Top

बायला आनी भुरगीं संचालनालय

राज्यांत बायला आनी भुरग्यांक चड उर्बा आनी गती दिवपाखातीर, गोंय सरकारान 1997त, समाज कल्याण संचालनातलांतल्यान वेगळे करून स्वतंत्र संचालनालयाची थापणूक केली. ह्या संचालनालयाक बायला आनी भुरगी संचालनालय म्हण्टात. हे संचालनालय बायलां आनी भुरग्यांच्या उदरगत आनी सशक्तीकरणा संबंदीत सगळ्या मुद्द्यांचेर काम करता. शांता बिल्डिंग, पयलो माळो पणजी हांगसर संचालनालयाचे मुखेल कार्यालन आसा. जाल्यार राज्यांत तालुको पांवड्यार एकत्रित भुरगीं उदरगत सेवा (आयसीडीसी) ची अकरा उप-कार्यालयां आसात.

ह्या संचालनालयाचे प्रतिनिधीत्व संचालक करता आनी तालुको पांवड्यार आयसीडीसी प्रकल्पाचे प्रतिनिधीत्व भुरगी उदरगत प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) करता. ते भायर अपना घर आनी स्वागत कक्ष आनी सुरक्षा घर ह्या नांवाच्यो दोन संस्था, मेरशें तिसवाडी गोंय हांगसर आसात. तांचे वेगवेगळे नियंत्रण भुरगी आनी बायला हावजींग संचालनालय करता.

गरजू आनी संरक्षणाची गरज आशिल्ल्या तशेंच कायदे मोडपी वा गुन्यांव केल्ल्या भुरग्यांक अपना घरांत दवरतात. हे सुदार घर बाल हक्क (भुरग्यांची जतनाय आनी संरक्षण) कायदो, 2000 खाला तयार केला. जाल्यार अनैतिक तस्करी (बंदी) कायदो 1956 खाला संरक्षण घर तयार करून, अनैतिक तस्करीत सांपडिल्ल्या पिडीत बायलांक दवरतात. ते भायर, गोंय राज्य बायला आयोग, जुंता हावज, पणजी आनी गोंय राज्य भुरगी हक्क संरक्षण आयोग, साखरदांडे अपार्टमेंट पणजी गोंय, हे दोन आयोग संचालनालयाखाला आसात.

भुरग्यां आड सगळ्या तरेच्या गुन्यांव प्रकरणांचे सुनावणेखातीर संचालनालयान खासा न्यायालयाची थापणूक केल्या, ताका बाल न्यायालय म्हण्टात. गोंय बायला हक्क कायदो 2003 खाला ह्या खासा न्यायालयाची थापणूक केल्या. भुरग्यांकडेन संबंदीत, पुराय देशांत हो एक खाशेलो कायदो. श्रमशक्ती भवन, पयलो माळो, पाटो पणजी गोंय हांगच्यान बाल हक्क न्यायालय चलता आनी जिल्लो आनी सत्र न्यायधीश ह्या न्यायालयाचे अध्यक्ष आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती.दिपाली नायक
संचालक- बायला आनी भुरगीं संचालनालय,सह संचालक,सदस्य सचीव
person_ic
नामो
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,
१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२३५३०८
+९१ ८३२ २४२६११२
+९१ ९८२२१५३२५२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२४२३८
person_ic
ईमेल

Organization chart

English (208 KB) download

For more details : Women & Child Development  New Link

Profile Pic
पालवी संचालक(बाल कल्याण)
पयले अपिलीय प्राधिकरण(बायलां उदरगत फाटों आनी भुरग्यांकडेन संबंदीत मुद्यांच्या अनुशंगान मामले. अपना घर/राखण घरां/आयसीपी/जेजे कायद्यां अंतर्गत घरांचे नोंदणीकरण आदींकडेन संबंदीत मामले )


address
बायला आनी भुरगीं संचालनालय,
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,
१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
contact details
pio_contact_icon
२४२६११२/२२३५३०८
pio_fax_icon
२४२४२३८
Profile Pic
पालवी संचालक(प्रशासन)
पयले अपिलीय प्राधिकरण
(बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय पणजी हांच्या प्रशासनाकडे संबंदीत मामले
लेखा फांट्याकडेन संबंदीत मामले).


address
बायला आनी भुरगीं संचालनालय,
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,
१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
contact details
pio_contact_icon
२४२६११२/२२३५३०८
pio_fax_icon
२४२४२३८
Profile Pic
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण(बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय पणजी हांच्या प्रशासनाकडे संबंदीत मामले).


address
बायला आनी भुरगीं संचालनालय,
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,
१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
contact details
pio_contact_icon
२४२६११२/२२३५३०८
pio_fax_icon
२४२४२३८

For more details :Right To Information New Link