Top


राजपत्रां

राजपत्रां बद्दल आनीक माहिती मेळपा खातर : हांगा क्लिक करा New Link
 

ह्या खात्याचें मुखेल काम म्हणल्यार राजपत्रां छापप आनी उजवाडावप. सरकाराचें हें अधिकृत प्रसारण दर बिरेस्तारा प्रसिद्ध जाता. तातूंत संसद आनी राज्य विधानसभेन वेळचेवेळार संमत केल्ले कायदे रोखडेच लोकांचे म्हायती खातीर, मार्गदर्शना खातीर आनी संबंधित खात्यावरवीं अंमलबजावणी करचे खातीर प्रसिद्ध करतात.

राजपत्र तीन माळेनी प्रसिद्ध जाता – माळ I, माळ II आनी माळ III. ते भायर खात्याचे विनंती प्रमाण ताकतीक आसल्यार आनी जनहिता खातीर असादारण आनी पुरवणी राजपत्रां प्रसिद्ध करतात.

दरेके माळेचो तपशील खाला दिल्ले प्रमाण आसताः

 

माळ I

राजपत्राचो हो मुखेल भाग विधी स्वरुपाचे म्हायतीचो आसता. तातूंत स्थायी कायदे आनी नेम, नियमन, पोट-कायदे, अधिसुचोवण्यो आनी आदेशांचो आसपाव आसता. ते भायर सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अ, ब, क आनी ड श्रेणींच्या जाग्यां खातीर भारतीय संविधानाच्या कलम 309 खाला वेळचेवेळार तयार केल्ले नोकर भरती नेम हेच वळेरेंतल्यान अधिसुचीत करतात.

 

माळ II

भुंय संपादन कायदो, 1984 खाला भौशीक उपेगा खातीर सरकारान भूंय संपादना खातीर काडिल्ल्यो अधिसुचोवण्यो, उद्येगीक किजिलां कायदो, 1947 खाला किजिलां सोडोवपाचेर निकाल दिवपा खातीर उद्येगीक लवादाकडेन दिवपाचे आदेश आनी थारावपत्रां, गोंय गौण खनिजां अधिकार नेम, 1985 खाला खणकामा खातीर काडिल्ल्यो अधिसुचोवण्यो, भारतीय वेंचणूक आयोग आनी राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेचे निकाल आनी वेंचणूक अर्जी खातीर काडिल्ल्यो अधिसुचोवण्यो तशेंच अ आनी ब श्रेणींतल्या अधिकाऱ्यांच्यो नेमणुको, बडट्यो, बदल्यो, नोकरेंत कायम करपा खातीर वा हेर असल्या विशयां खातीर काडिल्ल्यो अधिसुचोवण्यो वा आदेश हे माळेंत प्रसिद्ध करतात.

 

माळ III

नित्यनेमाचे हेर विशय हांगां प्रसिद्ध करतात. तातूंत येतात ते विशय म्हणल्यार मोटार वाहन कायदो 1988 खाला जिल्लोधिकाऱ्यान राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गाचेर आनी जिल्लो आनी गांवच्या रस्त्यांचेर येरादारीचें नियमन करपा खातीर काडिल्ल्यो अधिसुचोवण्यो, मुखेल नगर नियोजकान गोंय नगर नियोजन कायदो, 1974 खाला वेगवेगळ्या शारांच्या बाह्य उदरगत आराखड्यांखातीर काडिल्ल्यो अधिसुचोवण्यो, पर्यटन वेपार नोंदणी कायदो, 1982 खाला नोंदणी रद्द करपा खातीर पर्यटन संचालकान काडिल्ले आदेश, गोंय शेती कूळ कायदो, 1964 आनी गोंय पंचायत राज्य कायदो, 1994 खाला तालुको मामलेदारान काडिल्लीं परिपत्रकां, वेगवेगळ्या अबकारी विभागांनी धरिल्लो सोरो परवानो धारकांक विकपा खातीर अबकारी निरिक्षकान काडिल्लीं पावणेचीं परिपत्रकां, गोंय राज्य लॉटरीचे निकाल आनी क आनी ड श्रेणींतले रिते जागे भरपा खातीर अधिसुचीत करपाच्यो जायराती.

 

ते भायर पयशे फारीक करून खाला दिल्ल्यो भौशीक वा खाजगी कळोवण्यो हे वळेरेंत प्रसिद्ध करतातः

 • स्फोटक कायदो, 1884 खाला पॅट्रोलियम पदार्थ साठोवन दवरपा विशीं जिल्लोधिका-यान काडिल्लीं परिपत्रकां
 • वेगवेगळ्या नागरी न्यायालयांनी लग्नबंधन सोंपलां म्हूण दिल्ल्या हुकूमनाम्याचीं परिपत्रकां
 • गोंयांत लागू आशिल्ल्या पुर्तुगेज कायद्या खाला केल्ल्या वारसो हक्क दस्तावेजाच्यो कळोवणी आनी गोंय नांव आनी आडनांव बदल कायदो, 1990 खाला नांव वा आडनांव बदलपा खातीर नागरी नोंदणी अधिकारी वा नोंदणी उप-अधिका-यान दिल्ल्यो नोटिशी
 • कोमुनिदाद संहिते खाला कोमुनिदाद प्रशासकान काडिल्ल्लीं परिपत्रकां
 • “रॅगुलामँतो द माझानियास” खाला देवस्थानांनी काडिल्ल्यो कळोवणी
 • कायद्यान राजपत्रांत प्रसिद्ध करपाची तरतूद आशिल्ल्यो कोमुनिदाद संहिते खाला काडिल्ल्यो वा हेर खाजगी कळोवण्यो

ह्यो कळोवण्यो प्रसिद्ध करतले जाल्यार ताचो तपशील आदलो सुमान सोंपता म्हणसर छापखानो खात्यांत पावप गरजेचें आसता. नाजाल्यार ती नोटीस ताचे फुडल्या सुमनांत प्रसिद्ध जाता.

 

वर्गणी

 

अधिकृत राजपत्रां विकती घेवपाची आसतात आनी तांचें मोल तांतूंत आशिल्ल्या पानांचेर आधारुन ठरता, १ रु प्रत्तेक पान अशें. अधिकृत राजपत्राची मासिक वर्गणी लोकां खातीर उक्ती आसा. मासिक वर्गणीच्यो अटी आनी मोल सकल दिलां.

 • अधिकृत राजपत्राची मासिक वर्गणी लोकां खातीर उक्ती आसा आनी ताजी वार्षिक मुदत आर्थिक वर्सा प्रमाण आसा म्हळ्यार १ एप्रिल ते ३१ मार्च.
 • मासिक वर्गणी अर्धे वर्सा खातीरय सुरु करपाक जाता म्हळ्यार १ एप्रिल, १ जुलै, वा १ ऑक्टोबर साकून वा १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर, वा १ जानेवारी साकून सुरू जावपी खंयच्याय चातुर्मासांत.
 • राजपत्राच्या प्रतीचें वितरण खंड पडनासतना चालू दवरपाक जाय जाल्यार १ एप्रिल मेरेनच्या मासिक वर्गणीचें नूतनीकरण ३१ मार्च मेरेन वा पयलीं करपाक जाय. हें नोंद घेयात कीं जर मासिक वर्गणी ताज्या सुरु केल्ल्या वेळा पयलीं उक्ती करुना/ नूतनीकरण करुना जाल्यार मासिक वर्गणीक ती उक्ती / नूतनीकरण केल्ल्या तारखे पासूनचीच प्रत मेळता.
 • मासिक वर्गणीचें दैय मुद्दलान, पोस्टल ऑर्डरीन वा डिमांड ड्राफ्टान फक्त स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, पणजी, मुद्रण आनी लेखन साहित्य संचालक, पणजी, गोंय ह्या नावार घेतात. चेक वा आनी कसल्याय प्रकारान दैय घेनात.
 • मडगांवच्या कोमुनिदाद इमारतीतल्या शाखा कार्यालयांतय मासिक वर्गणी दैय घेतात.

 

फेरविचार केल्लें मासिक वर्गणीचें मोल, सकल दिल्यात, १-१-२००० साकून लागू

 

वेळ सगळे तीनय क्रम क्रम-I क्रम-II क्रम-III
रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै.
खंयच्याय चातुर्मासाक (पोस्टेज) 220 – 00 (20 – 00) 120 – 00 (10 – 00) 100 – 00 (10 – 00) 120 – 00 (10 – 00)
अर्धे वर्साक(पोस्टेज) 300 – 00 (40 – 00) 150 – 00 (20 – 00) 120 – 00 (20 – 00) 150 – 00 (20 – 00)
६ म्हयन्या परस चड खंयच्याय
काळाक आनी एका वर्सा मेरेन (पोस्टेज)
480 – 00 (80 – 00) 240 – 00 (40 – 00) 200 – 00 (40 – 00) 240 – 00 (40 – 00)

 

वयर दिल्ले पोस्टल मोल मासिक वर्गणीच्या काळांत केन्नाय बदलपाक शकता.


This site is registered on wpml.org as a development site.