १५/०८/१९६३
English (133 KB) download Date: 09/09/2020
गोंय, दमण आनी दीव कामगार भरपाई (व्यावसायिक रोगराई) नियम, १९६५
English (376 KB) download Date: 09/09/2020
गोंय (जमीन विकास आनी बांधकाम) नियम २००८
English (186 KB) download Date: 09/09/2020
गोंय , दमन आनी दीव शहर आनी देश नियोजन कायदो ,१९७४ आनी नियम,१९७६
English (612 KB) download Date: 09/09/2020
गोंय बंदर नियम, १९८३
English (353 KB) download Date: 19/08/2020
गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळ कायदे २०१४
English (145 KB) download Date: 12/08/2020
गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळ नियम
English (3 MB) download Date: 12/08/2020
गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ कायदा १९६५, गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ वाटप विनियम, २०१४ आनी गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ हस्तांतरण उप-पट्टा नियमन, २०१४
English (15 MB) download Date: 06/08/2020
गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ वाटप (प्रथम दुरुस्ती) विनियम, २०१६
English (198 KB) download Date: 06/08/2020
गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ (हस्तांतरण आनी उप-पट्टा नियमन) २०१८
English (218 KB) download Date: 06/08/2020
सर्वसाधारण आर्थिक नियम २०१७
English (18 MB) download Date: 04/08/2020
प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या गुन्ह्यांक खातर मानक ऑपरेशन प्रक्रिया – पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें
English (349 KB) download Date: 04/08/2020
परिपत्रकां - लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ बाबत तारीख : २०/०७/२०२०
English (582 KB) download Date: 04/08/2020
आपत्ती व्यवस्थापन योजना
English (1 MB) download Date: 30/07/2020
नियम आनी आचारसंहिता - सरकारी म्हाविद्यालय मडगांव
English (133 KB) download Date: 20/07/2020
संरक्षण मानवी हक्क कायदे,१९९३ - गोंय मानवाधिकार आयोग
English (2.3 MB) download Date: 25/06/2020
मानवाधिकार संरक्षण (दुरुस्ती) कायदो , २०१९ - गोंय मानवाधिकार आयोग नियम
English (1 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय मानवाधिकार आयोग नियम
English (2 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) नियम
English (1 MB) download Date: 25/06/2020
गोंय राज्य उच्च शिक्षण परिषद कायदो , २०१८
English (83KB) download Date: 18/03/2020
गोंय राज्य उच्च शिक्षण परिषद (सुधारणा) कायदो २०१९
English (173KB) download Date: 18/03/2020
गोंय खाजगी विद्यापीठ कायदो , २०२०
English (135 KB) download Date: 18/03/2020
गोंय , दमण आनी दीव सार्वजनिक जुगार कायदो, १९७६ भाग-५, गृह - सचिवालय
English (2 MB) download Date: 25/02/2020
सूचना : डीएफ / ईएनएफ / दुरुस्ती / एमएफआर कायदो / २०१९-२० - मत्स्यसंवर्धन विभाग
English (1 MB) download Date: 11/02/2020
कायदे - कायदो खात्या विशी
इंग्रजी (27 KB) download Date: 13/12/2019
कायदे आनी नियम - पर्यावरण खाते
इंग्रजी (144KB) download Date: 09/12/2019
कायदे आनी नियम - पुलीस खात्या विशी
This Link Will Redirect You To Goa Police Department Website :  download Date: 07/12/2019
कैदी कायदो १९००
English (1.54 MB) download Date: 18/11/2019
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग कायदे, १९९३ आनी नेम , १९९७
कोंकणी (264 KB) download Date: 14/11/2019
गोंय , दमन आनी दीव ( आत्मसात केल्ले कर्मचारी) नेम, १९६५
कोंकणी (१५५केबी ) download Date: 27/09/2019
पीएचआर कायदो IV-गोंय मानवी हक्क आयोग
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
पीएचआर कायदो I-गोंय मानवी हक्क आयोग
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
पीएचआर कायदो II-गोंय मानवी हक्क आयोग
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
पीएचआर कायदो III-गोंय मानवी हक्क आयोग
कोंकणी  download Date: 21/08/2019
गोंय सांड उदर सिस्टम आनी स्वच्छता सेवा व्यवस्थापन अधिनियम, २००८ आनी नियम, २०१००२
कोंकणी  download Date: 01/08/2019
गुंतवणूक-प्रोत्साहन-कायदा -2014
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळ-नेम
कोंकणी  download Date: 18/07/2019
मोटार वाहन कायदा, १९८८
कोंकणी (481 KB) download Date: 18/07/2019
अक्षम व्यक्ती (समान संधी, अधिकारांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) कायदा, १ १९९५
कोंकणी (234 KB) download Date: 18/07/2019
आयटी विभागामार्फत राबविण्यात येणारी राज्य आणि केंद्रिय कामे
कोंकणी (53 KB) download Date: 17/05/2019

To view older posts click here to go to our Archives