Top


ह्या विभागांत नॅव्हिगेशन पध्दती आनी संकेतथळ ब्रावजींग करपाविशी सुलभता सल्लो आनी म्हायती दिवपी संकेतथळांचेर लिंक हाचे सयत संकेतथळार उपलब्द आशिल्ले सुविदांची म्हायती दिता. ह्या पानाचेर राज्य पोर्टल संकेतथळाचे संदर्भातली सर्वसाधारण म्हायती दिता आनी राज्य पोर्टल संकेतथळार सगळे पानार पळोवंक मेळटा. तुमचो कसलोय प्रस्न आसूं, ताची जाप तुमकां हांगां मेळप अपेक्षीत आसा. तुमकां एका अमुकच लिंकाविशी कसलोय प्रस्न वा समस्या आसा जाल्यार ताची जाप तुमकां हांगां मेळची ना, ताचे खातीर कृपा करून प्रत्येक पानांच्या शीर्श लेखाचेर आशिल्ली प्रतिक्रिया लिंक वापरात.

पोर्टलाकडेन नोंद जावपाक

पोर्टलाकडेन नोंद जावपाची लिंक म्हाका खंय मेळटली?

राज्य पोर्टलाकडेन नोंद जावप सामके सोंपे. पोर्टला कडेन नोंद जावपाक तुमी मुख्य पानाच्या ‘तुमच्या खात्यांत वचात’ ह्या विभागांत ‘सायन अप’ हे लिंक निवडूंक शकता.

नोंदणी फॉर्माचेर कितले विभाग आसात?

नोंदणी फॉर्माचेर तीन विभाग आसात. ते म्हळ्यार-

 

 1. वैयक्तीक म्हायती
  • शिर्शक
  • पयले नांव
  • मदले नांव
  • आडनांव
  • जल्माची तारीक
  • लिंग
  • Occupation
 2. संपर्क/संवाद म्हायती
  • पत्तो
  • ग्राम पंचायत
  • शार/गांव
  • तालुका
  • Tehsil
  • जिल्लो
  • पीन कोड
 3. वळख म्हायती
  • पासपोर्ट क्रमांक
  • पॅन
  • दिसपी खूण
सुरक्षा प्रस्न आनी ताची जाप हांवे कित्याक दिवंक जाय?

तुमी जर तुमचो पासवर्ड विसरले जाल्यार तुमच्या वळखीखातीर तुमकां हो सुरक्षा प्रस्न विचारतले. नोंदणी वेळार प्रस्न आनी सुरक्षा जाप तुमी दितात ती म्हायती फक्त वापरप्याक खबर आसपाक जाय. वापरप्याक निवडपाखातीर कांय प्रस्न आसा. वापरप्यान एक प्रस्न निवडूंक जय आनी ताची गुपीतपणान जाप दिवंक जाय. ह्या प्रस्ना फामाद आशिल्ली जाप दिवप टाळाट. खरे म्हळ्यार ही जाप तुमकां उगडास उरपी आसपाक जाय आनी दुसऱ्यांक अंदाज लावंक येनना अशी आसूंक जाय.

नोंदणी फॉर्माचेर सक्तीन भरपाचें आशिल्ले विशय खंयचे?

नोंदणी फॉर्माचेर * आशिल्ले सगळे विशय सक्तीचे आसा.

लॉगइन वळखपत्रां खातीर कितें नेम आसात?

1.लॉगइन आयडी : लॉगइन आयडी ही एकमेव आयडी आसता आनी तातूंत सगळे अक्षर आसूंक जाय आनी तेयबी फक्त दोन अंकी आसपाक शकता. खास अक्षर घालूंक मेळची ना. लॉगइन आयडी विशेश संवेदनशील आसा आनी ते 6 अक्षरी आसूंक शकता.

2.पासवर्ड : पासवर्ड विशय संवेदनशील आसा, अक्षर आनी आंकडे आसूंक शकता आनी स अक्षरी आसपाक शकता.

पोर्टलात लॉगइन

म्हजो लॉगइन अपेशी थारलो जाल्यार?

तुमी पयली नोंदणी करूंक ना जाल्यार हे जाता म्हळ्यार खाते ना जाल्यार. ताका लागून तुमी पयली नोंद करचें.

म्हजो पासवर्ड काम करना जाल्यार?

तुमचो कॅप्सलॉक बंद आसा हाची काळजी घेयात. लॉगइन आयडी आनी पासवर्ड दोनूय विशय संवेदनशील आसात. देखीक, आनी “PaSSwoRd” वा “PASSWORD” आनी abc12 हे म्हळ्यार ABC12 वा 12ABC हे न्ही.

हांव म्हजो पासवर्ड विसरलो जाल्यार?

तुमी जर तुमचो पासवर्ड विसरलें जाल्यार, मुख्य पानाचेर आशिल्ले ‘तुमच्या खात्यांत वचात’ हातूंत आशिल्ले ‘पासवर्ड विसरलो?’ ह्या लिंकाचेर क्लिक करात आनी तुमी संबंदीत पानाचेर वतले. हांगां नोंदणी करतना दिल्ले सुरक्षा घटकाच्या आदाराचेर तुमी नवो पासवर्ड घेवंक शकतात.

 

तुमी तुमचो लॉग इन आडी घालूंक जाय. नोंदणी करतना तुमी सुरक्षा प्रस्नाक दिल्ली म्हायती हांगा घालात. ही जाप नोंदणी करतना दिल्ले जापेकडेन वाक्य रचना, रिती जागा, अल्पविराम आदि गजाली प्रमाण पुराय तरेन मेळ खावपी आसपाक जाय. नोंदणी करतना वा खातें अपडेट करतना दिल्ली तिच वा ते संदर्भातली म्हायती दियात. म्हायतीची योग्य तपासणी जाले शिवाय तुमकां नवो पासवर्ड घेवंक मेळचो ना.

 

एकदां फोर्म येशस्वीपणान सुपूर्द केलो काय डिफॉल्ट पासवर्ड ‘goa123’ हो तुमचो पासवर्ड आसतलो.

हांव म्हजो पासवर्ड कसो बदलूंक शकता?

तुमकां तुमचो पासवर्ड बदलपाचो आसा जाल्यार, तुमच्या खात्यांत तुमचो सध्याचो पासवर्ड घालून सायन इन करात आनी ताचे उपरांत उक्ते जावपी पानाचेर पासवर्ड बदल ह्या लिंकाचेर क्लिक करात. पासवर्ड बदलपाक सकयल दिल्ल्यो गजाली करात-

 

 1. तुमचो लॉगइन आयडी डिफॉल्ट दाखयतले आनी तो तुमी बदलूंक शकनात.
 2. तुमकां तुमचो सध्याचो पासवर्ड घाल म्हूण सांगतले. हो विशय संवेदनशील आसा हे लक्षांत दवरात.
 3. उपरांत, नवो पासवर्ड घाल म्हूण तुमकां सांगतले. हो विशय लेगीत संवेदनशील आसा हे लक्षांत दवरात.
 4. फुडे, नवो पासवर्ड परत घाल म्हूण तुमकां सांगतले. वयले जाग्यांत घातिल्लो नवो पासवर्ड आनी हो पासवर्ड समान आसपाक जाय.
 5. पासवर्ड बदपाक सुपूर्द बदण दामात आनी तुमचो पासवर्ड वापरून ल़ॉगइन करात.

सेवे विशी

गोंय राज्याखातीर मुल्य वर्धीत कर, केंद्रीय विक्री कर, आराम कर, थळाव्या वाठारांत म्हाल हाडपाक कर आनी मनरिजवण कर संदर्भातले कायद्याखाला कर येणावळीचें प्रशासन, लागू करप आनी एकठांय करपाची जबाबदारी गोंयांत वेवसायीक कर खात्याची आसा.

 

नियंत्रण आनी प्रशासनाखातीर, गोंय राज्याची सात विभागीय कार्यालयांनी विभाजन केला, ते म्हळ्यार पणजी, म्हापसा, दिवचल, फोंडा, मडगांव, वास्को आनी कुडचडे. एकूण कर प्रशासनाचे नियंत्रण आनी देखरेख पणजी आशिल्ले तांचे मुख्यालय पळयता. खात्याची एकूण मंजूर जाल्ली क्षमता 246 आसा. नोंदणीखातीर मंजुरी, कर येणावळ एकठांय करप, मुल्यांकन, थकबाकी वसूल करप, सर्व्हेक्षण, पळोवणी, अचकीत भेट दिवप आनी अंतर्गत हिशेब हे संदर्भातल्या कायदे आनी नेमांच्यो तरतुदी लागू करप आनी चालीक लावपाचे काम खात्याचे आसा. अर्थ खात्याखातीर धोरण तयार करप आनी कार्या करपाविशी हे कार्यालय जबाबदार आसा.

 

वॅट फारीक करप आनी सीएसटी फारीक करप ही सेवा पोर्टलाचेर उपलब्द आसात. पोर्टलावेल्यान वॅट आनी सीएसटी फारीक करूंक त्या त्या चलन फॉर्मात सकयल दिल्ली म्हायती घालपाक जाय.

वॅट फारीक करपाक (मुल्य वर्धीत कर)

 

 1. काळासावन: रकम फारीक करपाची आशिल्लो सुरवातीचो म्हयनो आनी वर्स.
 2. ते मेरेन: रकम फारीक करपाची आशिल्लो निमणो म्हयनो आनी वर्स.
 3. टीआयएन क्रमांक: वॅट रकम फारीक करतात ती एकमेव आयडी.
 4. कर: कराची रकम.
 5. कराची रचना: कर रकमेची रचना.
 6. एलआयसी आनी नोंदणी शुल्क: एलआयसी आनी नोंदणी शुल्क म्हूण दिवपाची आशिल्ली रकम.
 7. कळंतर: कळंतराच्या रूपान दिवपाची आशिल्ली रकम.
 8. एकूण रकम: एकूण फारीक करपाची आशिल्ली रकम.
 9. हेर रिसिट: हेर रिसिटांची म्हायती.
 10. हेर गजाली: हेर गजाली विशी म्हायती.
 11. एकूण रकम: एकूण फारीक करपाची आशिल्ली रकम.

बिल रकम फारीक करप

ऑनलायन रकम फारीक करतना कितें करप आनी कितें करप ना?
करप

 1. वेव्हार करचें पयली, सगळी म्हायती आनी रकम फारीक करपाची पध्दत योग्य तरेन घातल्या काय ना ताची तपासणी वापरप्यान करूंक जाय. हें खातीर एक निश्चित करपाचे पान दिसतले आनी वापरपी सगळी म्हायती तपासता आनी निश्चित हे बटण दामता तेन्नाच वेव्हार जातलो.
 2. सुपूर्द करात ह्या बटणाचेर एक फावट क्लिक करात, प्रक्रिया पुराय जायसर रावात.
 3. रिसिट पानाचेर बिल फारीक केले उपरांत निमणे दिसपी रिसिट क्रमांक बरोवन दवरिल्लो सदांच बरो.
 4. रिसिट मेळटकच, वापरप्यान रिसिट प्रिंट करचें पयली रिसिटाचेर दिल्ली म्हायती तपासची.
 5. रिसिट पान प्रिंट करचें पयली वापरप्यान प्रिंटर जोडिल्लो आसा आनी तो सारको काम करता हाची जतनाय घेवची.
 6. वापरपी एका वेळार एका बिलाची रकम फारीक करपाक शकता (एका बिलाखातीर एक वेव्हार).
 7. वापरपी बिल फक्त क्रॅडीट कार्ड, डॅबिट कार्ड, थेट डॅबिट आनी डिमांड ड्राफ्टावरवीं फारीक करपाक शकता.

 

करनाकात

 1. वापरप्यान आपल्या खात्याची म्हायती कोणाकच दिवंक जायना. हे सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण बिल रकम फारीक करपाच्या तपासणीवेळार वेव्हार वळख कठीण जातले.
 2. वेव्हार केले उपरांत कसलीच चुक जाली जाल्यार, चुक कसली जाल्या ते कळनासताना वेव्हार परत करपाचो यत्न करनाकात..
 3. ब्रावजराचेर फाटी वचात बटण वापरप टाळात.