Top

बायला आनी भुरगीं संचालनालय

राज्यांत बायला आनी भुरग्यांक चड उर्बा आनी गती दिवपाखातीर, गोंय सरकारान १९९७त, समाज कल्याण संचालनातलांतल्यान वेगळे करून स्वतंत्र संचालनालयाची थापणूक केली. ह्या संचालनालयाक बायला आनी भुरगी संचालनालय म्हण्टात. हे संचालनालय बायलां आनी भुरग्यांच्या उदरगत आनी सशक्तीकरणा संबंदीत सगळ्या मुद्द्यांचेर काम करता. शांता बिल्डिंग, पयलो माळो पणजी हांगसर संचालनालयाचे मुखेल कार्यालन आसा. जाल्यार राज्यांत तालुको पांवड्यार एकत्रित भुरगीं उदरगत सेवा (आयसीडीसी) ची अकरा उप-कार्यालयां आसात.

ह्या संचालनालयाचे प्रतिनिधीत्व संचालक करता आनी तालुको पांवड्यार आयसीडीसी प्रकल्पाचे प्रतिनिधीत्व भुरगी उदरगत प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) करता. ते भायर अपना घर आनी स्वागत कक्ष आनी सुरक्षा घर ह्या नांवाच्यो दोन संस्था, मेरशें तिसवाडी गोंय हांगसर आसात. तांचे वेगवेगळे नियंत्रण भुरगी आनी बायला हावजींग संचालनालय करता.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती.दिपाली नायक
संचालक- बायला आनी भुरगीं संचालनालय
person_ic
नामो
दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,
१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२३१४९९
०८३२ २२३५३०८
०८३२ २४२६११२
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४२४२३८
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]wcd[dot]goa[at]nic[dot]in
लेखी परीक्षाखातर जाहिरात
English (208 KB) download

संघटनेचो आलेख

English (208 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Name/Designation
पालवी संचालक (प्रशासन)
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय पणजी हांच्या प्रशासनाकडे संबंदीत मामले,लेखा फांट्याकडेन संबंदीत मामले.
बायला आनी भुरगीं संचालनालय,दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]wcd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२ २४२६११२
०८३२ २२३५३०८
pio_fax_icon
०८३२ २४२४२३८
Name/Designation
पालवी संचालक(बाल कल्याण)
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
बायलां उदरगत फाटों आनी भुरग्यांकडेन संबंदीत मुद्यांच्या अनुशंगान मामले. अपना घर/राखण घरां/आयसीपी/जेजे कायद्यां अंतर्गत घरांचे नोंदणीकरण आदींकडेन संबंदीत मामले ,बायला आनी भुरगीं संचालनालय,दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]wcd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२ २४२६११२
०८३२ २२३५३०८
pio_fax_icon
०८३२ २४२४२३८
Name/Designation
श्रीमती दिपाली नाईक
पयले अपिलीय प्राधिकरण / संचालक


address
बायला आनी भुरगीं संचालनालय,दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,१८ जून रोड, पणजी-गोंय .
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]wcd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२ २४२६११२
०८३२ २२३५३०८
pio_fax_icon
०८३२ २४२४२३८

For More Details : Right To Information New Link