Top
तपशील खातें दिल्ली तारीक निमणी तारीक चड तपशील
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर क्र .१० २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

०८/११/१९ २२/११/१९ क्लिक करात download
English (116 KB)
अनधिकृत सदस्य म्हणून नामनिर्देशनाखातर जायरात

मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था

०६/११/१९ २०/११/१९ क्लिक करात download
English (116 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर  क्र .०९ २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

२१/१०/१९ २५/१०/१९ क्लिक करात download
English (378 KB)
विंगड विंगड पदाखातर मुलाखत

गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

११/१०/१९  २१/१०/१९ क्लिक करात download
English (284 KB)
ज्येष्ठ रहिवासी पदाखातर जायरात

गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

 ११/१०/१९  १८/१०/१९ क्लिक करात download
English (191 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर  क्र .०९ २०१९

 

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

क्लिक करात download
English (162 KB)
अ-अधिकृत वांगडीच्या वेंचणूकेखातर जायरात

मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं

क्लिक करात download
English (69 KB)
पालवी सरकारी अभियोक्ता पदाखातर जयरात

अभियोग संचालनालय

२६/०९/१९ १५/१०/१९ क्लिक करात download
English (139 KB)
अर्जंखातीर निमाणी तारीख वाडयली – गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

१९/०९/१९  ३०/०९/१९ क्लिक करात download
English (55 KB)
सुधारणा- जायरात क्र ०९/२०१९/५०२५ तारीख ३०/०८/२०१९

गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

३1/०८/१९ क्लिक करात download
English (120 KB)
जायरात क्र .०९ २०१९ तारीख:३०/०८/१९-वेगवेगळ्या पदाखातर सुचोवणी

गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

३०/०८/१९ २३/०९/१९ क्लिक करात download
English (120 KB)
जायरात क्र .०८ २०१९ तारीख:२८/०८/१९-वेगवेगळ्या पदाखातर सुचोवणी

गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

२८/०८/१९ १८/०९/१९ क्लिक करात download
English (506 KB)
वेगवेगळ्या पदांच्या भरतेखातर अर्ज

गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल

३0/०८/१९ क्लिक करात download
English (120 KB)
नोटरीखातर उमेदवारांची वळेरी

नोंदणी आनी नोटरी

क्लिक करात download
English (1 MB)
गुणवत्ता यादी,श्रेणी बुन्यादीवायले वेंचून काडिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी -उच्च शिक्षण संचालनालय

उच्च शिक्षण संचालनालय

क्लिक करात download
English (51 KB)
प्रयोगशाळा सहायकाच्या पदाखातर सीट नंबर चे बुन्यादीवायले ओएमआर तेस्ट चो परिणाम

उच्च शिक्षण संचालनालय

क्लिक करात download
English (95 KB)
ओएमआर तेस्ट चे श्रेणी बुन्यादीवायले गुणवत्ता यादी-उच्च शिक्षण संचालनालय

उच्च शिक्षण संचालनालय

क्लिक करात download
English (120 KB)
जायरात-विंगड विंगड पदाखातर क्र . ०८ २०१९

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

२७/०९/२०१९ क्लिक करात download
English (78 KB)
वेगवेगळ्या हृदयाखातर सुचोवणी

कायदेशीर मापशास्त्र

 ०५/०९/१९  २३/०९/१९ क्लिक करात download
English (78 KB)
लेखी परीक्षा प्लंबर पदाखातर सुचोवणी

दंतचिकित्सा महाविद्यालय

क्लिक करात download
English (78 KB)
ग्रुप -सी हृदयांखातर जायरात

मत्स्यसंवर्धन विभाग

27/08/2019 20/09/19 क्लिक करात download
English (2 MB)
दंतचिकित्सा महाविद्यालयांत कनिष्ठ लगुलेखनकार पदाच्या पात्रतेखातर उमेदवारांची वेंचणूक

दंतचिकित्सा महाविद्यालय

क्लिक करात download
English (2 MB)
लेखी परीक्षा-आयुक्त, कामगार आणी रोजगार हांचेखातीर सुचोवणी

आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार

13/08/2019 30/08/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हृदयाखातर सुचोवणी पत्र

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र

13/08/2019 30/08/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
ग्रुप -सी हृदयाखातीर जायरात

कारखाने आणी बाष्पक निरीक्षक

14/08/2019 30/08/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
विंगड विंगड हृदयांखातर  भरती

कला आनी संस्कृती

 06/08/2019 30/08/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत महामंडळ

गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत महामंडळ

 02/08/2019 20/08/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
 जायरात १ – शार उदरगत

शार उदरगत

क्लिक करात download
English (2 MB)
 जायरात २ – शार उदरगत

शार उदरगत

क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात – हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं

हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं

11/02/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात- समाज कल्याण

समाज कल्याण

04/02/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात – आदिवासी कल्याण खाते

आदिवासी कल्याण खाते

14/02/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
उच्च शिक्षण विभागा विशीं,पणजी हांचेकडल्यान वेगवेगळ्या पदाखातर अर्ज मागल्यात

उच्च शिक्षण विभागा विशीं

01/02/2019 क्लिक करात download
English (2 MB)
आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार,ईएसआय येवजण,पणजी हांचेकडल्यान वेगवेगळ्या पदाखातर अर्ज मागल्यात आयुक्तांचे कार्यालय,कामगार आनी रोजगार,ईएसआय येवजण 25/01/2019 क्लिक करात download
English (266 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 28/12/2018 क्लिक करात download
Konkani (2 MB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 28/09/2018 क्लिक करात download
Konkani (417 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 28/09/2018 क्लिक करात download
Konkani (348 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 27/07/2018 क्लिक करात download
Konkani (348 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 25/05/2018 क्लिक करात download
Konkani (348 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 23/03/2018 क्लिक करात download
Konkani (376 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 23/02/2018 क्लिक करात download
Konkani (375 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 24/11/2017 क्लिक करात download
Konkani (361 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 22/09/2017 क्लिक करात download
Konkani (371 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 04/08/2017 क्लिक करात download
Konkani (327 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 23/06/2017 क्लिक करात download
Konkani (327 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 10/02/2017 24/02/2017 क्लिक करात download
Konkani (228 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 07/04/2016 28/04/2016 क्लिक करात download
Konkani (228 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 12/02/2016 08/03/2016 क्लिक करात download
Konkani (424 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 08/01/2016 28/01/2016 क्लिक करात download
Konkani (286 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 11/12/2015 31/12/2015 क्लिक करात download
English (390 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 09/10/2015 29/10/2015 क्लिक करात download
Konkani (384 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 11/09/2015 01/10/2015 क्लिक करात download
Konkani (427 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 14/08/2015 03/09/2015 क्लिक करात download
Konkani (480 KB)
शिपायाच्या पदांखातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 08/05/2015 23/05/2015 क्लिक करात download
Konkani (232 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 08/05/2015 28/05/2015 क्लिक करात download
Konkani (410 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 10/04/2015 30/04/2015 क्लिक करात download
Konkani (186 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 13/03/2015 02/04/2015 क्लिक करात download
Konkani (1,313 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 27/02/2015 19/03/2015 क्लिक करात download
Konkani (1,075 KB)
तंत्रिकी अधिकारी (संगणक) पदाखातीर अर्ज मागयता गोंय लोकसेवा आयोग 27/02/2015 09/03/2015 क्लिक करात download
Konkani (167 KB)
गोंय लोकसेवा आयोग गोंय लोकसेवा आयोग 13/02/2015 05/03/2015 क्लिक करात download
Konkani (816 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 13/11/2014 04/12/2014 क्लिक करात download
Konkani (1,200 KB)
गोंय ग्राहक वाद निवारण मंच (जिल्लो मंच, उत्तर गोंय), परवरी-बार्देस हांगां मर्यादीत काळाखातीर एका वांगड्याचे पद भरपाक अर्ज मागयल्यात. गोंय राज्य ग्राहक वाद निवारण मंच 10/10/2014 04/11/2014 क्लिक करात download
English (227 KB)
बायल आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय, पणजी हांगा आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो रित्यो सुवातो भरपाखातीर संभाव्य उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. बायल आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय 24/09/2014 10/10/2014 क्लिक करात download
English (188 KB)
आदिवासी कल्याण खात्यांत i) उच्चतर श्रेणी कारकून (यु.डी.सी) ii) प्रमुख कारकून iii) वरिश्ठ लघूलिपीकाची पदां उपनियुक्तन तत्वांचेर भरपा खातीर. आदिवासी कल्याण खाते 04/09/2014 19/10/2014 क्लिक करात download
English (89 KB)
मानसोपचार आनी मनीस वर्तणूक संस्थेंत वरिश्ठ लघूलिपीकाचे पद उपनियुक्तन तत्वांचेर भरपाखातीर. मानसोपचार आनी मनीस वर्तणूक संस्था 13/08/2014 12/09/2014 क्लिक करात download
English (75 KB)
सरकारी प्राथमीक शाळांनी प्रशिक्षीत इंग्लीश शिक्षकाच्या पदांखातीर मागयल्ल्या उमेदवारांचो निकाल. शिक्षण खातें 08/08/2014 क्लिक करात download
English (1,961 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 11/07/2014 31/07/2014 क्लिक करात download
Konkani (391 KB)
कनिश्ठ लघुलेखनकाराच्या रित्या जाग्याचें सुचोवणीपत्र गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत 03/09/2013 10/09/2013 क्लिक करात download
English (25 KB)
न्हंय येरादारी खात्यांतल्या रित्या जाग्याचें सुचोवणीपत्र न्हंय येरादारी खातें 30/08/2013 20/09/2013 क्लिक करात download
English (265 KB)
गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत च्या प्रबंधक (वीज) ह्या रित्या जाग्याचें सुचोवणीपत्र गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत 27/08/2013 09/09/2013 क्लिक करात download
English (26 KB)
अस्तु-यो आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयांतल्या निम्न श्रेणी कारकुनाच्या जाग्याची लिखीत परिक्षा घेवपा खातीर काडिल्ले निमणे यादींतल्या उमेदवारांची वळेरी अस्तु-यो आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय 26/08/2013 क्लिक करात download
English (236 KB)
पर्यटन खात्यांतल्या शिपायाच्या जाग्याच्या अर्जाचो नमुनो पर्यटन खातें 01/08/2013 क्लिक करात download
English (103 KB)
समाज कल्याण अधिकारी/नवशिको अधिका-याच्या रिते जाग्याचें सुचोवणीपत्र अस्तु-यो आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय 18/07/2013 31/07/2013 क्लिक करात download
English (315 KB)
गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत च्या रित्या जाग्यांचें सुचोवणीपत्र गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत 04/07/2013 12/07/2013 क्लिक करात download
English (26 KB)
प्रधान मुख्य रानां संरक्षक खात्यांतल्या रित्या जाग्यांची सुचोवणी प्रमुख मुखेल रान संरक्षक 30/05/2013 14/06/2013 क्लिक करात download
English (1,177 KB)
अस्तु-यो आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयांतल्या रित्या जाग्यांचें सुचोवणीपत्र अस्तु-यो आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय 30/04/2013 13/05/2013 क्लिक करात download
English (79 KB)
अध्यक्ष/अतिरिक्त अध्यक्षाच्या जाग्याची निवळावणी कायदो आनी न्यायवेवस्था खातें, सचिवालय, पर्वरी-गोंय 19/04/2013 10/05/2013 क्लिक करात download
English (27 KB)
प्रशासकीय आयोगाच्या अध्यक्ष/अतिरिक्त अध्यक्षाच्या रित्या जाग्यांचें सुचोवणीपत्र कायदो आनी न्यायवेवस्था खातें, सचिवालय, पर्वरी-गोंय 18/04/2013 10/05/2013 क्लिक करात download
English (104 KB)
नागरी आनी वीज अभियंत्याच्या रित्या जाग्यांचें सुचोवणीपत्र गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत 05/03/2013 13/03/2013 क्लिक करात download
English (515 KB)
खासा रान रखवालदाराच्या रित्या जाग्याचें सुचोवणीपत्र प्रधान मुख्य रानां संरक्षक 05/03/2013 01/04/2013 क्लिक करात download
English (124 KB)
उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयांतल्या रित्या जागेचें सुचोवणीपत्र जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय 01/03/2013 08/03/2013 क्लिक करात download
English (1,444 KB)
शिक्षण संचालनालयांतल्या रिते जागेचें सुचोवणीपत्र शिक्षण संचालनालय 26/02/2013 15/03/2013 क्लिक करात download
English (1,346 KB)
कनिश्ठ स्टेनोग्राफराचो रितो जागो गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत 26/02/2013 08/03/2013 क्लिक करात download
English (650 KB)
न्हंय येरादारी खात्यांतले रिते जागेचें सुचोवणीपत्र न्हंय येरादारी खातें 25/02/2013 15/03/2013 क्लिक करात download
English (1,044 KB)
कारखाने आनी बाष्पक निरिक्षकालयांतले रिते जागेचें सुचोवणीपत्र कारखाने आनी बाष्पक निरिक्षकालय 19/02/2013 क्लिक करात download
English (50 KB)
नागरी अभियंत्यांचे रिते जागे गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत 04/02/2013 12/02/2013 क्लिक करात download
English (454 KB)
भारतीय नौदलाच्या 134 व्या पंगडांतल्या शिकावू हिकमती कारागीर खलाश्याची भरती सैनीक कल्याण खातें 05/12/2012 06/01/2013 क्लिक करात download
English (20 KB)
वीज निरीक्षक आनी पालवी वीज निरिक्षकाचो एकेक जागो भरपा खातीर अर्ज वीज खातें 22/11/2012 22/01/2013 क्लिक करात download
English (89 KB)
म्हायती तंत्रगिन्यानाच्या खात्यांत कंत्राटी जागे भरपा खातीर अर्ज म्हायती तंत्रगिन्यान खातें 22/11/2012 07/12/2012 क्लिक करात download
English (114 KB)
वीज खात्यांतल्या रित्या जाग्यांचें सुचोवणीपत्र वीज खातें 01/11/2012 16/11/2012 क्लिक करात download
English (480 KB)
तांत्रीक शिक्षण संचालनालयांतले रिते जागेचें सुचोवणीपत्र तांत्रीक शिक्षण संचालनालय 01/11/2012 26/11/2012 क्लिक करात download
English (70 KB)
भलायकी सेवेंतले रिते जागेचें सुचोवणीपत्र भलायकी सेवा संचालनालय 25/09/2012 01/10/2012 क्लिक करात download
English (435 KB)
कंत्राटी पद्दतीचेर रित्या जाग्यांचें सुचोवणीपत्र राज्य कारागीर प्रशिक्षण संचालनालय 30/08/2012 05/09/2012 क्लिक करात download
English (1,773 KB)
उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयांतले रिते जागेचें सुचोवणीपत्र उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी 30/08/2012 12/09/2012 क्लिक करात download
English (1,302 KB)
वसणूक आनी जमीन नोंदी संचालनालयांतले रिते जागेचें सुचोवणीपत्र वसणूक आनी जमीन नोंदी संचालनालय 30/08/2012 12/09/2012 क्लिक करात download
English (700 KB)
न्हंय येरादारी खात्यांतले रिते जागेचें सुचोवणीपत्र न्हंय येरादारी खातें 30/08/2012 17/09/2012 क्लिक करात download
English (91 KB)
शिपाय – जागे (15) वीज खातें 13/08/2012 31/08/2012 क्लिक करात download
English (1,347 KB)
जागे (7) जनावरां संवर्धन आनी पशुवैजकी सेवा संचालनालय 07/08/2012 28/08/2012 क्लिक करात download
English (1,229 KB)
गोंयांतले पुलीस शिपाय…. जागे (698) गोंय पुलीस खातें मुख्यालय पणजी 06/08/2012 31/08/2012 क्लिक करात download
English (3,614 KB)
कोटा 1, एसटीसी, जबलपूर विभागावरवीं भरती सैनीक कल्याण खातें, पणजी-गोंय 05/07/2012 18/07/2012 क्लिक करात download
English (30 KB)
वेगवेगळ्या हुद्द्यां खातीर जायरात गोंय लोकसेवा आयोग 29/01/2015 क्लिक करात download
Konkani (217 KB)
पर्यटन खात्यांतल्या म्हायती सहाय्यक, निम्न श्रेणी कारकून आनी कनिश्ठ स्टेनोग्राफराच्या जाग्यांच्या अर्जांचे नमुने पर्यटन खातें क्लिक करात download
English (136 KB)
सहकार खात्यांतले रिते जागेची सुचोवणी सहकार खातें 22/11/2012 क्लिक करात download
English (946 KB)
शिक्षण संचालनालयांतले रिते जागेची सुचोवणी शिक्षण संचालनालय, पर्वरी-गोंय 11/10/2012 क्लिक करात download
English (830 KB)
गोंय मनरिजवण संस्थेंतले रिते जागेची सुचोवणी गोंय मनरिजवण संस्था 15/10/2012 क्लिक करात download
English (179 KB)