Top

गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ

आमचे विशी

गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ हो उदक (प्रदुशण आळावंद आनी नियंत्रण) कायदो, १९७४ खाला १ जुलै १९८८ ह्या दिसा घडयल्लो कायदेशीर मंडळ आसा. ताचे पयली गोंय, दमण आनी दिव संघ प्रदेश आसलो तेन्ना, गोंयांत राज्य मंडळाचें काम उदक प्रदुशण आळाबंद आनी नियंत्रण केंद्रीय मंडळ करताले. ह्या कामाखातीर केंद्रीय प्रदुशण नियमंत्रण मंडळान फोंड्या विभागीय कार्यालय स्थापन केल्ले. राज्य मंडळ घडयले तो मेरेन तिच तजवीज दवरिल्ली. इतले मजगती, केंद्रीय मंडळाचे विभागीय कार्यालय, अस्तंत विभाग कार्यालय म्हूण परत स्थापन करपाखातीर ४ एप्रिल १९८८ ह्या दिसा बरोडाक हालयले. १२ सप्टेंबर १९८८ ह्या दिसा गोंयच्या संबंदीचे सगळे रिकॉर्ड गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाक दिले.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.शमीला मोंटेयरो
सदस्य सचिव
person_ic
नामो
पिलेर्न इंडस्ट्रीयल इस्टेटकडे , सालीगाव सेमिनरीच्या समोर,
सालीगाव - बार्देझ गोंय -४०३५११
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४०७७००
२४०७७०१
२४०७७०२
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४०७७००
person_ic
ईमेल
mail[dot]gspcb[at]gov[dot]in