Top


खातीं निर्देशिका

ह्या पानार गोयं सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांचे दूरध्वनी निर्देशिका दिसतल्यो.

निर्देशिका पोवपाखातर एका खात्याची निवड करा
Name/Designation

श्रीमती दिप्ती काणकोणकर
उप संचालक
address
क्राफ्ट्समन ट्रैनिंग श्रमशक्ती भवन, तिसरो माळो, पाटटो प्लाझा, पणजी
contact details
pio_email_icon
establishment-sdct.goa@nic.in
telephone
०८३२-२४३७०५९/२४३७३१४
Name/Designation

श्री.मेघनाथ पोरोब
व्यवस्थापकीय संचालक
address
दुसरो माळो, दयानंद स्मृती बिल्डिंग ,स्वामी विवेकानंद रोड, पणजी, गोंय-४०३००१
contact details
pio_contact_icon
९९७०४७२२२४
telephone
२४२६९४९/ २४२६२६८
Name/Designation

श्री रोहित कदम
उपजिल्हाधिकारी
address
जिल्हाधिकारी कार्यालय, दक्षिण गोंय जिल्हा केपें
contact details
Name/Designation

श्री. प्रदीप नाईक
उपजिल्हाधिकारी व एसडीओ
address
धारबंदोरा, दक्षिण गोंय.
contact details
Name/Designation

उप जिल्हाधिकारी,येणावळ (जिल्हाधिकारी कार्यालय-दक्षिण)
उप जिल्हाधिकारी,येणावळ
address
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
contact details
telephone
+९१ ८३२ २७९४३१५
Name/Designation

श्री कबीर कृष्णा शिरगांवकर
उप जिल्हाधिकारी
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) बार्देझ-II,गोंय
contact details
Name/Designation

श्रीमती. आर. मेनका,आयएएस
जिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२२३६१२
+९१ ८३२ २२२५३८३
+९१ ८३२ २४२७६९० .+९१ ८३२ २४२६७५८
Name/Designation

श्रीमती. थेरझा फर्नांडिस
सह संचालक - लेखा संचालनालय
address
लेखा संचालनालय दक्षिण शाखा कार्यालय, मडगांव, गोंय
contact details
telephone
०८३२-२७१५०५४
०८३२-२७१४८४७
Name/Designation

श्री राजेश नार्वेकर
अध्यक्ष
address
वैद्या हॉस्पीटल इमारत. नगरपालिका बाजारा मुखार, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
President-at@goa.nic.in
pio_contact_icon
+९१ ९८२२७२४६६१
telephone
०८३२ २४३१९७४(O)/०८३२ २४१५७३०(R)/०८३२ २४२१९७३(F)
Name/Designation

श्रीमती ज्योती प सातार्डेकर
आय / सी कुलसचिव
address
वैद्या हॉस्पीटल इमारत. नगरपालिका बाजारा मुखार, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
reg-tribunal.goa@gov.in
telephone
०८३२ २२२५३२०
Name/Designation

श्री. नेव्हिल अल्फोन्सो
संचालक
address
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-agri.goa@nic.in
telephone
+९१ ८३२ २४६५४४३
+९१ ८३२ २४६५८४५
+९१ ८३२ २४६५८४०
+९१ ८३२ २४६५८४८
Name/Designation

श्री. संजीव मयेकर
जिल्हा कृषी अधिकारी (उत्तर)
address
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९४२२५४५२६३
telephone
+९१ ८३२ २४६५४४३
+९१ ८३२ २४६५८४५
+९१ ८३२ २४६५८४०
Name/Designation

श्री नेविल अल्फोनसो
जिल्हा कृषी अधिकारी (उत्तर )
address
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९४२३८८९६६२
telephone
+९१ ८३२ २७३५०७९
Name/Designation

श्रीमती एना कमारा
उप संचालक कृषी (विस्तार)
address
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २७६५४४३
Name/Designation

श्री सोहन अशोक उसकर
उप संचालक (अ‍ॅडमिन)
address
कृषी खातें, कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २७६५४४३
Name/Designation

डॉ. संतोष देसाई
संचालक
address
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-ahvs.goa@nic.in
telephone
०८३२-२४३७२४४
०८३२-२४३७८४१
०८३२-२४३७२४५
०८३२-२४३७८४०
Name/Designation

उपसंचालक (Gyn)
उपसंचालक (Gyn)
address
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२-२४३७२४५
०८३२-२४३७८४०
Name/Designation

डॉ ग्रेटा कोस्टा
उप संचालक
address
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन,पाटो, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२-२४३७२४५
Name/Designation

श्री पांडुरंग तलगांवकर
उप संचालक (अ‍ॅडमिन)
address
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७२४५
+९१ ८३२ २४३७८४०
Name/Designation

डॉ आशिष के. रेगे
प्राचार्य (प्राध्यापक)
address
डॉ.टी.बी. कुन्हा शैक्षणिक संकुल, अल्तिन्हो - पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
gca.principal@gmail.com
telephone
+९१ ८३२ २४३६४३५
Name/Designation

श्रीमती. ब्लॉसम मेदिरा
आर्किव्हिस्ट (सामान्य)
address
पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं, रुआ दे ओरेम, पणजी - गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-arch.goa@nic.in
telephone
+९१ ८३२ २२२६६९२ +९१ ८३२ २२८७९५
Name/Designation

श्री.वरद एस सबनीस
सहाय्यक अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ
address
पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें, रुआ दी ओरेम, पणजी, तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]arch[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२६६९२
+९१ ८३२ २२८७९५
Name/Designation

श्री बालाजी सुदास शेनवी
आर्काइव्हिस्ट (प्रकाशन)
address
पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं, रुआ दे ओरेम, पणजी - गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२२६६९२
Name/Designation

श्री सगुन वेलीप
संचालक
address
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-dac.goa@nic.in
pio_contact_icon
+९१ ९८५०९३७१९
telephone
+९१ ८३२ २४३७९४१
+९१ ८३२ २४०४६००
+९१ ८३२ २४०४६०२
Name/Designation

उप दिग्दर्शक -कला आणि संस्कृती
उप संचालक
address
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dydac.dac.goa@nic.in
pio_contact_icon
+९१ ९९६०२८३६९०
telephone
+९१ ८३२ २४०४६६१
+९१ ८३२ २४३७९४२
Name/Designation

श्री केदार अशोक नायक
उप संचालक (अ‍ॅडमॅन अँड अकाउंट्स )
address
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४०४६६२/०८३२ २४७९४३
Name/Designation

सिस्टम विश्लेषक - कला आणि संस्कृती
प्रणाली विश्लेषक
address
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
Tessy.thomas@nic.in
telephone
+९१ ८३२ २४३७९४५
+९१ ८३२ २४०४७१३
Name/Designation

श्री म. व . वेंगुर्लेकर
प्राचार्य- कला म्हाविद्यालय
address
गोंय कला म्हाविद्यालय, आल्तीन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
ppl-gcart.goa@gov.in
pio_contact_icon
९८३३४००८८८
telephone
०८३२-२२२६१०४
Name/Designation

कॅप्टन जेम्स ब्रागेन्झा
बंदर कप्तान
address
बंदर कप्तान खातें, दयानंद बांदोडकार मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
cpt-port.goa@nic.in
pio_contact_icon
+९१ ९२२५९०५९२६
telephone
+९१ ८३२ २४२६१०९
Name/Designation

श्री. अशोक परब
क्युरेटर
address
गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय, पी. बी २२, पणजी, गोंय-४०३००१
contact details
pio_email_icon
lib-cent.goa@nic.in
pio_contact_icon
+९१ ९४२३०५८००८
telephone
+९१ ८३२ २४३७९४७
+९१ ८३२ २४०४५०१
Name/Designation

श्री कुणाल (आयएएस)
मुखेल वेंचणूक अधिकारी
address
मुखेल वेंचणूक अधिकारी, पोन्नी आय. पी. एच. बी इमारत आल्तीन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
ceo_goa@eci.gov.in
telephone
+९१ ८३२ २२२५२२८
+९१ ८३२ २२२५२१५
१९ ८३२ २२२५४४८
Name/Designation

श्री नारायण सावंत
एडीडीएल .मुखेल वेंचणूक अधिकारी
address
मुखेल वेंचणूक अधिकारी, पोन्नी आय. पी. एच. बी इमारत आल्तीन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
jtceo_goa@eci.gov.in
telephone
+९१ ८३२ २२२५२२८
+९१ ८३२ २२२५२१/८३२ २२२५४४८
Name/Designation

श्री विवेक मराठे
मुखेल निरीक्षक, कारखाने आनी बाष्पक
address
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण, आल्तीन, पणजी, गोंय- 403001
contact details
pio_email_icon
ci-ifb.goa@nic.in
telephone
०८३२ २२२७६७०
०८३२ २४०४८५१
Name/Designation

श्री इवान एफ. रॉड्रिग्ज
बाष्पक खात्याचे निरीक्षक
address
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण, आल्तीन, पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४०४८६४
Name/Designation

श्री सिद्धिविनायक एस नाईक
संचालक
address
नागरी पुरवण खात्याविशीं ,पणजी- गोंय पयलें लिफ्ट, दुसरो मजलो, ज्युन्ता हावस, पणजी- गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-csca.goa@nic.in
telephone
+९१ ८३२ २२२६०८४
Name/Designation

श्री. फ्रँकलिन फेरराव
सहाय्य संचालक
address
नागरी पुरवण खात्याविशीं ,पणजी- गोंय पयलें लिफ्ट, दुसरो मजलो, ज्युन्ता हावस, पणजी- गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२२६०८४
Name/Designation

श्री अजीत रोय , आयएएस (येजीयमयुटी : २०१३)
जिल्लोधिकारी (उत्तर गोंय)
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
coln.goa@nic.in
telephone
+९१ ८३२ २२२३६१२
+९१ ८३२ २२२५३८३
+९१ ८३२ २४२७६९०
+९१ ८३२ २४२६७५८
Name/Designation

श्री के बी साळगावकर
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-I
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर),पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२२३४१८
०८३२ २२२५३८३
+९१ ८३२ २४२७६९०
+९१ ८३२ २४२६७५८
Name/Designation

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - III (उत्तर गोंय)
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - III (उत्तर गोंय)
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२ २२५३३१४
Name/Designation

उप जिल्हाधिकारी (येणावळ )/अतिरिक्त शुल्क उप. जिल्हाधिकारी (एलए)
उप जिल्हाधिकारी (येणावळ )/अतिरिक्त शुल्क उप. जिल्हाधिकारी (एलए)
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२ २२२५३८३
०८३२ २४२७६९०
०८३२ २४२६७५८
Name/Designation

मिस. रुचिका कट्याल , आयएएस (येजीयमयुटी : २०१३)
जिल्हाधिकारी
address
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
contact details
pio_email_icon
cols[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९४२२४४७४७५
telephone
+९१ ८३२ २७९४४१४
Name/Designation

श्री पी . वी सावोईकर
स्पेसिअल न्यायाधीश, सी.बी.आय.कोर्ट मापुसा हांगा गोंयाखातर
address
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय पणजी रॅसिडन्सी म्हऱ्यांत पणजी, गोंय - 403 001
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२६४२५०
+९१ ८३२ २२६४२५२
Name/Designation

श्री सुरेंद्र नाईक
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी -१,दक्षिण जिल्हाधिकारी
address
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, गोंय.
contact details
pio_email_icon
ac1[hyphen]south[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९४२२४४७४७५
telephone
+९१ ८३२ २७९४४२१
Name/Designation

उप जिल्हाधिकारी (एल.ए.) (जिल्हाधिकारी कार्यालय - दक्षिण)
उप जिल्हाधिकारी (एल.ए.)
address
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
contact details
telephone
+९१ ८३२ २७९४३१५
Name/Designation

उपजिल्हाधिकारी (एल ए)(जिल्हाधिकारी कार्यालय-दक्षिण)
उपजिल्हाधिकारी(एल ए)
address
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
contact details
telephone
+९१ ८३२ २७९४३१८
Name/Designation

श्री एन. आर. कुलकर्णी
डी. आय. ओ . एन. आय. सी. मडगाव
address
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोवा जिल्हा माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
contact details
telephone
+९१ ८३२ २७९४३६१
Name/Designation

श्रीमती. ज्योती जे सरदेसाई
संचालक
address
“धन्वंतरी” श्रायन ऑफ होली क्रॉस मुखार बांबोळे, गोवा - ४०३२०२.
contact details
telephone
+९१ ८३२२४५९२२६
+९१ ८३२ २४५९२३०
Name/Designation

डॉ शमीला मोंटेयरो
संचालक
address
डी. बी. बांदोडकर मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]fish[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२४८३८
Name/Designation

श्री निलेश धैगोडकर
उप जिल्हाधिकारी - एसडीएम - क्विपम
address
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
contact details
Name/Designation

श्री अशोक मेनन
संचालक
address
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९७६३७१७०४४
telephone
०८३२-२२२७६१६
०८३२-२२२५५००
०८३२-२४२३१०१
०८३२-२४२५१०१
Name/Designation

श्री राजेंद्र ए. हळदणकर
विभागीय अधिकारी, मध्य विभाग, फोंडा
address
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, फोनच्या खाते
contact details
pio_email_icon
do[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९७६३७१७०५१
telephone
०८३२-२३१२०४४
०८३२-२३१५८६३
Name/Designation

श्री नितीन व. रायकर
उपसंचालक (अग्निशमन) दक्षिण विभाग
address
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, मडगांव भाग
contact details
pio_email_icon
ddf[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९७६३७१७०५२
telephone
०८३२-२७१४६००
०८३२-२७१५८२५
Name/Designation

श्री अजित क. कामत
सहाय्यक विभागीय अधिकारी (ऑफ.) उत्तर विभाग, पणजी
address
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
contact details
pio_email_icon
adonz[hyphen]fire[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९७६३७१७०५३
telephone
०८३२-२२२५५००
०८३२-२४२५१०१
Name/Designation

अलेक्सो वाझ
उपसंचालक (प्रशासक)
address
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
contact details
pio_email_icon
adm[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२२२५५००
०८३२-२४२५१०१
०८३२-२४२३१०१
Name/Designation

श्री. जॉन वेराक्रूझ
सहाय्य लेखा अधिकारी
address
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें, सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
contact details
pio_email_icon
aao[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२२२५५००
०८३२-२४२३१०१
Name/Designation

श्री हरकुलानो सूजा
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी
address
अग्निशामक अधिकारी (ट्रग), मुख्यालय, पणजी
contact details
pio_email_icon
png[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
Name/Designation

श्री रूपेश सावंत
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी
address
अग्निशमन केंद्र - मडगांव
contact details
pio_email_icon
dfsm[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
२७१४६००
२७१५८२५
Name/Designation

श्री दिलीप गवस
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी
address
अग्निशमन केंद्र - कुंडचडे
contact details
pio_email_icon
cur[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
२६५०३०७
२६०५३४५
Name/Designation

श्री नामदेव परवार
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी
address
अग्निशमन केंद्र - काणकोण
contact details
pio_email_icon
can[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
२६३३५००
२६३३११
Name/Designation

प्रधान मुख्य रानां संरक्षक
आयएफएस
address
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
pccf[hyphen]fore[dot]goa[at]gov[dot]in
telephone
०८३२-२४९२५२१ / ५०१
Name/Designation

श्री संतोष कुमार, आयएफएस
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आनी मुख्य वन्यजीव वॉर्डन.
address
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
apccf[dot]goa[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ७७९८९८६१००
telephone
०८३२-२४९२५२१ / ५०१
Name/Designation

श्री केशव कुमार, आयएफएस
मुख्य वनसंरक्षक.
address
वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
telephone
०८३२-२४९२५२१ / ५०१
Name/Designation

श्री सौरभ कुमार, आयएफएस
वन संरक्षक, संरक्षण आणि (अतिरिक्त शुल्क) वन संरक्षक, वन्यजीव आणि पर्यावरण पर्यटन
address
वन भवन, अल्टिनो, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२-२४९२५२१ / ५०१
Name/Designation

अनिशा काळकुरे
उप वनसंरक्षक
address
उत्तर विभाग, फोंडा
contact details
pio_email_icon
dcfnorth[hyphen]forest[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२३१२०९५ / २८५६
Name/Designation

श्री. हेमंत कुमार, आयएस (एजीएमयूटी: २०१३)
आयुक्त
address
वेवसायीक कर आयुक्त, विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
comm[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२९२२५
+९१ ८३२ २२२९४३०
Name/Designation

श्री. अजित पाचवडकर
अ‍ॅडिटेशनल कलेक्टर- III
address
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
contact details
Name/Designation

श्री बृजेश शिरोडकर
जनरल मॅनेजर
address
तळ मजलो , एससीईआरटी बिल्डिंग, ऑल्टो-पर्वरी, गोंय
contact details
pio_email_icon
brijeshshirodkar[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+91 9403965809
telephone
+91 832 2411187
+91 832 2411186
Name/Designation

श्री ब स बोरकर
व्यवस्थापकीय संचालक
address
ग्रांवड फ्लोअर, श्रमशक्ती भवन, ईडीसी कॉम्प्लॅक्स, पाटो प्लाझा पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७२२०
+९१ ८३२ २४३७२४८
Name/Designation

श्रीमती. रेवती मजुमदार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
address
ग्रांवड फ्लोअर, श्रमशक्ती भवन, ईडीसी कॉम्प्लॅक्स, पाटो प्लाझा पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७२२०
+९१ ८३२ २४३७२४८
Name/Designation

श्री हरीश आमोणकर
उप व्यवस्थापक
address
ग्रांवड फ्लोअर, श्रमशक्ती भवन, ईडीसी कॉम्प्लॅक्स, पाटो प्लाझा पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७२२०
+९१ ८३२ २४३७२४८
Name/Designation

डॉ . म . स . कृपाशंकरा
प्राचार्य- गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय
address
गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा
contact details
pio_email_icon
ppl[at]gec[dot]ac[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Name/Designation

श्रीमती नेहा पनवेलकर
व्यावसायिक कर सहाय्यक आयुक्त
address
वेवसायीक कर कार्यालय, पणजी वार्ड, सेरा बिल्डिंग,ऑल इंडिया रेडिओ कडेन ,अल्तिन्हो , पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४२२७५७
+९१ ८३२ २२२९२२५
Name/Designation

एचओडी - ई ई
एचओडी - ई ई
address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
contact details
pio_email_icon
vns@gec.ac.in
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Name/Designation

एचओडी - ईटीसी
एचओडी - ईटीसी
address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Name/Designation

एचओडी - सिव्हिल
एचओडी - सिव्हिल
address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Name/Designation

एचओडी - कॉम्प्युटर्स
एचओडी - कॉम्प्युटर्स
address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
contact details
pio_email_icon
jal@gec.ac.in
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Name/Designation

श्री राजू गवस
कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं, आयुक्त
address
श्रमशक्ती भवन, दुसरो माळो, पाटो प्लाझा
contact details
pio_email_icon
com[hyphen]labo[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
९१ ८३२ २४३७०८१
Name/Designation

एचओडी - यांत्रिक
एचओडी - यांत्रिक
address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
contact details
pio_email_icon
rpg@gec.ac.in
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Name/Designation

एचओडी - आयटी
एचओडी - आयटी
address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Name/Designation

एचओडी - खाण विभाग
एचओडी - खाण विभाग
address
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फर्मागुडी, फोंडा, गोंय -४०३४०१
contact details
pio_email_icon
Knsubhash@rediffmail.com
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०१
Name/Designation

श्री शशांक मणि त्रिपाठी, आय.ए.एस.
अबकारी आयुक्त
address
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत, पणजी गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४२००४५
+९१ ८३२ ६६४२९५५
Name/Designation

श्रीमती निलिमा देसाई
कुलसचिव - ग्राहक कागाळ निवारण आयोग
address
ग्राहक कागाळ निवारण आयोग, पयली लिफ्ट, चौथो माळो, जुंता हाऊस, पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
goa[hyphen]sforum[at]nic[dot]in
telephone
(०८३२)-२२२२४६६
Name/Designation

श्रीमती क्विन्सी गोन्साल्वीस
पालवी रजिस्ट्रार
address
हावजिंग बोर्ड वाणिज्य तशेंच निवासी संकुल, एफएफ1, बँक ऑफ महाराष्ट्रावयर, पर्वरे, बार्देस-गोंय. ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
confo[hyphen]ng[hyphen]ga[at]nic[dot]in
telephone
(०८३२)-२४१११४८
Name/Designation

उप कुलसचिव (टेक)
उप कुलसचिव (टेक)
address
सहकार संकुल, चवथो आनी पाचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४३७१३४
०८३२ २४३७१६५
०८३२ २४३७१७५
Name/Designation

श्री रमेश गावकर
उप कुलसचिव (प्रशासन) - सहकार्य
address
सहकार संकुल, चवथो आनी पाचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४३७१३४
०८३२ २४३७१६५
०८३२ २४३७१७५
Name/Designation

श्री दिपक देसाई
संचालक
address
क्राफ्ट्समन ट्रैनिंग श्रमशक्ती भवन, तिसरो माळो, पाटटो प्लाझा, पणजी
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]sdct[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४३७०५९
Name/Designation

श्रीमती. ब्लॉसम मेदिरा
eed-gaz.goa@gov.in
address
जुंता घर ,४ थो माळो पणजी,गोंय
contact details
pio_email_icon
eed[hyphen]gaz[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९८५०३२६०२०
telephone
+९१ ८३२ २२२६३०२
Name/Designation

श्रीमती शर्मिला उल्हास
उप संचालक (प्रशासक)
address
तिसरी माळी, श्रम शक्ती भवन, पाटो प्लाझा, पणजी- गोंय ,४०३४०१
contact details
pio_email_icon
establishment[hyphen]sdct[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४३७०५९
Name/Designation

श्री.अरविंद डी.लोलियेकर
वेवस्थापकी संचालक
address
गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लगु उद्देग उदगरत म्हामंडळ (जीएचआरएसएसआयडीसी), कारागिर संकुल, नेवगी नगर, रूआ दे औरे, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२२८१५८
+९१ ८३२ २२२४४७८
Name/Designation

श्री. मेकला चैतन्य प्रसाद, आयएएस
व्यवस्थापकीय संचालक - गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी)
address
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७४७०
+९१ ८३२ २४३७४७१
+९१ ८३२ २४३७४७२
+९१ ८३२ २४३७४७३
Name/Designation

डॉ. जॉसे दि ' सा
संचालक
address
भलायकी सेवा संचालनालय कांपाल,पणजी, गोवा-403001
contact details
pio_email_icon
directorhealth[underscore]goa[at]yahoo[dot]co[dot]in
telephone
८३२-२२२५५४०/२२२५६४६
Name/Designation

श्री. प्रसाद लोलायेकर
संचालक-उच्च शिक्षण संचालनालय
address
उच्च शिक्षण संचालनालय एससीआरटी इमारत , अल्टो पोरवोरी गोंय - ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dhe[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४१०८२४/०८३२-२४१५५८५
Name/Designation

डॉ . महेश पैं
प्राचार्य - गोंय घरविज्ञान महाविद्यालय
address
परेड ग्रावंडा मुखार, कांपाल, पणजी,गोंय
contact details
pio_email_icon
principalgchs[at]rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ९८२२९८०३४७
telephone
+९१ ८३२ २२२७६०३
Name/Designation

श्रीमती शर्मिला झुझारते
सचिव
address
243, पट्टो कॉलनी, पणजी
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७३८५
Name/Designation

श्री. दीपक बांदेकर
संचालक
address
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें, पयलो माळो, उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]indu[hyphen]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २२२२२४१
०८३२ २२२६३७७
Name/Designation

श्री. दीपक बांदेकर
संचालक
address
तिसरो माळो, उद्योग भवन, पणजी, तिसवाडी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]info[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २२२३१५७
०८३२ २२२६०४७
Name/Designation

श्रीमती अंकिता आनंद ,आय ए एस(ए जी एम यु टी:२०१५)
संचालक (म्हायती तंत्रगिन्यान)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - 403001
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dit[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री. प्रवीण वोल्वोटकर
सहसंचालक
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - 403001
contact details
pio_email_icon
pravin[dot]volvotkar[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री. कपिल फडते
उपसंचालक (प्रशासन)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - 403001
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५ +९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री हर्षद पवार
उपसंचालक
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
harshad[dot]pawar[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९९२३१६४२७७
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री निजानंद वास्ता
उपसंचालक
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
nijanand[dot]vasta[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९०४९५७७०७७
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री सिद्धार्थ बोरकर
उपसंचालक (आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
siddharth[dot]borkar[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८२३५८५९९१
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री आकाश स.कांतक
उपसंचालक (आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
akash[dot]kantak[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८६०२०५३९६
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री गौरव सावळ
सहाय्यक संचालक (आयटी)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
gaurabh[dot]sawal[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९९२३१११६०४
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री राजेश पेडणेकर
सहाय्यक संचालक (आयटी)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
pednekar[dot]rajesh[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९४२२४४१२५१
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री हिरेन्द्र परुळेकर
सहाय्यक संचालक (आयटी)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
hirendra[dot]parulekar[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८२२५८२५७८
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्रीमती फिओना डिकॉस्टा
सहाय्यक संचालक (आयटी)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
fiona[dot]dcosta[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८२३५८२७०६
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री सागर गुरव
सहाय्यक संचालक (आयटी)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
sagar[dot]gurav[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९०११०२५०१८
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्रीमती. प्रियतमा पाटील
सहाय्यक संचालक (आयटी)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
priatama[dot]d[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९९२३९८२७३४
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्रीमती. प्रशिला बोरकर
सहाय्यक संचालक (आयटी)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
prashila[dot]rs[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९९२३४८४१२७
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री प्रदीप गांवकर
सहाय्यक संचालक (आयटी)
address
म्हायती तंत्रगिन्यान विभाग 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
pradeep[dot]gaonkar[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९७६५१८२९९०
telephone
+९१ ८३२ २२२१५०५
+९१ ८३२ २२२१५०९
Name/Designation

श्री दिगंबर कानकोणकर
सदस्य सचीव - मिनेझीस ब्रागांझा संस्था
address
पोलिस मुख्यालयकडे , पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
imbpanaji[at]yahoo[dot]com
pio_contact_icon
९८२२१०४१९४
telephone
०८३२ २२२४१४३
Name/Designation

श्रीमती कॅरोल नोरोन्हा
मुख्याध्यापक - नर्सिंग शिक्षण संस्था
address
होली क्रॉस श्रायन , बांबोळे गोंय - ४०३२०२
contact details
pio_email_icon
principal[hyphen]ine[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २४५८१९१
Name/Designation

डॉ. शिवानंद एम बांडेकर
अधिष्ठातो/संचालक - आय.पी.एच.बी.
address
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था, होली श्रायन क्रॉसामुखार, बांबोळी
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]iphb[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २४५८६८७
Name/Designation

श्रीमती. उपासना माझगावकर
संचालक - भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया)
address
भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया), मळा, पणजी, गोंय – 403001
contact details
pio_email_icon
provedoria1984[at]gmail[dot]com
telephone
०८३२ २२२३३५६
०८३२ २२२१९३४
०८३२ २२२३३५७
Name/Designation

डॉ.राजेंद्र एच. प्रभुगावकर
व्यवस्थापकीय संचालक
address
सेसा घोर, तिसरो माळो , 3-ए आणि 3-बी, पाटो प्लाझा, प्लॉट नंबर -२०, ई.डी.सी. एक्सकॉप्लेक्स, पणजी,गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+91 9822437117
telephone
+९१ ८३२ २४३७२४१
+९१ ८३२ २४३७२४२
Name/Designation

प्रॉ डॉ शिवानंद बांदेकर
डीन-गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळी, गोंय
address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dean[hyphen]gmc[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१२७४८०
Name/Designation

श्रीमती. नेल्ली रॉड्रिग्ज
अध्यक्ष
address
गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान, फ्लॅट नं . C-1-2, जुंता क्वॉटर्स, पाजिफोंड, मडगांव, गोंय
contact details
pio_email_icon
nellyjrodrigues[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
९८२२४८६७६५
Name/Designation

सचिव
सचिव
address
श्रमशक्ती भवन, पयलो माळो, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७२५४
Name/Designation

डॉ. शंभू एस घाडी
राज्य प्रकल्प संचालक
address
गोवा समग्र शिक्षा,पहिला माळो, ओल्ड एससीईआरटी इमारत, आल्तो पर्वरी बार्देझ गोवा 403521
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]gssa[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२२४१३९४९
०८३२२४१५१५९
Name/Designation

डॉ. गीता काकोडकर
प्रकल्प संचालक
address
दयानंद स्मृती बिल्डिंग, पयलो माळो, स्वामी विवेकानंद मार्ग, पणजी, गोंय. 403001
contact details
pio_email_icon
goaaids[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२२५१८
telephone
०८३१ २४२७२८६/२४२१३८१/२४२२५१९
Name/Designation

अ‍ॅड. विश्वास आर. सातारकर
अध्यक्ष - गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग
address
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग, पोन्ने आयपीएचबी संकुल, आल्तिन, पणजी, गोंय - 403001
contact details
pio_email_icon
gscbc2012[at]gmail[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २२२८०६७
Name/Designation

डॉ. प्रमोद सावंत
अध्यक्ष
address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५६८
Name/Designation

श्रीमती. कमलिनी आर. पैनगींकर
अध्यक्ष
address
गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ, 2रो माळो, हॉटेल पॅरडायझ इन पाटो , रुअ द ओरें, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२-२२२५४७४
Name/Designation

श्री गुरुदास पिळर्णेकर
सदस्य सचिव
address
श्रमशक्ती भवन, 6वो माळो, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय, 403001
contact details
pio_email_icon
gsuda[dot]gsuda[at]yahoo[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २४३७२१०
+९१ ८३२ २४३७०९४
Name/Designation

श्री. निखिल देसाई
व्यवस्थापकीय संचालक - गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ
address
पर्यटन भवन,तिसरो माळो पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय , भारत ४०३००१
contact details
pio_email_icon
md[at]goa[hyphen]tourism[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २४३७१५९
Name/Designation

गोंय विद्यापीठ
गोंय विद्यापीठ
address
contact details
Name/Designation

डॉ पूर्णाकाला सामंत
प्राचार्य
address
सरकारी म्हाविद्यालय,खांडोळा
contact details
pio_email_icon
gcasck[at]rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
९३२६१४२००१ / ७५०७१६४५०६
telephone
+९१ ८३२ २२८८३६९
Name/Designation

डॉ.फिलिप रॉड्रिक्स ई मेलो
प्राचार्य (कार्यवाहक)
address
सरकारी म्हाविद्यालय, पेडणें
contact details
pio_email_icon
gcacpg[at]yahoo[dot]co[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२०१७६२
telephone
+९१ ८३२ २२२०१२१०
Name/Designation

कदंबा येरादारी म्हामंडळ
निर्दीशीक
address
कदंबा येरादारी म्हामंडळ दूरध्वनी वळेरी खातर : कदंबा येरादारी म्हामंडळ दूरध्वनी
contact details
Name/Designation

डॉ . जोयदिप भट्टाचार्जी
प्राचार्य- सरकारी म्हाविद्यालय, केपें
address
सरकारी म्हाविद्यालय, केपें
contact details
pio_email_icon
gcascq[at]rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ९५७९६७१७०८
telephone
+९१ ८३२ २६६२३४२
Name/Designation

डॉ.गर्वासिओ एस.एफ.एल. मेंडेस
प्राचार्य
address
सरकारी कला , विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय, सांखळी, गोंय
contact details
pio_email_icon
gcascs[at]gmail[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २३६४२७१
Name/Designation

श्री.सुभाष पी. बोरकार
प्राचार्य
address
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
contact details
pio_email_icon
gpbicholim[at]rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ९९२१४४९९६१
Name/Designation

श्रीमती प्रमोदिनी गावकर
एचओडी (सिव्हिल इंजिनियरिंग)
address
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
contact details
pio_email_icon
prakrish13[at]gmail[dot]com
Name/Designation

श्री महेश दानी
एचओडी (मेकॅनिकल इंजिनियरिंग)
address
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
contact details
pio_email_icon
maheshdani[at]yahoo[dot]co[dot]in
pio_contact_icon
९८५०२३३२२०
Name/Designation

श्री एरी ह्यमाकर
प्रभारी एचओडी (खाण अभियंता)
address
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
contact details
pio_contact_icon
९९६०३२३१०१
telephone
०८३२ २३६१२३५
Name/Designation

सुशमा खरकंडे
(प्रभारी एचओडी) इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग
address
सरकारी पॉलीटेक्नीक मयें, दिवचल, गोवा
contact details
pio_email_icon
sushmakharkande[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
९२३६३४३१३
telephone
०८३२२३६१२३५
Name/Designation

श्री एल. आर. फर्नांडिस
प्राचार्य
address
अल्टिनहो, पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
gppgoa[at]gmail[dot]com
telephone
०८३२ २४३२६६७
Name/Designation

डॉ इडा डी नॉरोन्हा डे अटाइड
डीन
address
गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी रुग्णालय, बांबोळी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dean[hyphen]gdch[dot]goa[at]gmail[dot]com
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Name/Designation

श्री केदार अशोक नायक
उप संचालक
address
बांबोळे - गोंय
contact details
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
Name/Designation

डॉ अजित डी. दिनकर
बांबोळे - गोंय
address
बांबोळे - गोंय
contact details
pio_email_icon
ajit[underscore]dinkar[at]yahoo[dot]com
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Name/Designation

डॉ. ज्योती राव
पीरियडॉन्टिक्स प्राध्यापक
address
बांबोळे - गोंय
contact details
pio_email_icon
jyotsrao[at]rediffmail[dot]com
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Name/Designation

डॉ अनिता ई. स्पॅडिगाम
ओरल पॅथॉलॉजी
address
बांबोळे - गोंय
contact details
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Name/Designation

डॉ अमिता केंकरे कामत
प्राध्यापक आणि एचओडी
address
गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी रुग्णालय, बांबोळी, गोंय
contact details
pio_email_icon
amitakam66[at]gmail[dot]com
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
Name/Designation

डॉ विकास धुपर
ओरल आणि मॅक्सिलोफेसियल सर्जरी प्राध्यापक
address
बांबोळे - गोंय
contact details
pio_email_icon
vikasdhupar[at]gmail[dot]com
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Name/Designation

डॉ मीना ए अरस
प्रोस्थोडॉन्टिक् प्राध्यापक
address
बांबोळे - गोंय
contact details
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Name/Designation

डॉ नंदिनी कामत
प्रोफेसर ऑर्थोडोंटिक्स
address
बांबोळे - गोंय
contact details
pio_email_icon
nandini[underscore]kamat[at]yahoo[dot]co[dot]in
telephone
०८३२-२४५९८१२/१३/१४/१५
०८३२-२४५३३९२
Name/Designation

श्री भरत प देशपांडे
जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीह, दक्षीण गोंय.
address
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय मडगांव, गोंय - ४०३६०१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २७३०४९५
Name/Designation

श्री देवीदास गावकर
जिल्लो ग्रामीण उदरगत एजंसी, दक्षिण गोंय
address
दक्षिण गोंय, जुनता क्वार्टर्स, पाजीफोंड मडगांव
contact details
pio_email_icon
pds[hyphen]drda[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २७९४२३४
Name/Designation

श्री किरण व्ही. बालीकर
व्यवस्थापकीय संचालक
address
ईडीसी हाऊस, पणजी - गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४२५४६४
Name/Designation

श्री बी.एस. बोरकर
सरव्यवस्थापक
address
ईडीसी हाऊस, पणजी - गोंय
contact details
pio_email_icon
bsborkar[at]edc[hyphen]goa[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २२२४५१० ते १७
Name/Designation

श्री संतोष आमोणकर
संचालक, शिक्षण खातें
address
शिक्षण खातें, परवरी, गोंय-४०३५०१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४१६०२३
+९१ ८३२ २४१६०३३
Name/Designation

श्री आनंद मामलेकर
सहसंचालक
address
शिक्षण खातें, परवरी, गोंय-४०३५०१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४१६०२३
Name/Designation

मृणाल निकेत वाळके
महावेवस्थापक
address
मॅकनिझ पॅलस, पोन्नी जीएमसी प्रेसिंक्ट, कॅम्पल, पणजी- गोंय
contact details
pio_email_icon
mrunalgmesg[at]iffigoa[dot]org
Name/Designation

अध्यक्ष - कला अकादमी
अध्यक्ष - कला अकादमी
address
कांपाल, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४२०४५१/५२/५३/५४
Name/Designation

उप अध्यक्ष - कला अकादमी
उप अध्यक्ष - कला अकादमी
address
कांपाल, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४२०४५१/५२/५३/५४
Name/Designation

श्री प्रसाद शिरोडकर कायदेशीर
मापशास्त्राचो नियंत्रक
address
कायदेशीर मापशास्त्राचो नियंत्रक कायदेशीर मापशास्त्र पालिका उद्यानालागसार, दियागो दो कावंटो मार्ग, पणजी, गोंय, पीन कोड 403001
contact details
pio_email_icon
con[hyphen]lega[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २४१६४३२
Name/Designation

श्री विवेक एच पी, आयएएस
संचालक
address
इन्स्टीट्युट मेनेझीझ ब्रागाझा,पणजी - गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९८२२१२४८३६
telephone
०८३२ २४२६४३१
Name/Designation

श्री कुलदीप आरोलकर
उप संचालक I
address
इन्स्टीट्युट मेनेझीझ ब्रागाझा,पणजी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८५०७४१९५४
telephone
०८३२ २४२६४३१
Name/Designation

श्री गुरुदास पिळर्णेकर
संचालक
address
पालिका प्रशासन संचालनालय, पयलो माळो , डेम्पो टॉवर्स, ईडीसी पट्टो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dma[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ - २४३८७०८
Name/Designation

श्रीमती राधा भावे
संचालक
address
ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
museum[at]goamuseum[dot]gov[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४३८००६
Name/Designation

डॉ. शशांक एस मक्तेदार
प्राचार्य (अधिकारी)
address
गोंय संगीत म्हाविद्यालय आल्तिन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
smaktedar[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
९४२३०५७२४०
telephone
+९१ ८३२ २४३२५२८
Name/Designation

श्री शरद मराठे
लोकपाल ,अंतर्गत निरिक्षक कार्यालय
address
अंतर्गत निरिक्षकाचे कार्यालय जुंता हावज उपभवन, चवथी लिफ्ट, सव्वो माळो पणजी - गोंय
contact details
pio_email_icon
ombudsman[hyphen]domb[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २२२६३७३
Name/Designation

श्रीमती. सिध्दी हळर्णकर
संचालक, पंचायत संचालनालय
address
जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय – ४०३००१
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]panc[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३८००६९७३४
telephone
+९१ ८३२ २४३२८२६
Name/Designation

डॉ वाय. दुर्गा प्रसाद
संचालक
address
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, पुंडलिक देवस्थानालागी, पुंडलिक नगर, आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
contact details
telephone
+९१ ८३२-२४१७४४५
२४१७४४३
Name/Designation

श्री विजय बी सक्सेना
सहसंचालक
address
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, पुंडलिक देवस्थानालागी, पुंडलिक नगर, आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८५०६८५०८०
telephone
+९१ ८३२-२४१७४४५
२४१७४४३
Name/Designation

गोंय पुलीस
निर्देशिका
address
पुलिस खात्याची दूरध्वनी वळेरी खातर : पुलिस खात्याची दूरध्वनी
contact details
Name/Designation

श्री राजेंद्र मिरजकर
संचालक
address
आझाद मैदानालागी, पणजी
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]gpps[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४२६४९१
Name/Designation

श्रीमती. आशा हरमलकर
उपसंचालक (प्रशासन)
address
एम. जी. रोड आझाद मैदान पणजी - गोय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]gpps[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २४२६४४१
Name/Designation

त स सार्डीनहा
संचालक
address
अभियोग संचालनालय, श्रम शक्ती भवन, सातवो माळो, पाटो, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dp[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४३८२७८
Name/Designation

नारायण कलंगुटकर
सहाय्यक पी.पी.
address
श्रम शक्ती भवन, ७ वो माळो , पाट्टो, पणजी
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९४२३३१८५५५
telephone
+९१ ८३२ २४३८२७८
Name/Designation

श्री मेघनाथ पोरब
संचालक
address
भौशीक गाराणें खातें, चौथो माळो , उद्योग भवन, पुलीस मुख्यालया फुडल्यान , आझाद मैदान, पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८९०८११२१२
telephone
+९१ ८३२ २४२१८९५
+९१ ८३२ २४२१८९८
Name/Designation

श्री. आशुतोष आपटे
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुख, नोंदणी खाते
address
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय श्रमशक्ती भवन, 7 वो माळो, पाटो, पणजी - गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७१३६
Name/Designation

श्री व्ही.टी. हदकोणकर
जिल्हा रजीस्ट्र, उत्तर
address
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय श्रमशक्ती भवन, 7 वो माळो, पाटो, पणजी - गोंय
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४३७१३६
Name/Designation

श्री रामदास ल. पेडणेकर
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो दक्षिण विभाग प्रमुख
address
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय श्रमशक्ती भवन, 7 वो माळो, पाटो, पणजी - गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४३७१३६
Name/Designation

श्रीमती. निर्मला र.चिचिमणि
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार
address
इल्हास, तिसवाडी-गोय
contact details
telephone
०८३२ २२३१७९७
Name/Designation

श्री हनुमंत देसाई
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार
address
फोंडा गोयं
contact details
telephone
०८३२ २३१९०३७
Name/Designation

श्री अर्जुन स. शेट्टी
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार
address
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार ,पेडणे गोयं
contact details
telephone
०८३२ २२०१२८५
Name/Designation

श्रीमती. आना जोक्विना सेसिलिया ब्रागांझा ई मेंडिस
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार ,मर्मागाव गोयं
address
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार ,मर्मागाव गोयं
contact details
telephone
०८३२ २५१७७१५
Name/Designation

श्री ननेश्वर चोपडेकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , वाळपई सत्तरी गोयं
address
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , वाळपई सत्तरी गोयं
contact details
telephone
०८३२ २३७४९९२
Name/Designation

श्री सूरज वर्णेकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , मडगांव गोयं
address
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , मडगांव गोयं
contact details
telephone
०८३२ २७१५१६९
Name/Designation

श्री चंद्रकांत पिसुर्लेकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , बार्देझ गोयं
address
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , बार्देझ गोयं
contact details
telephone
०८३२ २२६६०९५
Name/Designation

श्री दिगंबर खांडोलकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , केपे गोयं
address
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , केपे गोयं
contact details
telephone
०८३२ ३६६३८५७
Name/Designation

श्रीमती. शोबाना चोडणकर
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , सांग्या गोयं
address
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , सांग्या गोयं
contact details
telephone
०८३२ २६०४७५६
Name/Designation

श्री प्रभाकर नाईक
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , धारबांदोडया गोयं
address
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार , धारबांदोडया गोयं
contact details
telephone
०८३२ २६१४००४
Name/Designation

श्री अशोक के. नाईक
प्रशासकीय-सह-लेखा अधिकारी
address
गुरुद्वाराच्या समोर , बेटिम, बर्डेज
contact details
telephone
०८३२ २४१०७९०
Name/Designation

श्री विक्रमसिंहराजे भोसले
वरिष्ठ अधीक्षक, कार्यशाळा / रहदारी
address
गुरुद्वाराच्या समोर , बेटिम, बर्डेज
contact details
telephone
०८३२ २४१५२८०
Name/Designation

श्री दिनेश भोबे
कार्यशाळा अधीक्षक
address
गुरुद्वाराच्या समोर , बेटिम, बर्डेज
contact details
telephone
०८३२ २४१७७१०
Name/Designation

श्री सोहन शिरोडकर
वाहतूक अधिकारी
address
गुरुद्वाराच्या समोर , बेटिम, बर्डेज
contact details
telephone
०८३२ २४१०८०१
Name/Designation

श्री मेजर वेणुगोपाल नायर
सचीव
address
सैनिक कल्याण खाते ग्रावंड फ्लोर, जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी- गोंय
contact details
pio_email_icon
secyrsbgoa[at]gmail[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २२२७१३८
Name/Designation

श्री.पडमाकर बी. सेलरकर
व्यवस्थापकीय संचालक
address
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो, पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
info[at]sidcgl[dot]com
telephone
०८३२-६६४१४७७
Name/Designation

वीणा पी बकाल
लेखा अधिकारी
address
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो, पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
info[at]sidcgl[dot]com
telephone
०८३२-६६४१४७७
Name/Designation

श्री अरविंद करमाडी
जनरल मॅनेजर सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी (एपीआयओ)
address
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो, पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
info[at]sidcgl[dot]com
telephone
०८३२-६६४१४७७
Name/Designation

श्रीमती. सुशामा डी कामत
संचालक - ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय
address
ल्हान बचत आनी लॉटरी संचालनालय सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन, पणजी, गोंय. पीन -४०३००१
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]lott[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
२४२३८६४
+९१ ८३२ २४३२६५८
Name/Designation

श्री. उमेशचंद्र जोशी
संचालक
address
गोंय सरकार १८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]rediffmail[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २२३२२५७
Name/Designation

श्री सांतानो फर्नांडिस
उप संचालक
address
गोंय सरकार १८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
socialwelfaregoa[at]rediffmail[dot]com
pio_contact_icon
९८८१४३५४६३
Name/Designation

श्री के.अशोक कुमार
सदस्य सचिव
address
चौथो माळो, डी विंग, ओसिया कमर्शियल आर्केड, एसजीपीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्सकडे, मडगांव - गोंय .
contact details
pio_email_icon
sgpdamargao[at]yahoo[dot]com
telephone
०८३२-२७३१७८१
Name/Designation

श्री मेकला चैतन्य प्रसाद, आयएएस (२०१५)
संचालक
address
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, कांपाल, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]spor[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
७००५६३६४६६
telephone
+९१ ८३२ २४६३२४५
Name/Designation

श्रीमती जेनिफर फेराव ई गोन्साल्विस
सहाय्यक संचालक( शारीरिक शिक्षण उत्त्तर)
address
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, कांपाल, पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२२११२२३७
Name/Designation

श्री न होननेकेरी
संचालक - राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ
address
अल्टो पोरवोरी , बार्देझ गोंय ४०३५०१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४१३६४९
+९१ ८३२ २४१७२७६
Name/Designation

श्री. मेलव्हिन वाज
श्री. मेलव्हिन वाज
address
नामोजोग्गर्स पार्क च्या मुकार , आल्तिन पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२३१२०६७९
telephone
२२३२६३१/२२३२६३२/२४३१८८१
Name/Designation

श्रीमती आयरीन विटोरिया सिक्वेरा
सचीव
address
नामोसेर्रा बिल्डिंग, आकाशवाणी लागसार, आल्तिन, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२-२२३०१७९
Name/Designation

डॉ.विवेक बी कामत
संचालक
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
pio_email_icon
dir[dot]dtegoa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१००८८३
telephone
+९१ ८३२ २४१३५७१
+९१ ८३२ २४१३५७२
Name/Designation

श्रीमती अश्वेता रेडकर
उपसंचालक(प्रशासन)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
pio_contact_icon
९८२३१९९३९१
telephone
+९१ ८३२ २४१२१४५
Name/Designation

श्री न व त पेडणेकर
सचीव , तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया , पोरवरी गोयं
contact details
pio_contact_icon
९४२२४४४१९४
telephone
०८३२ २४१२१४६
Name/Designation

श्री प्रदिप के. कुसनूर
उप संचालक (प्रवेश विभाग)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४१६३७०
Name/Designation

श्री.वी.सी.फर्नांडिस
सहाय्य संचालक (पॉलिटेक्निक)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८२२३८७६९६
telephone
+९१ ८३२ २४१५१०६
Name/Designation

दिपक सी. एस गायतोंडे
सहाय्य संचालक (पदवी)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८२२१८०६१७
telephone
+९१ ८३२ २४१६३७०
Name/Designation

श्री नितीन राव
सहाय्यक सचिव (तंत्रशिक्षण मंडळ)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९९२२२४६०८७
telephone
+९१ ८३२ २४१२१४६
Name/Designation

श्रीमती. क्लासी मोंतेरो
सहाय्यक सचिव (तंत्रशिक्षण मंडळ)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९१५८५६८६९९
telephone
+९१ ८३२ २४१२१४६
Name/Designation

कु. नीता नाईक
सहाय्यक संचालक (डिप्लोमा)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८२३८८३८६०
telephone
+९१ ८३२ २४१६३७०
Name/Designation

श्री अल्वितो डिसिल्वा
सहाय्यक संचालक (आस्थापन)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४१५१०६
Name/Designation

श्री विवेक बेलोकर
सहाय्यक संचालक (महाविद्यालय)
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४१५१०६
Name/Designation

श्रीमती. अंजली ए सरदेसाई
प्रणाली विश्लेषक
address
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय ,आल्त पर्वरी-बार्देश
contact details
Name/Designation

श्री. सुरेश दिवाकर
सदस्य सचीव
address
एएस-1/एस-4, ब्लॉक अ, दुसरो माळो, कांपाल पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
tiatracademy[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
९३७३९८२४४०
telephone
२२३०७३८/३९
Name/Designation

श्री मेनिनो डिसोझा
संचालक - पर्यटन खाते
address
पर्यटन खाते, पाटो, पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
dirgoatourism@gmail.com
telephone
+९१ ८३२ २४३८७५५
+९१ ८३२ २४३८७५०
Name/Designation

श्री. एम. एस. शर्मा
कामाचे सर्वेक्षण करपी
address
मंडळ - तिसरो , मडगांव
contact details
telephone
०८३२ २७५९४२७
Name/Designation

श्री गणेश तेली
सहायक संचालक (नियोजन)
address
पर्यटन खाते, पाटो, पणजी-गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४३८७५०/५१/५२
Name/Designation

जेम्स मेटीव्ह
मुखेल शार नियोजक
address
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
ctp[hyphen]tcp[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४३७३५३
Name/Designation

श्री राजेश जे नाईक
वरिष्ठ नगररचनाकार
address
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८५००५५५६६
telephone
०८३२ २४३७३५३
Name/Designation

वर्तिका डागुर
शार नियोजक
address
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४३७३५३
Name/Designation

श्री एम. श्रीकांत
उप शार नियोजक
address
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४३७३५३
Name/Designation

श्री आनंद देशपांडे
उप शार नियोजक
address
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
९९२१५७९३९०
telephone
०८३२ २४३७३५३
Name/Designation

श्री एस. डी. पाटील
अधीक्षक अभियंता
address
मंडळ - तिसरो , मडगांव
contact details
pio_contact_icon
९४२२४३७४३५
telephone
०८३२ २७५९४२७
Name/Designation

श्री दिनेश महाले
सहाय्यक कामाचे सर्वेक्षण करपी - I
address
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एमएडीईआय) कार्यालय, जुंटा हाऊस (एनेक्सी), पणजी
contact details
pio_contact_icon
९४२०६९००७६
Name/Designation

श्री शिवप्रसाद प मुरारी
उप शार नियोजक
address
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४३७३५३
Name/Designation

श्री रितेश शिरोडकर
उप शार नियोजक
address
दुसरो माळो, धेंपो टावर, पाटो प्लाझा, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
९४२३८८२४३२
telephone
०८३२ २४३७३५३
Name/Designation

श्री राजन सातार्डेकर संचालक
येरादारी संचालनालय
address
जुंता हावज, पयलो माळो, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]tran[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२५७२४
Name/Designation

श्रीमती दिपाली नाईक
संचालक- बायला आनी भुरगीं संचालनालय,सह संचालक,सदस्य सचीव
address
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग , १८ जून रोड, पणजी-गोंय .
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]wcd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९८२३९४५७१७
telephone
+९१(०८३२) २२३५३०८ / २४२६११२
Name/Designation

श्री तुळशीदास शिरोडकर
उप संचालक (प्रशासन)
address
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग , १८ जून रोड, पणजी-गोंय .
contact details
Name/Designation

श्री. दिलीप कुडाळकर
परिवीक्क्षा अधिकारी
address
पहिला मजला, शांता बिल्डिंग, सेंट इनेझ, पणजी
contact details
pio_contact_icon
९८२३५३७१९४
telephone
०८३२ २२३५३०८
Name/Designation

श्रीमती. वर्षा नाईक
समाज कल्याण अधिकारी / सीडीपीओ, आयसीडीएस-तिसवाडी.
address
पयलो माळो , शांता बिल्डिंग, सेंट इनेझ, पणजी - गोयं
contact details
pio_contact_icon
९४२२८०६९३४
telephone
०८३२ २२३५३०८
०८३२ २४२६११२
Name/Designation

श्रीमती. प्रेमिला फर्नांडिस
अधीक्षक-कम-प्रोबेशन अधिकारी
address
अपना घर, मेर्षेय
contact details
pio_contact_icon
९४२३३१९०५०
telephone
०८३२ २४४५०३०
Name/Designation

श्री सी. फर्नांडिस
प्रधान दंडाधिकारी
address
न्याय मंडळ (उत्तर)
contact details
telephone
०८३२ २९०४०१४
Name/Designation

श्री. पी.एम.शिंदे
प्रधान दंडाधिकारी, किशोर
address
न्याय मंडळ (दक्षिण)
contact details
telephone
०८३२ २९०४०१४
Name/Designation

श्रीमती. पॉलिना लुरेन्को
सीडीपीओ
address
आयसीडीएस-बार्देझ
contact details
pio_contact_icon
९१५८९६०८१३
telephone
०८३२ २२६२९६३
Name/Designation

श्री प्रमोद बदामी
मुखेल अभियंत्रक - उदकां स्त्रोत खाते
address
उदकां स्त्रोत खाते, जुंता हावज, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
९४२२४३७४३२
telephone
२२२३५०६
Name/Designation

श्रीमती. कॅथरीन फर्नांडिस
उप प्रशासन संचालक
address
उदकां स्त्रोत खाते, जुंता हावज, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
९४२०६९००८२
telephone
+९१ ८३२ २२२३५०६
Name/Designation

श्री. दिलीप हूम्रस्कर
संचालक
address
पोन्ने सचिवालयाच्या फांटल्यान, फाजेंदा इमारत, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-acco.goa@nic.in
telephone
०८३२ २२२५५४८
०८३२ २२२५५२१
०८३२ २२२५५३१
Name/Designation

Dr. James Jose
Dy. Director (MandE and Surveillance)
address
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 9423883651
telephone
+91 832 2421381
+91 832 2421103
Name/Designation

Dr. Lalitha Umraskar
Dy. Director (STD)
address
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 9423883652
telephone
+91 832 2422519
+91 832 2422105
Name/Designation

Shri Umakant Sawant
Dy. Director (IEC)
address
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
contact details
telephone
+91 832 2422519
+91 832 2422114
Name/Designation

Dr. Y. Durga Prasad
Monitoring and Evaluation Office
address
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
contact details
telephone
+91 832 2422519
+91 832 2422106
Name/Designation

Shri Uday L. Naik Madkaikar
Asstt. Director (Finance)
address
Dayanand Smruti Bldg., Swami Vivekanand Road, Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 9423883653
telephone
+91 832 2422519
+91 832 2422104
Name/Designation

Shri Levinson Martins
Member Secretary
address
Dempo Towers, 1st Floor, EDC Patto Plaza, Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 9822140087
telephone
+91 832 2438528
Name/Designation

Shri Sanjeev Joglekar
Environmental Engineer
address
Dempo Towers, 1st Floor, EDC Patto Plaza, Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 9158008605
telephone
+91 832 2438550
Name/Designation

कु स्वेतिका सचान, आयएएस, आय.ए.एस.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
address
गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटिशन बोर्ड, पयलो माळो , स्पॅसीस(SPACES) , ईडीसी पाटो प्लाझा, पणजी गोंय -४०३००१
contact details
pio_email_icon
ceo[hyphen]ipb[dot]goa[at]gov[dot]in
pio_contact_icon
८५१००७५५५५
Name/Designation

डॉ . सीमा फेर्नांडिस
उपसंचालक
address
एला ओल्ड गोयं ४०३४०२
contact details
pio_email_icon
sferns16[at]rediffmail[dot]com
telephone
०८३२-२२८५९८५
०८३२-२२८५७५५
Name/Designation

श्री मायकल डी'सौझा
संचालक - प्रशिक्षण
address
एला , पोन्ने गोंय ४०३४०२
contact details
pio_email_icon
mmd[underscore]22[at]rediffmail[dot]com
telephone
२२८५९८५
Name/Designation

श्री काशिनाथ नाईक
व्यवस्थापकीय संचालक
address
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड; पणजी, सहकार भवन, पालिका बाजार, पणजी, गोंय.
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२२५६७०
Name/Designation

श्री विठ्ठल साजी वर्णेकर
अध्यक्ष
address
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड; पणजी, सहकार भवन, पालिका बाजार, पणजी, गोंय.
contact details
telephone
+९१ ८३२ २२२५६७०
Name/Designation

श्री. राजेश लोलायेकर
सहाय्यक. संचालक (प्रशिक्षण)
address
तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir-sdct.goa@nic.in
telephone
०८३२-२४३७०५९/२४३७३१४
Name/Designation

श्री. विनायक कांबळी
सहाय्यक संचालक (खरेदी)
address
तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन, पणजी, गोंय - 403001
contact details
pio_email_icon
procurement[hyphen]sdct[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४३७०५९
२४३७३१४
Name/Designation

श्री. अक्षय शिरवाईकर
सहाय्यक नियंत्रक
address
नामोतिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
exam[hyphen]sdct[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४३७०५९
२४३७३१४
Name/Designation

श्री. दत्तप्रसाद पळणी
सहाय्यक अप्रेंटिसशिप सल्लागार
address
तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन, पणजी, गोंय - 403001
contact details
pio_email_icon
apprenticeship[hyphen]sdct[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४३७०५९
२४३७३१४
Name/Designation

श्री. नरेश मंगेशकर
सहाय्यक लेखा अधिकारी
address
तिसरो माळो , श्रमशक्ती भवन, पाटो प्लाझा, पणजी-गोयं
contact details
pio_email_icon
accounts[hyphen]sdct[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २४३७०५९/२४३७३१४
Name/Designation

श्री प्रदीप नाईक
उपजिल्हाधिकारी आनी एसडीओ
address
धारबांदोडा , दक्षिण गोयं
contact details
Name/Designation

श्री सागर बाबुली गावडे
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) गोंय
contact details
Name/Designation

श्री कबीर कृष्णा शिरगावकर
उपजिल्हाधिकारी
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत पणजी, गोंय
contact details
Name/Designation

श्री रोहित कदम
उपजिल्हाधिकारी
address
जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षीण गोंय, केपें
contact details
Name/Designation

श्री.गोरीश कुट्टीकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पंचायत दक्षिण
address
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
९८२२१३०४७७
telephone
०८३२-२२२२५८६
Name/Designation

श्री दिनेश पवार
उपसंचालक (प्रशासक)
address
जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय – ४०३००१
contact details
Name/Designation

श्री अक्षय पोटेकर
उपसंचालक
address
गोंय पुलीस, आझाद मैदाना लागसार, पणजी- गोंय भारत.
contact details
Name/Designation

कु. फिओना ऑड्रे कार्डोजो
उपसंचालक (उत्त्तर)
address
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट, पणजी, तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
telephone
०८३२-२२२२५८६
२४३२५५०
Name/Designation

श्री. राजू देसाई
उपसंचालक (दक्षिण)
address
माथानी सालदाना कॉम्प्लेक्स, मडगांव ,सालसेत,गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९४२२०६३२१३
telephone
०८३२-२७९४२७४
Name/Designation

श्री. अजीत एम. गांवकार
प्रिन्सिपल
address
सरकारी पॉलीटॅक्नीक, कुडचडें काकोडा उद्देगीक वसणुकेकडेन काकोडा, गोवा
contact details
pio_email_icon
diplomagpc[at]rediffmail[dot]com
Name/Designation

श्री सुभाष साळकर
अध्यक्ष
address
नगरपालिका इमारत, १८ जून मार्ग, पणजी,गोंय
contact details
pio_email_icon
ircsgoa[at]gmail[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २२२४६०१
Name/Designation

डॉ . महेश कांबळे
नोडल अधिकारी, ई-गव्हर्नन्स (आयटी),
address
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ बांबोळी,तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_email_icon
drmaheshkamble[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ९५४५९०००६७
Name/Designation

श्री अमरसेन राणे
सचीव
address
पोरनी शिक्षण संचालनालय,पयलो माळो 18 जून रोड, पणजी- गोंय
contact details
pio_email_icon
sect[hyphen]ghrc[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४२४०३३
Name/Designation

श्री प्रेमानंद गांवकर
विभाग अधिकारी
address
पोरनी शिक्षण संचालनालय,पयलो माळो 18 जून रोड, पणजी- गोंय
contact details
pio_email_icon
sect[hyphen]ghrc[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४२४०३१/३२
Name/Designation

श्री अँथनी जे डसूझा
संचालक एन.आर.आय.
address
केबिन नं १०५, दुसरो माळो, सेक्रेटरीयत ,पोर्वोरी
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]nri[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४१९४६०/६१
०८३२-२४१९५१७/ ५१८
Name/Designation

श्रीमती. माया पेडणेकर
अवर सचिव (कार्मिक खाते-II)
address
सचीवालय, पर्वरी, गोंय
contact details
pio_email_icon
us[hyphen]pers[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
८३०८३८८११९
telephone
०८३२- २४१९४७६
Name/Designation

श्री प्रसन्न आचार्य
संचालक
address
पयली लिफ्ट, पांचवो माळो, जुंता हावज पणजी - तिसवाडी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_email_icon
official[dot]language09[at]gmail[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २४२००७१
+९१ ८३२ २४२०१७९
+९१ ९९२३२४५६०३
Name/Designation

श्री राजू गवस
कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं, आयुक्त
address
श्रमशक्ती भवन, दुसरो माळो, पाटो प्लाझा
contact details
pio_email_icon
com[hyphen]labo[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४३७०८१
+९१ ८३२ २४३७०८२
Name/Designation

श्री संजय कुमार , आययेएस
सचिव
address
येणावळ खाते सचीवालय, पर्वरी- गोंय
contact details
pio_email_icon
secyrev[dot]goa[at]gov[dot]in
telephone
०८३२-२४१९४२०/४२१
Name/Designation

श्री सुदीन नातू
अवर सचिव (येणावळ विशी-I)
address
येणावळ खाते सचीवालय, पर्वरी- गोंय
contact details
pio_email_icon
usrev1[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४१९४४४
+९१ ८३२ २४१९४४६
Name/Designation

श्रीमती इशा सावंत
अवर सचीव(II)
address
येणावळ खाते सचीवालय, पर्वरी- गोंय
contact details
pio_email_icon
usrev2[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४१९४४४
+९१ ८३२ २४१९४४६
Name/Designation

शांती एस भंडारी
सांख्यिकी सहाय्यक
address
2रो माळो, हॉटेल पॅरडायझ इन पाटो , रुअ द ओरें, पणजी, गोंय
contact details
telephone
०८३२-२२२५४७४
Name/Designation

जे एल कार्लोस अल्मेडा
अध्यक्ष
address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
९८२२१८५८१८
telephone
२४१०१७१
Name/Designation

श्री. डेरिक पी. नेटो
व्यवस्थापकीय संचालक
address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
९४२२४४७४७५
telephone
२४१५६०६
Name/Designation

श्री. यतींद्र एम. मारळकर
अध्यक्ष- गोंय भौशीक सेवा आयोग
address
इडीसी हावज, ब्लॉक सी, पयलो माळो, दादा वैद्य मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
sec[hyphen]gpsc[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२२२६६८७
२२२३५०७
Name/Designation

संजय ल. घाटे
महावेवस्थापक
address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
९४२२४४१०४१
telephone
२४१५९०२
Name/Designation

जोर्ज फर्ननानडीस
व्यवस्थापक(ईडीपी )
address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
९४२३०५५७४३
Name/Designation

श्रीमती माया पेडणेकर
अवर सचिव
address
प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय, सचिवालय, पर्वरी -गोंय
contact details
pio_email_icon
us[hyphen]ard[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८९७५७८१३३३
telephone
०८३२२४१९४४२
Name/Designation

श्री व्ही. एम. प्रभु देसाई
कार्यकारी संचालक
address
पयलो माळो , अ‍ॅथलेटिक स्टेडियम, कुजीरा स्कूल कॉम्प्लेक्स लागी , गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळच्या मुखार , बांबोळी, गोंय
contact details
pio_email_icon
ed[dot]tsag[hyphen]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ७०३०९४६१८१
Name/Designation

श्रीमती जोंनीता सिल्विया डायस
लेखा सहसंचालक
address
पयलो माळो , अ‍ॅथलेटिक स्टेडियम, कुजीरा स्कूल कॉम्प्लेक्स लागी , गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळच्या मुखार , बांबोळी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ७०३०९४६१८२
Name/Designation

श्रीमती. सयाली प्रभु देसाई
जी.आय. (सीओपीये )
address
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
contact details
pio_contact_icon
९४२१२४१२५१
Name/Designation

श्रीमती. टेसी जोसेफ
व्यावसायिक शिक्षक
address
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
contact details
pio_contact_icon
८८०५२०७२५२
Name/Designation

श्री. बैजू आयया
व्यावसायिक शिक्षक
address
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
contact details
pio_contact_icon
९४२२५७५२६६
Name/Designation

श्री. संजय गोणकर
व्यावसायिक शिक्षक
address
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
contact details
pio_contact_icon
८४०८०४४७६६
Name/Designation

श्री. सम्राट संदेश नाईक गावकर
प्राचार्य
address
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
contact details
pio_email_icon
canacona[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२६३३३५४
Name/Designation

श्री. शिरीष सांगेलकर
व्यावसायिक शिक्षक
address
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तीमळ,काणकोण गोवा - ४०३७०२
contact details
telephone
८८०५५८२८०६
Name/Designation

श्री परिमल राय
मुख्य सचिव
address
गृह विभाग, सचिवालय,पर्वरी, गोवा
contact details
pio_email_icon
cs-goa@nic.in
telephone
०८३२-२४१९४०२
Name/Designation

श्री. मुकेश कुमार मीना, आयपीएस
पोलिस महासंचालक / कार्यकारी कमांडंट जनरल होमगार्ड्स आनी संचालक नागरी संरक्षण
address
लिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार, पणजी-गोंय (४०३००१)
contact details
pio_email_icon
commandanthgcd[at]goapolice[dot]gov[dot]in
pio_contact_icon
७८७५७५६००१
telephone
२४२८३६०
Name/Designation

श्री दिनराज आर. गोवेनकर
उप कमांडंट जनरल होमगार्ड्स आनी उप-उप. संचालक नागरी संरक्षण
address
पोलिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार, पणजी-गोंय (४०३००१)
contact details
pio_email_icon
commandanthgcd[at]goapolice[dot]gov[dot]in
pio_contact_icon
७८७५७५६०१५
telephone
८३२-२२२००१९
Name/Designation

श्री नारायण व्ही. प्रभु देसाई
उप नियंत्रक, नागरी संरक्षण
address
पोलिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार, पणजी-गोंय (४०३००१)
contact details
pio_contact_icon
९९२१२०७३७०
telephone
०८३२-२४२५५३४
Name/Designation

डॉ परेश लवंडे
वैद्यकीय अधिकारी, नागरी संरक्षण
address
पोलिस मुख्यालय, आझाद मैदाना मुखार, पणजी-गोंय (४०३००१)
contact details
pio_contact_icon
९४२२०१८६३६
telephone
०८३२-२२२००१९
Name/Designation

श्री संजीव सि . गाउन्स देसाई
संचालक
address
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२२३८३४८८
telephone
०८३२-२४२२१११
२२२६१८९
Name/Designation

नथीने अराउजो
उपसंचालक
address
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२२९८२२८६
telephone
०८३२-२४२२१११
Name/Designation

श्री स्नेहल पी नाईक गोलतेकर
श्री स्नेहल पी नाईक गोलतेकर
address
विक्रीकर भवन,ओल्ड एम. जी. रोड, उच्च न्यायालय इमारत, पणजी- गोय ४०३००१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २४२२७५७
+९१ ८३२ २२२९२२५
Name/Designation

श्री शशिकांत कामत
वरिष्ठ तांत्रिक परीक्षक
address
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
९३२५३७९३०३
telephone
०८३२-२२२६३०६
Name/Designation

श्री शोभित सक्सेना, आई पी एस
पोलिस अधीक्षक (भ्रष्टाचारविरोधी शाखा)
address
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
७८७५७५६०२०
telephone
०८३२-२२३२७३३
Name/Designation

मिस सुचिता देसाई
पोलिस अधीक्षक (भ्रष्टाचारविरोधी शाखा)
address
सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन पणजी, तिसवाडी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
७८७५७५६१०४
telephone
०८३२-२२३२७३४/२२३२७३५
Name/Designation

श्री.सुरेश व्ही परब
विभाग अधिकारी
address
शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
contact details
pio_email_icon
jsprotocol[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४१९७७७/०८३२-२४१९७५२
Name/Designation

श्री शिवाजी बी. देसाई
अतिरिक्त सचिव
address
शिश्टाचार आनी आदरातिथ्य खाते, सचीवालय, पर्वरी, गोंय
contact details
pio_email_icon
jsprotocol[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२-२४१९४६४/०८३२-२४१९७५२
Name/Designation

डॉ . गोपालकृष्ण राव
प्राचार्य
address
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
gcpprincipal[at]yahoo[dot]com
pio_contact_icon
९१५८०५५५३०
telephone
+९१ ८३२ २२२६८८२
Name/Designation

उमेशा ज
व्याख्याता ( सिव्हिल इंजिनिअरिंग) सिलेक्टशन ग्रेड
address
सरकारी पॉलीटॅक्नीक आल्तीन, पणजी, गोवा
contact details
telephone
०८३२-२४३२६६७
Name/Designation

डॉ. अरुण ब. जोशी
प्राध्यापक
address
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
ab[dot]joshi[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २२२६८८२
Name/Designation

आर. एम . भोबे
व्याख्याता ( यांत्रिक अभियांत्रिकी)
address
सरकारी पॉलीटॅक्नीक आल्तीन, पणजी, गोवा
contact details
telephone
०८३२-२४३२६६७
Name/Designation

डॉ. संजय पै. प. न.
प्राध्यापक
address
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
sanjay[dot]pai[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
८३०८१७५५२०
telephone
०८३२ २२२६८८२
Name/Designation

राजेंद्र ग . हेगडे
एचओडी (सिव्हिल)
address
E-3-2, सरकारी पॉलीटॅक्नीक आल्तीन, पणजी, गोवा
contact details
pio_email_icon
rghhegde[at]gmail[dot]com
telephone
०८३२-२४३२६६७
Name/Designation

डॉ. म. प. जोशी
प्राध्यापक
address
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
madhusudan[dot]joshi[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९४२३०५९०३६
telephone
०८३२ २२२६८८२
Name/Designation

प्रशांत जे भिडे, डॉ
प्राध्यापक औषधनिर्माण विभाग एचओडी
address
१८ जून मार्ग, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
prashant[dot]bhide[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१९४२२६३८३२७
Name/Designation

श्री.जॉशुआ पीटर डी सौझा
उपाध्यक्ष
address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५६९
Name/Designation

श्री हरीश आडकोनकर
व्यवस्थापकीय संचालक
address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७०
Name/Designation

श्री. पी.व्ही.के. नायर
मुख्य महाव्यवस्थापक
address
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७१
Name/Designation

श्री. दिलीप एस जोशी
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल) - आय
address
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७२
Name/Designation

श्री. जुड ए डी कारवाल्हो
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल) - III
address
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७४
Name/Designation

श्रीमती. लीना धारवाडकर
महाव्यवस्थापक (कायदेशीर)
address
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७६
Name/Designation

श्री . पी.व्ही के नायर
मुखेल महाव्यवस्थापक
address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७१
Name/Designation

श्री.दिलीप स.जोशी
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल)
address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७२
Name/Designation

श्रीमती लीना धारवाडकर
महाव्यवस्थापक (कायदेशीर)
address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७६
Name/Designation

श्री.जुड अ.ड. कार्व्हाल्हो
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल) -III
address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७४
Name/Designation

वेनॅन्सिओ फुर्ताडो
व्यवस्थापकीय संचालक
address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
९४२२४४७४७५
telephone
२४१५६०६
Name/Designation

श्री. संदीप चोडणेकर
महाव्यवस्थापक (सिव्हिल) -II
address
सातवो माळो , ईडीसी हाऊस, डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी, गोवा.
contact details
telephone
०८३२-२४९३५७३
Name/Designation

कु.मामु हेगे
उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी -II
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) बार्देझ-II,गोंय
contact details
Name/Designation

श्री प्रीतीदास गांवकर
अवर सचिव I - (गृह) II- (गृह)
address
गृह विभाग, सचिवालय,पर्वरी, गोंय
contact details
telephone
०८३२ २४१९४५०
Name/Designation

श्री. मंदार मोहन नाईक
उपसंचालक (प्रशासन)
address
वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं
contact details
Name/Designation

श्री विशाल कुंडईकर
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी - द्वितीय, साल्सेटे कम्युनिडेड, दक्षिण विभागातील प्रशासकाचा अतिरिक्त प्रभार
address
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी - द्वितीय, साल्सेटे कम्युनिडेड, दक्षिण विभागातील प्रशासकाचा अतिरिक्त प्रभार
contact details
Name/Designation

श्रीमती व्हायोलेट गोम्स
मुखेल अधिकारी
address
पालिका परिषद कुंकोलिम
contact details
Name/Designation

श्री प्रीतीदास उपासना गावकर
उपजिल्हाधिकारी - एसडीओ
address
कॅनाकोना
contact details
Name/Designation

श्रीमती स्वाती दळवी
सदस्य सचिव
address
कला मंदिर फोंडा
contact details
Name/Designation

श्रीमती. रोशेल ऑरिटा फर्नांडिस
अवर सचिव
address
येणावळ विशी
contact details
Name/Designation

श्री दीपेश नारायण प्रियोळकर
उपसंचालक
address
पालिका प्रशासन संचालनालया विशी
contact details
Name/Designation

श्री दीपेश प्रियोळकर
उपसंचालक (प्रशासन)
address
खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, कांपाल, पणजी, गोंय
contact details
Name/Designation

श्री पुंडलिक व्ही. खोरजुयेकर
उपसंचालक (प्रशासन)
address
आदिवासी कल्याण संचालनालय, श्रम शक्ती भवन, पांचवो माळो, पाटो, पणजी-गोंय
contact details
Name/Designation

श्री पुंडलिक व्ही. खोरजुयेकर
उपनिबंधक
address
सहकार संकुल, चवथो आनी पाचवो माळो, ईडीसी संकुल, पाटो, पणजी, गोंय
contact details
Name/Designation

श्री अजय गौडे
उपजिल्हाधिकारी एसडीओ - I साल्सेटे
address
उपजिल्हाधिकारी एसडीओ - I साल्सेटे
contact details
Name/Designation

श्री अँटोनियो सॅव्हिओ लुरेन्को
अवर सचिव
address
साळगांव सेमीनारीच्या मुखार, साळगांव बार्देज, गोंय-४०३५११
contact details
Name/Designation

श्री उदय प्रभुदेसाई
उपजिल्हाधिकारी
address
उपजिल्हाधिकारी
contact details
Name/Designation

श्री उदय प्रभुदेसाई
मुख्य अधिकारी
address
काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
contact details
Name/Designation

श्रीमती. संध्या एस. कामत
सदस्य सचिव
address
रवींद्र भवन,मडगांव
contact details
Name/Designation

श्री क्लेन माडेयरा
उपसंचालक (विकास)
address
उच्च शिक्षण संचालनालय, एससीईआरटी बिल्डिंग, अल्टो, पोरव्होरिम
contact details
Name/Designation

श्री कबीर शिरगावकर
कम्यूनिडेडचे प्रशासक
address
च्या प्रशासक कम्युनिडाडे, उत्तर विभाग
contact details
Name/Designation

श्री प्रीतीदास उपासना गावकर
उपजिल्हाधिकारी
address
कॅनाकोना नगरपरिषद
contact details
Name/Designation

श्री मॅन्युएल पी बॅरेटो
उपजिल्हाधिकारी (एलए)
address
उपजिल्हाधिकारी (एलए), दक्षिण
contact details
Name/Designation

कु. रोशेल फर्नांडिस
उपजिल्हाधिकारी (डीआरओ)
address
उपजिल्हाधिकारी (डीआरओ), दक्षिण
contact details
Name/Designation

श्री पांडुरंग टी तळगावकर
महावेवस्थापक
address
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
contact details
Name/Designation

श्रीमती स्वाती दळवी
उपनिबंधक
address
भाऊसाहेब बांदोडकर तांत्रिक शिक्षण संकुल फर्मागुडी, फोंडा, गोंय-४०३४०१
contact details
telephone
+९१ ८३२ २३३६३०२
+९१ ८३२ २३३६३०३
Name/Designation

श्रीमती. सँड्रा डिसोझा
उपजिल्हाधिकारी (एलए)
address
उपजिल्हाधिकारी (एलए)
contact details
Name/Designation

डॉ आर प्रभुगावकर
उपसंचालक
address
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें, पशुसंवर्धन भवन, पाटो, पणजी, गोंय
contact details
Name/Designation

श्रीमती. आशा हरमलकार
उपजिल्हाधिकारी (येणावळ विशी)
address
उपजिल्हाधिकारी (येणावळ विशी)
contact details
Name/Designation

श्रीमती. आशा हरमलकर
उपजिल्हाधिकारी
address
उपजिल्हाधिकारी - उत्तर -I उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं
contact details
Name/Designation

श्री केदार नाईक
उपजिल्हाधिकारी आनी एसडीओ
address
उपजिल्हाधिकारी आनी एसडीओ - फोंडा
contact details
Name/Designation

श्री केदार नाईक
मुख्य अधिकारी
address
मुख्य अधिकारी - फोंडा
contact details
Name/Designation

श्री सागर बाबुली गावडे
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) व (डीआरओ) उत्तर
address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) गोंय
contact details
Name/Designation

श्री रोहन कासकर
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी)
address
गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटिशन बोर्ड, पयलो माळो , स्पॅसीस(SPACES) , ईडीसी पाटो प्लाझा, पणजी गोंय -४०३००१
contact details
Name/Designation

श्री तिपण्णा मड्डीमणी
प्रशासकीय अधिकारी
address
होस्पिसिओ हॉस्पिटल
contact details
Name/Designation

श्री विशाल कुंडईकर
अवर सचीव (कार्मिक खाते -I)
address
कार्मिक खाते , सचिवालय , पर्वरी , गोंय
contact details
pio_email_icon
us[hyphen]pers[dot]goa[at]nic[dot]in usper1[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२ २४१९४७५ ०९३२ २४७५९६३
Name/Designation

श्री विवेक एचपी, आयएएस
वेवस्थापकी संचालक
address
आयटी हब, तिसरो माळो ,अल्तिन्हो , पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
md[hyphen]itg[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२६०२४
+९१ ८३२ २२२५१९२
+९१ ८३२ २२२३३९१
Name/Designation

श्री.सानेश वर्गीस
व्यवस्थापक (आयटी)
address
आयटी हब, तिसरो माळो , अल्तिन , पणजी गोवा - 403001
contact details
pio_email_icon
sanesh[dot]varghese[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२६०२४
+९१ ८३२ २२२५१९२
+९१ ८३२ २२२३३९१
Name/Designation

श्री विश्वेश व्ही. नाईक
उप. व्यवस्थापक (लेखा व प्रशासन)
address
आयटी हब, तिसरो माळो , अल्तिन , पणजी गोवा - 403001
contact details
pio_email_icon
vishwesh[dot]naik[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २२२६०२४
+९१ ८३२ २२२५१९२
+९१ ८३२ २२२३३९१
Name/Designation

श्रीमती संगीता पोरोब
सहसंचालक / सदस्य सचिव
address
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग , १८ जून रोड, पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२२६८६११२
Name/Designation

श्रीमती मार्सेलिना परेरा
पालवी रजिस्ट्रार
address
ब्लॅसिंग पायोनियर वाणिज्य संकुल, जिल्लो न्यायालया मुखार, मडगांव, गोंय. ४०३६०१.
contact details
pio_email_icon
confo[hyphen]sg[hyphen]ga[at]nic[dot]in
telephone
(०८३२)-२७१३०७३
Name/Designation

भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
टेलिफोन निर्देशिका
contact details
Name/Designation

श्री उत्तम पार्सेकर
मुखेल अभियंता (एनएच, आर आनी बी)
address
प्रधान मुखेल अभियंताचें कार्यालय, अल्तिन्हो -पणजी
contact details
pio_email_icon
pce[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ९३२५३७९३१३
telephone
०९३२-२२२२५२३
Name/Designation

श्रीमती. ईशा सावंत
अवर सचिव
address
वन विभाग सचिवालय, पर्वरी
contact details
pio_email_icon
usforest[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४१९४४३
०८३२२४१९७९२
Name/Designation

श्री चंद्रकांत शेटकर
विशेष भूसंपादन अधिकारी
address
गोंय सरकार मुख्य कार्यालय, आल्तिन पणजी गोंय ४०३००१
contact details
Name/Designation

श्री अग्नेलो अ ज फेर्नांडिस
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (II) दक्षिण गोंय
address
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
contact details
pio_contact_icon
७०२०२७४६८९
Name/Designation

श्री. दयानंद एन. चावडीकर
संचालक/सदस्य सचिव - बाल भवन
address
बाल भवन, कांपाल, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
goabalbhavan[at]yahoo[dot]in
telephone
०८३२-२२२६८२३
०८३२-२२२३००२
Name/Designation

श्री.संजीत रॉड्रिग्ज
आयुक्त
address
डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड, आल्तिन्हो , पणजी, गोंय ४०३००१
contact details
pio_email_icon
commissioner[at]ccpgoa[dot]com
telephone
०८३२-२२२३३३९
Name/Designation

श्री अरविंद बुगडे
हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं
address
क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर पणजी - गोंय
contact details
pio_email_icon
dhtcgoa[at]gmail[dot]com
telephone
+९१ ८३२ २२२६१५३
Name/Designation

श्रीमती मीना नाईक गोलतेकर
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर गोंय
address
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर गोंय
contact details
pio_email_icon
pdn[hyphen]drda[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१८३२ २४३८७७३ +९१८३२२४३७४१४ +९१८३२ २४३७४०९ +९१८३२२४३७४११
Name/Designation

वीज खात्याविशीं
विद्दुत भवन , तिसरो माळो, पणजी, गोंय
address
म्हायती खातर : ELECTRICITY DEPARTMENT
contact details
pio_email_icon
cee-elec.goa@nic.in
telephone
०८३२-२२३४१५५ ०८३२-२२२४६८०
Name/Designation

श्री श्रीपाद आर्लेकर
अवर सचिव
address
सर्वसामान्य प्रशासकीय विभाग, सचिवालय पर्वरी, गोवा
contact details
pio_email_icon
usga2[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४१९४७२
Name/Designation

श्री. रामकृष्ण सामंत
अध्यक्ष
address
बार्देझ ,पोर्वोरी ,आल्तो बेतीं , गोवा ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
sec[hphen]gbshse[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४१७५९३
०८३२-२४१७५८४
Name/Designation

श्री संजीव जोगळेकर
सदस्य सचिव - गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ
address
पांचवो मालो, गोंय इडीसी इमारत पाटो पणजी - गोंय
contact details
pio_email_icon
gedagoa[at]yahoo[dot]com
telephone
०८३२-२४३७४०१
०८३२-२४३७४०२
Name/Designation

श्री. ब्रिजेश मनेरकर
सदस्य सचिव
address
तळ मजला, पूर्व विंग, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स, तळीगाव गोवा- ४०३२२०६
contact details
pio_email_icon
contact[at]gfdc[dot]in
telephone
९६०७९६१५७२/७३
Name/Designation

श्री गोपाल जी. मिडलगजनी
मुक्ख्यध्यापक
address
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, बोगदा, वास्को- गोंय ४०३८०२
contact details
pio_email_icon
isbt[at]isbt[dot]ac[dot]in
telephone
०८३२ - २५२०९८४
Name/Designation

अजित पाचवडकर
मुख्य अधिकारी
address
मडगांव नगर परिषद
contact details
Name/Designation

श्री. वेनॅन्सीओ फुर्ताडो
बंदखण म्हनिरिक्षक आनी कारागृह अधीक्षक म्हणून अतिरिक्त शुल्क
address
बंदखण म्हनिरिक्षक, कलेक्टर बिल्डिंग, पणजी
contact details
telephone
०८३२ २४२१९२१
Name/Designation

श्री गोपाल पार्सेकर
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (II) उत्तर गोवा
address
उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालय
contact details
Name/Designation

श्री दशरथ रेडकर
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (१)
address
कार्मिक खातें
contact details
Name/Designation

श्री पराग नागोर्सकर
एसएलएओ, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ
address
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
contact details
Name/Designation

श्रीमती मेघना शेटगांवकर
संचालक
address
पयली लिफ्ट, पांचवो माळो, जुंता हावज पणजी - तिसवाडी, गोंय
contact details
Name/Designation

श्री निखिल देसाई
संचालक
address
गोंय हावसींग बोर्ड, मुख्य कार्यालय अल्त बेती, पर्वरे, बार्देज गोंय -४०३५२१
contact details
Name/Designation

श्रीमती. मेघना शेटगावकर
सहसचिव - अतिरिक्त प्रभारी सचिव - गोवा कर्मचारी निवड आयोगाचे कर्मचारी
address
कार्मिक खाते,सचीवालय,पर्वरी, गोंय
contact details
telephone
0८३२ २४१९४७५
0८३२ २४१९४७६
Name/Designation

श्री. जॉनसन बी. फर्नांडिस
संचालक
address
जिल्लोधिकारी इमारत, स्वामी विवेकानंद मार्ग, (मिलीटरी मुख्यालया कडेन) पणजी, तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
Name/Designation

श्री गौरीश शंक्वालकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
address
जुनता हाऊस, तिसरी लिफ्ट, पाचवो माळो पणजी, तिसवाडी, गोवा - ४०३००१
contact details
pio_email_icon
ceo[hyphen]ngzp[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
+९१ ८३२ २४२३४३७
+९१ ८३२ २४२१७८४
Name/Designation

श्री. डेरिक पी. नेटो
व्यवस्थापकीय संचालक - गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी)
address
प्लॉट कनं १३-ए -२, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय ,४०३००१
contact details
pio_email_icon
goaidc1965@gmail.com
telephone
+९१ ८३२ २४३७४७०
+९१ ८३२ २४३७४७१
+९१ ८३२ २४३७४७२
+९१ ८३२ २४३७४७३
Name/Designation

श्री क्लॅफेसिओ डायस
कूनकोलीम मतदार संघ, अध्यक्ष (मोरमुगाव पीडीए)
address
कॉमर्स सेंटर, वास्को द गामा
contact details
telephone
०८३२ २५१३३४१
०८३२ २५१०२१५
Name/Designation

श्री के. अशोक कुमार
सदस्य सचिव
address
कॉमर्स सेंटर, वास्को द गामा
contact details
telephone
०८३२ २५१३३४१
०८३२ २५१०२१५
Name/Designation

श्री. दशरथ रेडकर
संचालक/सहसचिव - पर्यावरण विभाग
address
पर्यावरण आनी हवामान बदल विभाग, ४तो मजलो, डेम्पो टॉवर्स, पात्तो, पणजी- ४०३५०११
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]env[dot]goa[at]nic[dot]in
telephone
०८३२२४१६५८१/८२/८३/८४/८५
Name/Designation

रवींद्र भवन, मडगांव
रवींद्र भवन, मडगांव
address
फातोर्डा मडगांव गोंय
contact details
pio_email_icon
rbm-dac.goa@nic.in
pio_contact_icon
०८३२-२७२६९८०
Name/Designation

रवींद्र भवन कुडचडें
रवींद्र भवन कुडचडें
address
मारुती गॅड कडेन , कुडचडें, केंपे - गोंय
contact details
telephone
०८३२ - २६५३०८३
Name/Designation

रवींद्र भवन, सांखळी
रवींद्र भवन, सांखळी
address
सरकारी कला , विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय, सांखळी, गोंय
contact details
pio_email_icon
ravindrabhavansankhali@gmail.com
telephone
०८३२-२३६७०३६/३३
Name/Designation

रवींद्र भवन, बायना
रवींद्र भवन, बायना
address
बैना, वास्को
contact details
pio_email_icon
rbbvascodac@gmail.com
telephone
०८३२-२५००९६३/६५
Name/Designation

गोंय तियात्र अकादमी
गोंय तियात्र अकादमी
address
एएस-1/एस-4, ब्लॉक अ, दुसरो माळो, कांपाल पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
tiatracademy@gmail.com
telephone
+९१ ८३२ २२३०७३८
Name/Designation

कला अकादमी
कला अकादमी
address
कांपाल, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
kalaacademygoa@yahoo.co.in
telephone
+९१ ८३२ २४२०४५१
Name/Designation

राजीव गांधी कला मंदिर, फोंडा
राजीव गांधी कला मंदिर, फोंडा
address
फोंडा
contact details
pio_email_icon
rgkm-dac.goa@gov.in
telephone
०८३२-२३१३४५० / २३१५७९१
Name/Designation

मिनेझीस ब्रागांझा संस्था
मिनेझीस ब्रागांझा संस्था
address
पोलिस मुख्यालयकडे , पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
imbpanaji@yahoo.com
telephone
०८३२ २२२४१४३
Name/Designation

श्री वसंत ग धारगळकर
मुखेल कारकून
address
वैद्या हॉस्पीटल इमारत. नगरपालिका बाजारा मुखार, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
reg-tribunal.goa@gov.in
telephone
०८३२ २२२५३२०
Name/Designation

श्रीमती शीतल र मंगेशकर
कनिष्ठ लघुलेखनकार
address
वैद्या हॉस्पीटल इमारत. नगरपालिका बाजारा मुखार, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
reg-tribunal.goa@gov.in
telephone
०८३२ २२२५३२०
Name/Designation

श्री राम के. परवार
व्यवस्थापक (प्रकल्प)
address
चवथो माळो, पाटो सेंटर, कदंब बस स्थानका लागसार, पणजी, गोंय
contact details
telephone
+९१ ९६५७९५२८४८
Name/Designation

श्रीमती. मीना नाईक गोलतेकर
व्यवस्थापकीय संचालक
address
चवथो माळो, पाटो सेंटर, कदंब बस स्थानका लागसार, पणजी, गोंय
contact details
Name/Designation

श्री.देविदास गांवकर
व्यवस्थापकीय संचालक
address
चवथो माळो, पाटो सेंटर, कदंब बस स्थानका लागसार, पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
goaobc[at]gmail[dot]com