Top

बायला आनी भुरगीं संचालनालय

राज्यांत बायला आनी भुरग्यांक चड उर्बा आनी गती दिवपाखातीर, गोंय सरकारान १९९७त, समाज कल्याण संचालनातलांतल्यान वेगळे करून स्वतंत्र संचालनालयाची थापणूक केली. ह्या संचालनालयाक बायला आनी भुरगी संचालनालय म्हण्टात. हे संचालनालय बायलां आनी भुरग्यांच्या उदरगत आनी सशक्तीकरणा संबंदीत सगळ्या मुद्द्यांचेर काम करता. शांता बिल्डिंग, पयलो माळो पणजी हांगसर संचालनालयाचे मुखेल कार्यालन आसा. जाल्यार राज्यांत तालुको पांवड्यार एकत्रित भुरगीं उदरगत सेवा (आयसीडीसी) ची अकरा उप-कार्यालयां आसात.

ह्या संचालनालयाचे प्रतिनिधीत्व संचालक करता आनी तालुको पांवड्यार आयसीडीसी प्रकल्पाचे प्रतिनिधीत्व भुरगी उदरगत प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) करता. ते भायर अपना घर आनी स्वागत कक्ष आनी सुरक्षा घर ह्या नांवाच्यो दोन संस्था, मेरशें तिसवाडी गोंय हांगसर आसात. तांचे वेगवेगळे नियंत्रण भुरगी आनी बायला हावजींग संचालनालय करता.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती संगीता पोरोब
संचालक- बायला आनी भुरगीं संचालनालय
person_ic
नामो
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,
१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२३१४९९
०८३२ २२३५३०८
०८३२ २४२६११२
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४२४२३८
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]wcd[dot]goa[at]nic[dot]in