Top


कोविड -१९

कोविड-१९ स्तिथी (३०/०३/२०२३) :
एकूण:२५९८१३
सध्याचे दुयेंती: ४५३
बरे जाल्ले:२५५३४६
मरण:४०१३
कोविड -१९ संबंधीत दस्तावेज पळोवपाखातीर खातीं निवडात :
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 30/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 29/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 28/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 27/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 26/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/०३/२०२३
English (571 kb) download Date: 25/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 24/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 23/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 22/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/०३/२०२३
English (571 KB) download Date: 21/03/2023
लोकांनी कोवीड-19 आनी एच3एन2 विशाणूआड उपाय घेवपाचो सल्लो
कोंकणी (113 KB) download Date: 20/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/०३/२०२३
English (440 KB) download Date: 20/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १९/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 19/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 18/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 17/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 16/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 15/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 14/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 13/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/०३/२०२३
English (570 kb) download Date: 12/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०३/२०२३
English (570 KB) download Date: 11/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/०३/२०२३
English (442 kb) download Date: 10/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०३/२०२३
English (570 kb) download Date: 09/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०३/२०२३
English (569 KB) download Date: 06/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०३/२०२३
English (569 kb) download Date: 05/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०३/२०२३
English (569 KB) download Date: 04/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०३/२०२३
English (442 kb) download Date: 03/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०३/२०२३
English (442 KB) download Date: 02/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०३/२०२३
English (442 kb) download Date: 01/03/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/०२/२०२३
English (570 KB) download Date: 11/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/०२/२०२३
English (569 kb) download Date: 09/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/०२/२०२३
English (573 KB) download Date: 08/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/०२/२०२३
English (573 KB) download Date: 07/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/०२/२०२३
कोंकणी (441 kb) download Date: 06/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/०२/२०२३
English (569 KB) download Date: 05/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/०२/२०२३
कोंकणी (570 kb) download Date: 04/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/०२/२०२३
English (442 KB) download Date: 03/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/०२/२०२३
कोंकणी (442 kb) download Date: 02/02/2023
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/०२/२०२३
English (442 KB) download Date: 02/02/2023