Top


नागरिक सेवा

भारत सरकार आनी गोंय सरकारान नागरिकांक सेवा दिवपा खातीर वेगवेगळ्यो जोडण्यो आनी म्हायती दिवपा खातीर तयार केल्लो हो विभाग. पूण ही वळेरी सध्या पुराय ना. सरकाराकडेन संपर्क सादपा खातीर नागरिकांक आनी हेर हकदारांक आनिकय चड म्हायती दिवपा खातीर ही वळेरी वाडयत वतले.

प्राप्त
अर्ज