Top


कोविड -१९

कोविड-१९ स्तिथी (०१/०७/२०२२) :
एकूण:२४८८४९
सध्याचे दुयेंती: १०३३
बरे जाल्ले:२४३९७८
मरण:३८३८
कोविड -१९ संबंधीत दस्तावेज पळोवपाखातीर खातीं निवडात :
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०७/२०२२
English (586 KB) download Date: 01/07/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०६/२०२२
English (588 KB) download Date: 30/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०६/२०२२
English (588 KB) download Date: 29/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०६/२०२२
English (590 KB) download Date: 28/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०६/२०२२
English (587 KB) download Date: 27/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०६/२०२२
English (588 KB) download Date: 25/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०६/२०२२
English (509 KB) download Date: 24/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०६/२०२२
English (509 KB) download Date: 23/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०६/२०२२
English (509 KB) download Date: 22/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०६/२०२२
English (509 KB) download Date: 21/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०६/२०२२
English (509 KB) download Date: 20/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०६/२०२२
English (549 KB) download Date: 19/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०६/२०२२
English (550 KB) download Date: 18/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०६/२०२२
English (551 KB) download Date: 17/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०६/२०२२
English (478 KB) download Date: 16/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०६/२०२२
English (550 KB) download Date: 15/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०६/२०२२
English (549 KB) download Date: 14/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०६/२०२२
English (551 KB) download Date: 13/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०६/२०२२
English (549 KB) download Date: 12/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०६/२०२२
English (549 KB) download Date: 11/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०६/२०२२
English (550 KB) download Date: 10/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०६/२०२२
English (422 KB) download Date: 09/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०६/२०२२
English (549 KB) download Date: 08/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०६/२०२२
English (550 KB) download Date: 07/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०६/२०२२
English (549 KB) download Date: 06/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०६/२०२२
English (548 KB) download Date: 05/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०६/२०२२
English (550 KB) download Date: 04/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०६/२०२२
English (550 KB) download Date: 03/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०६/२०२२
English (550 KB) download Date: 02/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १/०६/२०२२
English (549 KB) download Date: 01/06/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 31/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 30/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 29/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 28/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 27/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 26/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 25/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 24/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 23/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 22/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०५/२०२२
English (548 KB) download Date: 21/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०५/२०२२
English (548 KB) download Date: 20/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 19/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 18/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 17/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०५/२०२२
English (548 KB) download Date: 16/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०५/२०२२
English (548 KB) download Date: 15/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 14/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०५/२०२२
English (548 KB) download Date: 13/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 12/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 11/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 10/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०५/२०२२
English (551 KB) download Date: 09/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 08/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 07/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०५/२०२२
English (548 KB) download Date: 06/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 05/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०५/२०२२
English (549 KB) download Date: 04/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०५/२०२२
English (548 KB) download Date: 03/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०५/२०२२
English (188 KB) download Date: 02/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०५/२०२२
English (547 KB) download Date: 01/05/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०४/२०२२
English (548 KB) download Date: 30/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०४/२०२२
English (547 KB) download Date: 29/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०४/२०२२
English (188 KB) download Date: 28/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०४/२०२२
English (188 KB) download Date: 27/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०४/२०२२
English (188 KB) download Date: 26/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०४/२०२२
English (549 KB) download Date: 25/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०४/२०२२
English (548 KB) download Date: 25/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०४/२०२२
English (548KB) download Date: 23/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०४/२०२२
English (548 KB) download Date: 22/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०४/२०२२
English (548 KB) download Date: 21/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०४/२०२२
English (188KB) download Date: 20/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०४/२०२२
English (548 KB) download Date: 19/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०४/२०२२
English (421 KB) download Date: 18/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०४/२०२२
English (546 KB) download Date: 17/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०४/२०२२
English (548 KB) download Date: 16/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०४/२०२२
English (548 KB) download Date: 15/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०४/२०२२
English (547 KB) download Date: 14/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०४/२०२२
English (304 KB) download Date: 13/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०४/२०२२
English (546 KB) download Date: 12/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०४/२०२२
English (303KB) download Date: 11/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०४/२०२२
English (303 KB) download Date: 10/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०४/२०२२
English (548 KB) download Date: 09/04/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०४/२०२२
English (304 KB) download Date: 08/04/2022