Top
Profile Pic
श्री परिमल राय, आयएएस् (१९८५)
मुखेल सचीवखातीं
1) दक्षता खात्याविशीं
2) गृह
3) कार्मिक
4) प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय
5) भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
6) नागरी विमान वाहतूक
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१९४०२ / +९१ ८३२ २४१९४०१/ +९१ ८३२ २४१९६५९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१५२०१ (ऑफिस) / २४१९६५७ (ऑफिस) / २४२४३९९ (घर)
Profile Pic
श्री पुनीत कुमार गोयल, आयएएस् (१९९१)
प्रधान सचिव (वीज)खातीं
1) वीज
2) अपारंपारीक ऊर्जा
3) शार उदरगत यंत्रणा
4) रान
5) पर्यावरण
6) विज्ञान आनी तंत्रज्ञान
7) नोडल अधिकारी (पीएमएवाय)
Profile Pic
श्री प . कृष्णामूर्थी, आयएएस् (१९९७)
मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिवखातीं
1) मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव
2) प्रधान निवासी आयुक्त- नवी दिल्ली
Profile Pic
श्री. दौलत ए. हवालदार, आयएएस (२००३)
आयुक्त व सचिव (वित्त)खातीं
1) वित्त विभाग
2) खण आनी भूंयशास्त्राविशीं
3) नियोजन सांख्यिकीशास्त्र
4) शार आनी नगर नियोजन
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४०५
pio_fax_icon
०८३२- २४१९६०३
Profile Pic
श्री रेड्डी, आयएएस् (२००३)
सचिव (बंदर)खातीं
1) बंदर
2) न्हंय येरादारी
3) मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं
4) कायदेशीर मापशास्त्र खात्या विशीं
pio_contact_icon
०८३२- २४१९४०८
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६१२
Profile Pic
श्री एस. के. भंडारी, आयएएस (२००४)
सचिव (येरादारी खाते )खातीं
1) येरादारी खाते
2) कारखाने आनी बाष्पक खाते
3) समाज कल्याण
4) बायला आनी भुरगीं संचालनालय
5) आदिवासी कल्याण खाते
Profile Pic
श्री प. कुणाल, आयएएस् (२००५)
सचिव ( वेंचणूक )खातीं
1) मुख्य वेंचणूक अधिकारी
2) सचिव ( वेंचणूक )
Profile Pic
श्री. रुपेश कुमार ठाकूर, आयएएस् (२००६)
राज्यपालक सचिवखातीं
1) राज्यपालांक सचिव
pio_contact_icon
०८३२-२४१९६४६
pio_fax_icon
२४१९६४५
Profile Pic
श्रीमती नीला मोहनन, आयएएस् (२००७)
सचीव (शिक्षण)खातीं
1) शिक्षण
2) उद्देग वेपार आनी वाणीज्य
3) भलायकी
4) हस्तहकला कपडो आनी काथो
pio_contact_icon
०८३२- २४१९४१५
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६३०
Profile Pic
श्री संजय कुमार, आयएएस (२००८)
सचिव (येणावळ)खातीं
1) येणावळ
2) एनआरआय व्यवहार
3) म्हायती आनी प्रसिध्दी खाते
4) म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग
5) कामगार आनी रोजगार खातें
pio_contact_icon
२४१९४१८
pio_fax_icon
२४१९६३८
Profile Pic
श्री. अशोक कुमार, आय.ए.एस.(२००८)
मुख्यमंत्र्याचे सचिवखातीं
1) मुख्यमंत्र्याचे सचिव
2) खेळां आनी युवा खात्या विशी
3) पर्यटन खात्याविशी
4) ओडीएफ आणि स्वच भारत मिशनचे नोडल अधिकारी
pio_contact_icon
०८३२-२४१९५०७
pio_fax_icon
०८३२-२४१०८४०
Profile Pic
श्री चोका राम गर्ग, आयएएस् (२००८)
सचिव (बायला आनी भुरगीं संचालनालय)खातीं
1) कला आनी संस्कृती खातें
2) कारागीर प्रशिक्षण खातें
3) पुराणवस्तुशास्त्र
4) पुराभिलेखसंग्रह
5) सहकार खाते
6) कायदो खाते
pio_contact_icon
०८३२-२४१९६३६
Profile Pic
श्री.संजय गिहार, आयएएस (200८)
सचिव (उदकां स्त्रोत खाते)खातीं
1) उदकां स्त्रोत खाते
2) प्रोवेदोरिया
3) राजभास
4) भौशीक गाराणें खाते
5) गोंय राज्य मागास संरक्षण भुरग्यांचो अधिकार खातर सदस्य सचीव
6) ग्रामीण उदरगत खाते
7) पंचायत
pio_contact_icon
०८३२-२४१९४११
pio_fax_icon
०८३२-२४१९६१६
Profile Pic
श्री कुलदीपसिंग गांगर, आयएएस (२००९)
सचिव (कृषी)खातीं
1) कृषी
2) घर निर्माण
3) पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा
Profile Pic
कु.इशा खोसला, आयएएस (२०११)
सचिव (जीए)खातीं
1) सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया
2) नागरी पुरवण खाते
3) स्थलविवरण कोश विभाग
4) संग्रहालय
5) छापणावळ आनी स्टेशनरी
6) शिश्टाचार खाते
Profile Pic
डॉ. तारिक थॉमस, आयएएस (२०११)
संचालक - शार उदरगतखातीं
1) विशेष सचिव (कार्मिक गृह आनी दक्षता खाते) आनी संचालक (शार उदरगत)