Top


कोविड -१९

कोविड-१९ स्तिथी (०५/१२/२०२२) :
एकूण:२५९०३८
सध्याचे दुयेंती: १७
बरे जाल्ले:२५५००८
मरण:४०१३
कोविड -१९ संबंधीत दस्तावेज पळोवपाखातीर खातीं निवडात :
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०५/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 05/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 05/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/१२/२०२२
English (570 KB) download Date: 03/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/१२/२०२२
English (442 KB) download Date: 02/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/१२/२०२२
English (442 KB) download Date: 01/12/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ३०/११/२०२२
English (569 KB) download Date: 30/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २९/११/२०२२
English (324 KB) download Date: 29/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २८/११/२०२२
English (570 KB) download Date: 28/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २७/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 28/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २६/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 26/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २५/११/२०२२
English (570 KB) download Date: 25/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २४/११/२०२२
English (439 KB) download Date: 24/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २३/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 23/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २२/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 22/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २१/११/२०२२
English (571 KB) download Date: 21/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख २०/११/२०२२
English (577 KB) download Date: 20/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १८/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 18/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १७/११/२०२२
English (439 KB) download Date: 17/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १६/११/२०२२
English (439 KB) download Date: 16/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १५/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 15/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १४/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 14/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १३/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 13/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १२/११/२०२२
English (577 KB) download Date: 12/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ११/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 11/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख १०/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 10/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०९/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 09/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०८/११/२०२२
English (575 KB) download Date: 08/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०७/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 07/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०६/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 07/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०४/११/२०२२
English (578 KB) download Date: 04/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०३/११/२०२२
कोंकणी (579 KB) download Date: 03/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०२/११/२०२२
English (579 KB) download Date: 02/11/2022
गोंयांत कोविड -१९ ची स्थिती तारीख ०१/११/२०२२
English (579 KB) download Date: 01/11/2022