Top


न्हयकारणी

राज्य सरकाराच्या संकेतथळार आशिल्ली म्हायती आनी सेवा आसा तशी आनी आसा त्या दोशांसयत आमकां पुरयल्या वा संदर्भित केल्या आनी ताची समाधानकारक गुणवत्ता, कार्यक्षमता, अचुकता आनी श्रम उपभोगत्या कडेन आसात. हाचो अर्थ असो की जरीय फावो ते यत्न करूंन पोर्टलाचेर अचुक आनी अद्यावत म्हायती घालपाचो यत्न जाल्लो आसलो तरीय राज्य पोर्टल ताच्या अचुकतायेची हमी वा प्रतिनिधीत्व स्विकारना. राज्य पोर्टलाचेर पुरयल्ली वा संदर्भीत केल्ली म्हायती वा सेवा विक्रीशील वा अचुक आसा, ही म्हायती वा सेवा तुमची खंयचीय विक्री वा गरज भागयतली वा ही म्हायती वा सेवा तृतीय पक्षीय अधिकारांचे उल्लंघन करना असली कसलीच स्पश्ट वा अंतर्भूत हमी राज्य पोर्टल दिना. राज्य पोर्टल कसलीच सुचनी दिनासतना राज्य पोर्टल संकेतथळार आशिल्ले म्हायतींत आनी सेवेंत वेळोवेळ भर घालूंक शकता, बदलूंक शकता वा सुदारणा हाडूंक शकता. राज्य पोर्टल संकेतथळार आशिल्ले म्हायतींत चुकी वा कमी आसल्यार ताचे दायीत्व वा जबाबदारी राज्य पोर्टल स्विकारना. राज्य पोर्टल वेवस्था सुरक्षीत आसची हे खातीर आमचे यत्न आसले तरीय सगळ्या तरेचो तंत्रीक म्हायती स्थलांतरीत करपाच्यो पध्दती दुसऱ्यांच्या अवरोधनाक संवेदनाक्षम आसतात हे मान्य करचें.


This site is registered on wpml.org as a development site.