Top


रिगावक्षमता निवेदन

वापरांत आशिल्ले उपकरण, तंत्रज्ञान वा क्षमता कसलीय आसली तरीय गोंय संकेतथळ सगळ्या उपभोगत्यांक उपलब्द आसचे म्हणून आमी वचनबध्द आसात. संकेतथळाक भेट दिवपी सगळ्या उपभोगत्यांक चडांत चड रिगावक्षमता आनी उपयोगिता मेळची अशें तरेन हे तयार केला. अशे आशिल्ल्यान, हे संकेत थळ वॅब चालू आशिल्ले मोबायल फोन, वॅप फोन, पीडीए आनी अश्या तरेकवार उपकरणांचेर दिसू येता.

 

खासा क्षमतेच्या लोकांकय ह्या संकेतथळावेल्या म्हायतीचो उपभोग घेवंक मेळचो म्हणून आमचे यत्न आसात. उदारणार्थ दृश्टी नाशिल्ल्या मनश्याक स्क्रीन रिडर वा मॅग्नीफायर सारकेल्ले आदार करपी तंत्रज्ञान वापरूंन ह्या संकेतथळाचो लाव घेव येता.

 

आमकां प्रमाण पाळपाक जाय तशेंच उपयोगिता आनी वैश्वीक स्वरूपाचेय सिध्दांत पाळपाक जाय ज्याका लागून संकेतथळाक भेट दिवपी सगळ्यांक तिचो लाव घेवपाक मेळटलो.

 

ह्या संकेतथळाच्या रिगावक्षमतेबाबतींत कसलीय समस्या वा सुचोवणी आसत जाल्यार आमकां मुजरत कळयात, आमी तुमकां योग्य त्या प्रमाणांत आदार करूंक शकतले.
 

गोंय संकेतथळ सगळ्यांक उपलब्द करूंन दिवपाच्या नदरेंतल्यान तातूंत आशिल्ले गूण

 

मुखेल विशयाकडेन वचात

किबोर्ड वापरूंन परत परत नॅविगेशना कडेन वचनासतना मुखेल विशयाकडेन वचपाक पानाचेर रोखडीच वाट आसा.

 

नॅविगेशनाकडेन वचात

नॅविगेशन जनेलाकडेन वचपाक रोखडीच वाट आसा ज्याका लागून नागरीक, सरकार, डायरेक्टरी सारकेल्ल्या विभागांत रोखडेच रिगूंक मेळटा.
 

रिगावक्षमतेचे पर्याय

उतरांचो आकार वाडोवपाक वा रंगाची येवजण बदलपाक पर्याय आसा. उदाहरण दिवचे जाल्यार हे संकेतथळ मोबायलाचेर पळयले जाल्यार उतरांचो आकार खूब ल्हान आसतलो आनी ते खातीर ते वाचप कठीण जातले. अश्या परिस्थितींत ह्या पर्यायाचो वापर करूंन तुमी उतरांचो आकार व्हड करपाक शकता आनी बरे तरेन म्हायती वाचपाक शकतात.

 

लिंकाची सविस्तर म्हायती

अदीक वाचात वा हांगा क्लिक करात अशी उतरां वापरचे पेक्षा दर एका लिंकाची म्हायती संक्षीप्तपणान दिल्ली आसा. उदाहरण दिवचे जाल्यार खंयचेय लिंक जर पीडीएफ फायल उक्ती करता जाल्यार त्या फायलीची म्हायती म्हणून ताचो आकार स्पश्ट केल्लो आसा. मुखार जर खंयचेय नव्या जनेलांत संकेतथळ उक्ते करता जाल्यार ताची तशीच म्हायती दिल्ली आसा.

 

तकट्याचे शिर्शक

तकट्याचे शिर्शक दर एका रांकेतल्या तांच्या सॅलांच्या अनुरूप संबंद लावन नोंद केल्ले आसता. उदाहरण दिवचे जाल्यार एका तकट्यांत जर 30 रांको आनी 5 कॉलम आसत जाल्यार दृश्टी नाशिल्ल्या मनश्याक खंयच्या म्हायतीचो सॅल खंयच्या शिर्शकाखाला येता हे जाणा जावप कठीण जातले. अश्या परिस्थितींत स्क्रीन रिडरा सारकेल्ले खंयचेय आदार दिवपी उपकरण खंयच्याय सॅलाचे कॉलम शिर्शक उपभोगत्याखातीर वाचपाक शकतले. ते भायर, दर एका तकट्याक अनुशिर्शक दिल्ले आसतात जे उपनामाची भुमीका निभयतात आनी खंयच्या तकट्यांत खंयची म्हायती आसा ते सुचयतात.

 

शिर्शक

संकेतथळावेली पानां योग्य ते शिर्शक आनी उप-शिर्शक दिवन आयोजीत करतात ज्याका लागून ताचा एख वाचनीय स्वरूप मेळटा. H1 म्हळ्यार मुखेल शिर्शक जाल्यार H2 म्हळ्यार उप-शिर्शक. तशेंच स्क्रीन रीडर वापरपी वाचकां खातीर कांय शिर्शक ल्हिपील्ले आसात जे सुदारीत वाचनाखातीर स्क्रीन रीडरान वाचपाक मेळटात. उदाहरण दिवचे जाल्यार नॅवीगेशन जनेलाक ग्लोबल नॅवीगेशन अशें ल्हिपील्ले शिर्शक दिल्ले आसा.

 

माथाळे

दर एका वॅब पानाक योग्य अशें नांव दिला ज्याका लागून पानावेली म्हायती समजपाक सोंपे जातले.

 

पर्यायी मजकुर

चित्राची संक्षीप्त म्हायती दृश्टीहीन उपभोगत्यांखातीर दिल्ली आसा. जर तुमी फकत मजकुर दाखोवपी ब्रावजर वापरतात वा चित्रां दिसप बंद केला जाल्यार ति चित्र कसले हे तुमी पर्यायी मजकुर वाचून जाणा जावंक शकतात.

 

स्पश्ट फोर्म लॅबल संगती

खंयचेच उपनाम आपल्या संबंदीत नियंत्रणा कडेन संलग्नीत आसता जशे की मजकुर बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडीयो बॉक्स आनी ड्रॉप डावन सुची. हाका लागून सहाय्यक उपकरणांक फोर्मावेले कंट्रोल वळखुवप शक्य जाता.

 

सातत्यपुर्ण नॅवीगेशन यंत्रणा

पुराय संकेतथळार सातत्यपुर्ण सादरीकरणाची पध्दत वापरल्या.

 

संकुचीत आनी विस्तारीत सुची

संकेतथळार आशिल्ल्या नगांची सुची दिल्या जे विस्तारीत करूंन उप नग पळोव येतात वा कीबोर्ड, मावस वा स्क्रीन रीडर वापरूंन संकुचीत करूं येता. ह्या संकेतथळाचेर संकुचीत आनी विस्तारीत करूं येतात अश्यो जायत्यो सुची आसात. दर एका सुचीतल्या नगा मुखार ‘+’ अशें चिन्ना आसा जे ती सुची विस्तारीत करूं येता असो संकेत दिता. दृश्टीहीन लोकांखातीर ह्या चिन्नाक पर्यायी मजकुर दिला जो स्क्रीन रीडर वापरप्यांक चिन्ना वळखुपाक आदार करतलो. ‘+’ चिन्न क्लीक केले उपरांत ते ‘-‘ ह्या चिन्नांत बदलता ज्याचो अर्थ ते संकुचीत करूं येता असो जाता. मुखार पर्यायी मजकुर सुधारूंन तशेंच संकेत दिता आनी उप नगांची सुची दाखयता. आता ‘-‘ चिन्न क्लीक केल्यार ताचे रुपांतर ‘+’ ह्या चिन्नांत जाता. मुखार पर्यायी मजकुर परत सुधारता आनी उप नगांची सुची ना जाता ज्याका संकुचीत करप म्हणटात.

 

किबोर्ड आदार

हे संकेतथळ टॅब आनी शिफ्ट + टॅब कींचो वापर करूंन किबोर्डाच्या आदारान ब्रावज करूं येता.

 

उतरांचो अनुकूलीत आकार

वॅब पानावेल्या उतरांचो आकार ब्रावजरा मार्फत वा रिगावक्षमतेचे पर्याय वापरूंन बदलूं येता.

 

जावास्क्रीप्ट स्वातंत्र्य

भाशेच्या लिपयेक ब्रावजर आदार दींव वा ना दींव वॅब पानावेली म्हायती आनी कार्यक्षमता जावास्क्रीपटापासून स्वतंत्र आसा.

स्क्रीनीवेली म्हायती वाचपाक तुमकां त्रास जाता?

 

प्रदर्शीत केल्ली म्हायती तुमकां स्पश्ट दिसना?

 

जर हय, जाल्यार ह्या संकेतथळान स्क्रीन प्रदर्शनाखातीर दिल्ले रिगावक्षमतेचे पर्याय वापरात. हे रिगावक्षमतेचे पर्याय स्पश्ट दिसपाक आनी सारके वाचपा मेळचे हे खातीर उतरांचो आकार आनी रंग येवजण बदलपाक दितात.

 

उतरांचो आकार बदलप

उतरांचो आकार बदलप म्हळ्यार उतरां आशिल्ल्या आकारापरस ल्हान वा मोठी करप. वाचनाचेर परिणाम करपी उतरांचो आकार बदलपाक तीन पर्याय दिल्ले आसात. ते अशे आसात:

 

  1. सगळ्यांत व्हड: म्हायती सगळ्यांत व्हडल्या आकारांत प्रदर्शीत करता.
  2. व्हड: आशिल्ल्या आकारा पेक्षा व्हडल्या आकारांत उतरां प्रदर्शीत करता.
  3. मध्यम: प्रमाणीक आकारांत उतरां प्रदर्शीत करता जो संकेतथळाचो योग्य आकार आसा.

 

उतरांचो आकार बदलपाक पानाच्या सगळ्यांत वयर आशिल्लो उतरांचो आकार हे चिन्न क्लीक करात.

 

रंगाची येवजण बदलप

स्पश्ट वाचूंक येवचे म्हणून पार्श्वभाग बदलप आनी उतरांचो रंग बदलप हाका रंगाची येवजण बदलप अशें समजू येता. रंगाची येवजण बदलूंक चार पर्याय दिल्ले आसात. ते अशे आसात.

 

  1. निळी थीम: सद्या आसा ती थीम जंय पार्श्वभुमीचेर निळो रंग आनी वाचनांत सुदारणा हाडपाक उतरांक फावो तो रंग वापरला.
  2. तांबडी थीम: पार्श्वभुमीचेर तांबडो रंग आनी वाचनांत सुदारणा हाडपाक उतरांक फावो तो रंग वापरप.
  3. पांचवी थीम: पार्श्वभुमीचेर पांचवो रंग आनी वाचनांत सुदारणा हाडपाक उतरांक फावो तो रंग वापरप.
  4. केंसरी थीम: पार्श्वभुमीचेर केंसरी रंग आनी वाचनांत सुदारणा हाडपाक उतरांक फावो तो रंग वापरप.

This site is registered on wpml.org as a development site.