Top

उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालया विशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालय जिल्लो प्रशासन कार्यालय आसा. ह्या स्थरार सरकाराची धोरणां अंमलात हाडपाची प्रक्रिया जाता आनी लोकांच्यो समस्यांचो अभ्यास जावन त्यो राज्य सरकारा मेरेन पावयतात. जिल्ल्यातलो दर एक नागरीक जिल्लो प्रशासनाच्या संपर्कात येता म्हणजेच जिल्लाधिकारी कार्यालय जे लोकांबरोबर काम करता ते जिल्लो स्थराचेर म्हत्वाच्या कागदपत्रांचे वितरण करता. ह्या वर्गीकरणांत जिल्लोधिकारी सगळ्यांत उंचेल्या पदाचेर वावुरता आनी विभागीय स्थरार उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी कार्यरत आसतात. तालुका पातळेचेर मामलतदार तालुक्याचे मुखेली आनी निमण्या पांवड्यार लोकांक मदत करपाक सरकाराचो प्रतिनिधी म्हणून तलाठी आसता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
र मेनका , आयएएस
जिल्लोधिकारी (उत्तर गोंय)
person_ic
नामो
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर)
जिल्लोधिकारी इमारत
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२३६१२
०८३२ २२२५३८३
०८३२ २२२५०८३
०८३२ २२२४०८४
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२६४९२
person_ic
ईमेल

 पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रका

For more details : Right To Information New Link

Application for Renewal of Arm License
English (61 KB) download
Application for an Arm License
English (10 KB) download
CASTE Certificate Annexure-D
English (6 KB) download
Caste Certificate Annexure-E
English (48 KB) download
Birth Certificate Form
English (76 KB) download
Death Certificate Form
English (82 KB) download
Income Certificate Form
English (59 KB) download
Divergence Certificate Annexure-B
English (23 KB) download
Divergence Certificate Annexure-C
English (11 KB) download
Domicile Certificate Annexure-V
English (24 KB) download
Annexure-F
English (60 KB) download
Residence Certificate Annexure-A
English (26 KB) download

For more details : Right To Information New Link