Top

दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालया विशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालय जिल्लो प्रशासन कार्यालय आसा. ह्या स्थरार सरकाराची धोरणां अंमलात हाडपाची प्रक्रिया जाता आनी लोकांच्यो समस्यांचो अभ्यास जावन त्यो राज्य सरकारा मेरेन पावयतात. जिल्ल्यातलो दर एक नागरीक जिल्लो प्रशासनाच्या संपर्कात येता म्हणजेच जिल्लाधिकारी कार्यालय जे लोकांबरोबर काम करता ते जिल्लो स्थराचेर म्हत्वाच्या कागदपत्रांचे वितरण करता. ह्या वर्गीकरणांत जिल्लोधिकारी सगळ्यांत उंचेल्या पदाचेर वावुरता आनी विभागीय स्थरार उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी कार्यरत आसतात. तालुका पातळेचेर मामलतदार तालुक्याचे मुखेली आनी निमण्या पांवड्यार लोकांक मदत करपाक सरकाराचो प्रतिनिधी म्हणून तलाठी आसता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अजीत रोय , आयएएस
ल्लाधिकारी आनी जिल्ला दंडाधिकारी दक्षीण गोंय जिल्लो
person_ic
नामो
माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २७९४४१४
+९१ ८३२ २७९४३२४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २७९४४०२
AFFIDAVIT-ANNEXURE-E
English (37 KB) download
ANNEXURE-C
English (37 KB) download
ANNEXURE-I
English (37 KB) download
ANNEXURE-J
English (37 KB) download
APPLICATION FOR AN ARM LICENCE-ANNEXURE-K
English (37 KB) download
CERTIFICATE OF CASTE-ANNEXURE-D
English (37 KB) download
DECLARATION-ANNEXURE-H
English (37 KB) download
DIVERGENCE CERTIFICATE-ANNEXURE-B
English (37 KB) download
FORM B ANNEXURE-M
English (37 KB) download
FORM F ANNEXURE-N
English (37 KB) download
FORM I ANNEXURE-Q
English (37 KB) download
FORM II ANNEXURE-R
English (37 KB) download
FORM VIII ANNEXURE-O
English (37 KB) download
INCOME CERTIFICATE-ANNEXURE-F
English (37 KB) download
LICENCE TO POSSESS EXPLOSIVES FOR USE-ANNEXURE-P
English (37 KB) download
REFUND OF MEDICAL EXPENSES-ANNEXURE-G
English (37 KB) download
REGISTRATION OF A MINOR CHILD-ANNEXURE-S
English (37 KB) download
RENEWAL OF ARMS LICENSE-ANNEXURE-L
English (37 KB) download
RESIDENTIAL CERTIFICATE-ANNEXURE-A
English (37 KB) download
RESIDENTIAL CERTIFICATE-ANNEXURE-A
English (37 KB) download
ANNEXURE-W
English (37 KB) download
ANNEXURE-X
English (37 KB) download
Profile Pic
उपजिल्हाधिकारी/ जिल्हास्तरीय भाडे नियंत्रक दक्षीण गोंय मडगाव/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
डी येल आर सी विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
उपजिल्हाधिकारी/ जिल्हा वसुली अधिकारी दक्षीण गोंय मडगाव/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
डी आर ओ विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
लेखापाल/सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
लेखा विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
महसूल शाखेचे प्रमुख लिपिक/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
महसूल शाखा विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
उपजिल्हाधिकारी एल ए/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नागरी प्रशासन शाखा विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
उपजिल्हाधिकारी एल ए/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भूसंपादन विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
मुख्य कारकून दंडाधिकारी विभाग / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दंडाधिकारी विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
सहाय्यक लेखा सहसंचालक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एम पी एल ए डी विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
मामलदार जिल्हाधिकारी/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
निवडणूक शाखा जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
मामलदार जिल्हाधिकारी/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जोकीम व्यवस्थापन सेल, जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
मुख्य कारकून स्थापना विभाग/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्थापना विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
सी ए जिल्हाधिकारी/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
खाजगी आनी दक्षता विभाग, जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
मुख्य कारकून स्थापना विभाग/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी II विभाग , जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
मामलदार जिल्हाधिकारी सहाय्यक लेखा अधिकारी/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी
Profile Pic
उपजिल्हाधिकारी(डी आर डी ओ )/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी
Profile Pic
उपजिल्हाधिकारी/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी
Profile Pic
जिल्हाधिकारी सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी I / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
डी येल आर सी विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी I / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
डी आर ओ विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
सहाय्यक लेखा अधिकारी/ / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
लेखा विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
जिल्हाधिकारी मडगाव/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
महसूल शाखा विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी I / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नागरी प्रशासन शाखा विभाग, जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी I / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जमीन संपादन विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी I / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दंडाधिकारी विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी II / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एम पी एल ए डी विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी II / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
निवडणूक शाखा जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी II / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जोकीम व्यवस्थापन सेल, जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी II / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आस्थापन विभाग जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी II / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी II, जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी I / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
खाजगी आनी दक्षता विभाग, जिल्लाधिकारी कार्यालय, मडगाव
Profile Pic
अतिरिक्त जिल्लाधिकारी I / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी
Profile Pic
श्री. अजित रॉय, आयएएस
जिल्हाधिकारी आनी जिल्हा दंडाधिकारी (दक्षिण गोवा) /
प्रथम अपील प्राधिकरण


address
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय,
मॅथनी साल्दान्हा प्रशासकीय संकुल मार्ग,
दक्षिण - गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2794414
pio_fax_icon
+91 832 2794402

For more details : Right To Information New Link

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात