Top


गोंयचे जिल्ले

गोंयांत वट्ट दोन जिल्ले आसात. दरेक जिल्ल्याचो मुखेली आसता पालवी आयुक्त. त्या जिल्ल्यांतल्या प्रशासनाचो तो मुखेली आसता. ताका मुखेलपणान तीन जापसालदारक्यो घेवच्यो पडटात आनी ते खातीर तीन वेगवेगळीं पदां दिल्ली आसतात. एकाच वेळार तो पालवी आयुक्त आसता, जिल्लो दंडाधिकारी आसता आनी जिल्लोधिकारीय आसता.

पालवी आयुक्त ह्या नात्यान तो वेगवेगळ्यो जापसालदारक्यो आशिल्लो कार्यकारी मुखेली आसता. जिल्लो दंडाधिकारी म्हूण पुराय जिल्ल्यांत कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाची जापसालदारकी ताचेर आसता. जिल्लोधिकारी ह्या नात्यान तो मुखेल महसूल अधिकारी म्हूण येणावळ आनी वसुलेची जापसालदारकी सांबाळटा. जिल्ल्यांतलें पुलीस प्रशासन पुलीस अधिक्षकाच्या नियंत्रणाखाला आसता.