Top


कोविड -१९

लसीकरणाची नोंदणी :
Cowin Portal   Aarogya Setu Portal   Umang Portal
कोवीड-१९ विशीं ताजी म्हायती जाणून घेवपा खातीर हांगा क्लिक करात :
Cowin Portal
सध्याक आशिल्ली गोंयांत कोवीड-१९ ची स्थिती भलायकी खात्याच्या मिडिया बुलेटीन दिनांकीत केल्लें : ३१ डिसेंबर २०२३
एकूण : २६३५०१
सध्याचे दुयेंती : ५७
सध्याचे दुयेंती : २५९४३०
मरण : ४०१४
कोविड -१९ चे म्हत्वाचे आदेश / परिपत्रकां / सूचना
  कोविड -१९ संबंधीत दस्तावेज पळोवपाखातीर खातीं निवडात :
  
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/१२/२०२३
English (574 KB) download Date: 31/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/१२/२०२३
English (573 KB) download Date: 30/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/१२/२०२३
English (106 KB) download Date: 29/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/१२/२०२३
English (86 KB) download Date: 28/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २७/१२/२०२३
English (99 KB) download Date: 27/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/१२/२०२३
English (157 KB) download Date: 26/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/१२/२०२३
English (540 KB) download Date: 25/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/१२/२०२३
English (575 KB) download Date: 23/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २२/१२/२०२३
English (95 KB) download Date: 22/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/१२/२०२३
English (146 KB) download Date: 21/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/१२/२०२३
English (442 KB) download Date: 20/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/१२/२०२३
English (574 KB) download Date: 19/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/१२/२०२३
English (157 KB) download Date: 18/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १७/१२/२०२३
English (146 KB) download Date: 17/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/१२/२०२३
English (146 KB) download Date: 16/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १५/१२/२०२३
English (145 KB) download Date: 15/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १४/१२/२०२३
English (157 KB) download Date: 14/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/१२/२०२३
English (100 KB) download Date: 13/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/१२/२०२३
English (94 KB) download Date: 12/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/१२/२०२३
English (157 KB) download Date: 11/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०९/१२/२०२३
- (94 KB) download Date: 09/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०८/१२/२०२३
English (94 KB) download Date: 08/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०७/१२/२०२३
English (86 KB) download Date: 07/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/१२/२०२३
English (98 KB) download Date: 06/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/१२/२०२३
English (94 KB) download Date: 05/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/१२/२०२३
English (570 KB) download Date: 04/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/१२/२०२३
English (500 KB) download Date: 03/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/१२/२०२३
English (145 KB) download Date: 02/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/१२/२०२३
English (156 KB) download Date: 01/12/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ३०/११/२०२३
English (109 KB) download Date: 30/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २९/११/२०२३
English (157 KB) download Date: 29/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/११/२०२३
English (163 KB) download Date: 28/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/११/२०२३
English (156 KB) download Date: 27/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/११/२०२३
English (145 KB) download Date: 26/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/११/२०२३
English (109 KB) download Date: 24/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/११/२०२३
English (98 KB) download Date: 23/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/११/२०२३
English (68 KB) download Date: 22/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/११/२०२३
English (98 KB) download Date: 21/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/११/२०२३
English (327 KB) download Date: 20/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/११/२०२३
English (442 KB) download Date: 17/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/११/२०२३
English (442 KB) download Date: 16/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १५/११/२०२३
English (442 KB) download Date: 15/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/११/२०२३
English (327 KB) download Date: 14/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/११/२०२३
English (327 KB) download Date: 13/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/११/२०२३
English (442 KB) download Date: 10/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/११/२०२३
English (442 KB) download Date: 09/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/११/२०२३
English (442 KB) download Date: 08/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/११/२०२३
English (572 KB) download Date: 06/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०५/११/२०२३
English (572 KB) download Date: 05/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/११/२०२३
English (442 KB) download Date: 03/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/११/२०२३
English (442 KB) download Date: 02/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/११/२०२३
कोंकणी (442 KB) download Date: 01/11/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/१०/२०२३
English (571 KB) download Date: 30/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : २८/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 28/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 27/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 27/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 25/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 24/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/१०/२०२३
English (571 KB) download Date: 23/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 22/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/१०/२०२३
English (326 KB) download Date: 20/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/१०/२०२३
English (327 KB) download Date: 19/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/१०/२०२३
English (327 KB) download Date: 18/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १७/१०/२०२३
English (326 KB) download Date: 17/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/१०/२०२३
English (442 KB) download Date: 16/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १५/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 15/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 14/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 13/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 12/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 11/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/१०/२०२३
English (442 KB) download Date: 10/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/१०/२०२३
English (442 KB) download Date: 09/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 08/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/१०/२०२३
English (327 KB) download Date: 06/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/१०/२०२३
English (326 KB) download Date: 05/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/१०/२०२३
English (327 KB) download Date: 04/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/१०/२०२३
English (571 KB) download Date: 03/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 02/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/१०/२०२३
English (572 KB) download Date: 01/10/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०९/२०२३
English (573 KB) download Date: 29/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०९/२०२३
English (573 KB) download Date: 28/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०९/२०२३
कोंकणी (328 KB) download Date: 26/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०९/२०२३
English (573 KB) download Date: 25/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०९/२०२३
English (573 KB) download Date: 24/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०९/२०२३
English (328 KB) download Date: 22/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०९/२०२३
English (572 KB) download Date: 21/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०९/२०२३
English (327 KB) download Date: 21/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०९/२०२३
English (572 KB) download Date: 18/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०९/२०२३
English (572 KB) download Date: 17/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०९/२०२३
English (572 KB) download Date: 16/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : १५/०९/२०२३
English (572 KB) download Date: 15/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०९/२०२३
English (442 KB) download Date: 14/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०९/२०२३
English (442 KB) download Date: 14/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०९/२०२३
English (442 KB) download Date: 12/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०९/२०२३
English (573 KB) download Date: 11/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०९/२०२३
English (442 KB) download Date: 11/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०९/२०२३
English (327 KB) download Date: 08/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०७/०९/२०२३
English (326 KB) download Date: 07/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०९/२०२३
English (442 KB) download Date: 06/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०५/०९/२०२३
English (327 KB) download Date: 05/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख : ०२/०९/२०२३
English (573 KB) download Date: 02/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०९/२०२३
English (577 KB) download Date: 01/09/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 31/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 30/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०८/२०२३
कोंकणी (442 KB) download Date: 29/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०८/२०२३
कोंकणी (442 KB) download Date: 28/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०८/२०२३
English (573 KB) download Date: 27/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०८/२०२३
English (330 KB) download Date: 25/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०८/२०२३
English (329 KB) download Date: 24/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०८/२०२३
English (330 KB) download Date: 22/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०८/२०२३
English (329 KB) download Date: 21/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०८/२०२३
English (572 KB) download Date: 20/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 18/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 17/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 16/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०८/२०२३
English (571 KB) download Date: 15/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०८/२०२३
English (578 kb) download Date: 14/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०८/२०२३
English (326 KB) download Date: 11/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०८/२०२३
English (326 KB) download Date: 10/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०८/२०२३
English (326 KB) download Date: 09/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०८/२०२३
English (326 KB) download Date: 08/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०८/२०२३
English (327 KB) download Date: 07/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०८/२०२३
English (571 KB) download Date: 06/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 04/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 03/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 02/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०८/२०२३
English (442 KB) download Date: 01/08/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०७/२०२३
English (442 KB) download Date: 31/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०७/२०२३
English (571 KB) download Date: 30/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०७/२०२३
English (572 KB) download Date: 29/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०७/२०२३
English (326 KB) download Date: 28/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०७/२०२३
English (326 kb) download Date: 27/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०७/२०२३
English (327 KB) download Date: 26/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०७/२०२३
English (327 KB) download Date: 25/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०७/२०२३
English (373 KB) download Date: 24/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०७/२०२३
English (572 KB) download Date: 23/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०७/२०२३
English (571 kb) download Date: 22/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०७/२०२३
English (571 KB) download Date: 21/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०७/२०२३
English (442 KB) download Date: 18/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०७/२०२३
English (442 KB) download Date: 17/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०७/२०२३
English (571 KB) download Date: 16/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०७/२०२३
English (325 KB) download Date: 14/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०७/२०२३
English (326 KB) download Date: 13/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०७/२०२३
English (326 KB) download Date: 12/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०७/२०२३
English (325 KB) download Date: 11/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०७/२०२३
English (326 KB) download Date: 10/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०७/२०२३
English (571 KB) download Date: 09/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०७/२०२३
English (571 kb) download Date: 08/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०७/२०२३
English (442 KB) download Date: 07/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०७/२०२३
English (442 KB) download Date: 06/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०७/२०२३
English (442 KB) download Date: 05/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०७/२०२३
English (442 KB) download Date: 04/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०७/२०२३
English (571 kb) download Date: 03/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०७/२०२३
English (571 KB) download Date: 02/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०७/२०२३
English (571 KB) download Date: 01/07/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०६/२०२३
English (571 kb) download Date: 30/06/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०६/२०२३
English (572 KB) download Date: 29/06/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०६/२०२३
English (572 kb) download Date: 28/06/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०६/२०२३
English (571 kb) download Date: 27/06/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०६/२०२३
English (326 KB) download Date: 26/06/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०६/२०२३
English (572 KB) download Date: 24/06/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०५/२०२३
English (570 KB) download Date: 01/05/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 30/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०४/२०२३
कोंकणी (570 KB) download Date: 29/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०४/२०२३
कोंकणी (570 KB) download Date: 28/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 27/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 26/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 25/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०४/२०२३
English (573 KB) download Date: 24/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 23/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 22/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 20/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 20/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 19/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०४/२०२३
English (570 kb) download Date: 17/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 16/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 15/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०४/२०२३
English (571 KB) download Date: 14/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०४/२०२३
English (442 kb) download Date: 13/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०४/२०२३
English (442 KB) download Date: 12/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 11/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०४/२०२३
English (571 KB) download Date: 10/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 10/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०४/२०२३
English (571 KB) download Date: 08/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०४/२०२३
English (650 KB) download Date: 07/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०४/२०२३
English (571 kb) download Date: 06/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०४/२०२३
English (442 KB) download Date: 05/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०४/२०२३
English (572 KB) download Date: 04/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०४/२०२३
English (570 KB) download Date: 03/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०४/२०२३
English (571 kb) download Date: 02/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०४/२०२३
English (571 KB) download Date: 01/04/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३१/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 31/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 30/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 29/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 28/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 27/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 26/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०३/२०२३
English (571 kb) download Date: 25/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 24/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 23/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 22/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 21/03/2023
लोकांनी कोवीड-19 आनी एच3एन2 विशाणूआड उपाय घेवपाचो सल्लो
कोंकणी (113 KB) download Date: 20/03/2023

This site is registered on wpml.org as a development site.