Top

श्री देवकी कृष्ण देवूळ

देवकी कृष्ण देवूळ
श्री देवकी कृष्ण देवूळ

माशेल हो गोंयातलो ल्हान गांव हिंदूंच्या सुमार 15 वयर देव-देवतांच्या देवळांचे स्थान आसा. फोंडे तालुक्यांतलो माशेल गांव पणजेच्यान 17 किलोमीटराच्या अंतराचेर आसा जाल्यार पणजे फोंडे रस्त्यावेल्या बाणस्तारी पुलाकडल्यान सुमार 3 किलोमीटर अंतराचेर आसा.

ह्या देवळाचे खाशेलपण म्हळ्यार हे भारतांतले एकमेव देवूळ जंय कृष्णाक देवकीकृष्ण म्हणून देवकीच्या कुशीक पुजतात आनी ताची भक्ती करतात.

देवकीकृष्ण हो मुखेल देव आनी भुमीका देवी, लक्ष्मी रवळनाथ, माल्लीनाथ, कात्यायनी, चोडणेश्वर आनी धडा शंकर ह्यो संबंदीत देव देवता पयली चुडामणी बेट (शोराव बेट) हांगा आशिल्ल्यो.

पोर्तुगीज इन्क्वीजीशना वेळार तांका वाटोवपाखातीर त्यो मयेच्यान दिवचल व्हेल्यो आनी उपरांत सद्याच्या माशेल वाठारांत हाडून पुजल्यो.

देवळाच्या गर्भकुडींत देवकी आनी कृष्णाची सूंदर म्हुर्ती आसा. देवकीची म्हुर्त उब्या अवस्थेंत आसा आनी तिच्या पायांमदीं माणकुलो कृष्ण बसला.

अश्या तरेची आकृती खाशेली मानतात. म्हुर्त्यो काळ्या फातरांत कोरांतल्यात.

चातुर्मास सोडलो जाल्यार हेर म्हयन्यांनी पालखी शुक्ल आनी त्रयोदशीक काडटात. रामनम आनी गोकुळश्टम व्हडा दबाज्यान मनयतात. हांगा रावपाची सोय कमी प्रमाणांत आसा. ह्या देवळाचो मुखेल उत्सव म्हळ्यार मान्नी पुनव जी पौशात व्हडा भक्तीभावान मनयतात.