Top
Profile Pic
श्री परिमल राय, आयएएस् (१९८५)
मुखेल सचीवखातीं
1) दक्षता खात्याविशीं
2) गृह
3) कार्मिक
4) प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय
5) भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
6) नागरी विमान वाहतूक
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१९४०२ / +९१ ८३२ २४१९४०१/ +९१ ८३२ २४१९६५९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१५२०१ (ऑफिस) / २४१९६५७ (ऑफिस) / २४२४३९९ (घर)
Profile Pic
श्री पुनीत कुमार गोयल, आयएएस् (१९९१)
प्रधान सचिव (वीज)खातीं
1) वीज
2) अपारंपारीक ऊर्जा
3) शार उदरगत यंत्रणा
4) रान
5) पर्यावरण
6) विज्ञान आनी तंत्रज्ञान
7) नोडल अधिकारी (पीएमएवाय)
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४४० / (ओ) ६८५
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६८७
Profile Pic
श्री प . कृष्णामूर्थी, आयएएस् (१९९७)
मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिवखातीं
1) मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव
2) प्रधान निवासी आयुक्त- नवी दिल्ली
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४३९ / (ओ) ६७९
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६८४
Profile Pic
श्री. दौलत ए. हवालदार, आयएएस (२००३)
आयुक्त व सचिव (वित्त)खातीं
1) वित्त विभाग
2) खण आनी भूंयशास्त्राविशीं
3) नियोजन सांख्यिकीशास्त्र
4) शार आनी नगर नियोजन
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०५ / (ओ) ६०४
pio_fax_icon
०८३२- २४१९६०३
Profile Pic
श्री रेड्डी, आयएएस् (२००३)
सचिव (बंदर)खातीं
1) बंदर
2) न्हंय येरादारी
3) मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं
4) कायदेशीर मापशास्त्र खात्या विशीं
pio_contact_icon
०८३२- २४१९४०८ / (ओ )६१४
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६१२
Profile Pic
श्री एस. के. भंडारी, आयएएस (२००४)
सचिव (येरादारी खाते )खातीं
1) येरादारी खाते
2) कारखाने आनी बाष्पक खाते
3) समाज कल्याण
4) बायला आनी भुरगीं संचालनालय
5) आदिवासी कल्याण खाते
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१३ / (ओ) ६२६
Profile Pic
श्री प. कुणाल, आयएएस् (२००५)
सचिव ( वेंचणूक )खातीं
1) मुख्य वेंचणूक अधिकारी
2) सचिव ( वेंचणूक )
pio_contact_icon
०८३२-२२२८४४३ / ०८३२-२२२५२१५ / ०८३२-२२२५२२८
pio_fax_icon
०८३२-२२२५४४८
Profile Pic
श्री. रुपेश कुमार ठाकूर, आयएएस् (२००६)
राज्यपालक सचिवखातीं
1) राज्यपालांक सचिव
pio_contact_icon
०८३२-२४१९६४६
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६४५
Profile Pic
श्रीमती नीला मोहनन, आयएएस् (२००७)
सचीव (शिक्षण)खातीं
1) शिक्षण
2) उद्देग वेपार आनी वाणीज्य
3) भलायकी
4) हस्तहकला कपडो आनी काथो
pio_contact_icon
०८३२- २४१९४१५
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६३०
Profile Pic
श्री संजय कुमार, आयएएस (२००८)
सचिव (येणावळ)खातीं
1) येणावळ
2) एनआरआय व्यवहार
3) म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
4) म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग
5) कामगार आनी रोजगार खातें
pio_contact_icon
०८३२-२४१९६४६ / (ओ) ६४६
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६४५
Profile Pic
श्री. अशोक कुमार, आय.ए.एस.(२००८)
मुख्यमंत्र्याचे सचिवखातीं
1) मुख्यमंत्र्याचे सचिव
2) खेळां आनी युवा खात्या विशी
3) पर्यटन खात्याविशी
4) ओडीएफ आणि स्वच भारत मिशनचे नोडल अधिकारी
pio_contact_icon
०८३२-२४१९५०८
pio_fax_icon
०८३२-२४१९८४०
Profile Pic
श्री चोका राम गर्ग, आयएएस् (२००८)
सचिव (बायला आनी भुरगीं संचालनालय)खातीं
1) कला आनी संस्कृती खातें
2) कारागीर प्रशिक्षण खातें
3) पुराणवस्तुशास्त्र
4) पुराभिलेखसंग्रह
5) सहकार खाते
6) कायदो खाते
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१७
Profile Pic
श्री.संजय गिहार, आयएएस (200८)
सचिव (उदकां स्त्रोत खाते)खातीं
1) उदकां स्त्रोत खाते
2) प्रोवेदोरिया
3) राजभास
4) भौशीक गाराणें खाते
5) गोंय राज्य मागास संरक्षण भुरग्यांचो अधिकार खातर सदस्य सचीव
6) ग्रामीण उदरगत खाते
7) पंचायत
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०७ / (ओ) ६०९
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६०८
Profile Pic
श्री कुलदीपसिंग गांगर, आयएएस (२००९)
सचिव (कृषी)खातीं
1) कृषी
2) घर निर्माण
3) पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४१८ / (ओ) ६४१
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६३८
Profile Pic
कु.इशा खोसला, आयएएस (२०११)
सचिव (जीए)खातीं
1) सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया
2) नागरी पुरवण खाते
3) स्थलविवरण कोश विभाग
4) संग्रहालय
5) छापणावळ आनी स्टेशनरी
6) शिश्टाचार खाते
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४२३ / (ओ) ४२३
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६४९
Profile Pic
डॉ. तारिक थॉमस, आयएएस (२०११)
संचालक - शार उदरगतखातीं
1) विशेष सचिव (कार्मिक गृह आनी दक्षता खाते) आनी संचालक (शार उदरगत)
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४११ / (ओ) ६२०
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६१६