Top

उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालया विशीं

जिल्लाधिकारी कार्यालय जिल्लो प्रशासन कार्यालय आसा. ह्या स्थरार सरकाराची धोरणां अंमलात हाडपाची प्रक्रिया जाता आनी लोकांच्यो समस्यांचो अभ्यास जावन त्यो राज्य सरकारा मेरेन पावयतात. जिल्ल्यातलो दर एक नागरीक जिल्लो प्रशासनाच्या संपर्कात येता म्हणजेच जिल्लाधिकारी कार्यालय जे लोकांबरोबर काम करता ते जिल्लो स्थराचेर म्हत्वाच्या कागदपत्रांचे वितरण करता. ह्या वर्गीकरणांत जिल्लोधिकारी सगळ्यांत उंचेल्या पदाचेर वावुरता आनी विभागीय स्थरार उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी कार्यरत आसतात. तालुका पातळेचेर मामलतदार तालुक्याचे मुखेली आनी निमण्या पांवड्यार लोकांक मदत करपाक सरकाराचो प्रतिनिधी म्हणून तलाठी आसता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
र मेनका , आयएएस
जिल्लोधिकारी (उत्तर गोंय)
person_ic
नामो
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर)
जिल्लोधिकारी इमारत
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२३६१२
०८३२ २२२५३८३
०८३२ २२२५०८३
०८३२ २२२४०८४
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२६४९२
person_ic
ईमेल
coln[dot]goa[at]nic[dot]in

 पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रका

Name/Designation
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी I
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर) जिल्लोधिकारी इमारत,पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
coln[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२३६१२
२२२५३८३
२२२५०८३
२२२४०८४
Name/Designation
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी III बार्देस
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी III बार्देस
contact details
pio_email_icon
ac3[hyphen]north[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२५३३१४
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी सत्तरी
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
मामलतदार कार्यालय दिवचल
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]bicholim[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६२२३७
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी बार्देस
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
मामलतदार कार्यालय बार्देस
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]mapusa[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२६२०३८
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी पेडणें
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
मामलतदार कार्यालय पेडणें
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]pernem[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२०१४११
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी दिवचल
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
मामलतदार कार्यालय दिवचल
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]bicholim[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६२२३७
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी तिसवाडी
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
मामलतदार कार्यालय तिसवाडी
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]panji[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५११
Name/Designation
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - I
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी पणजी
contact details
pio_email_icon
ac1[hyphen]north[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२२३४१८/२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
अवल कारकुन
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी III बार्देस
contact details
pio_email_icon
ac3[hyphen]north[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२५३३१४
Name/Designation
कनिष्ठ लघुलेखनकार
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी III बार्देस
contact details
pio_email_icon
ac3[hyphen]north[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२५३३१४
Name/Designation
प्रशासक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कम्युनिडेड उत्तर विभागाचे प्रशासक
contact details
pio_contact_icon
२२५३३१४
Name/Designation
मुखेल कारकुन/ कार्यवाह सचिव
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कम्युनिडेड उत्तर विभागाचे प्रशासक
contact details
pio_contact_icon
२२५३३१४
Name/Designation
मामलतदार सत्तरी


address
मामलतदार कार्यालय सत्तरी
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]satari[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२३७४०९०
Name/Designation
सह मामलतदार - I
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय सत्तरी
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]satari[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२३७४०९०
Name/Designation
मामलतदार दिवचल
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय दिवचल
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]bicholim[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६२२३७
Name/Designation
सह मामलतदार - I
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय दिवचल
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]bicholim[dot]goa[at
]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६२२३७
Name/Designation
मामलतदार पेडणें
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय पेडणें
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]pernem[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२०१४११/ २२०१२२३
Name/Designation
सह मामलतदार - I
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय पेडणें
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]pernem[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२०१४११/२२०१२२३
Name/Designation
मामलतदार बार्देस
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय बार्देस
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]bardez[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२६२२१०/२२६२२३३
Name/Designation
सह मामलतदार - I
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय बार्देस
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]bardez[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२६२२१०/२२६२२३३
Name/Designation
मामलतदार तिसवाडी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय तिसवाडी
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]tiswadi[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२५५३३
Name/Designation
सह मामलतदार - I
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मामलतदार कार्यालय तिसवाडी
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]tiswadi[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२५५३३
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
-
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]satari[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२३७४८००
Name/Designation
अवल कारकुन
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, सत्तरी
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]satari[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२३७४८००
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, दिवचल
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]bicholim[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६०२५४/२३६२०५८
Name/Designation
अवल कारकुन
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, दिवचल
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]bicholim[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६०२५४/२३६२०५८
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, पेडणें
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]pernem[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२०११४२
Name/Designation
अवल कारकुन
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, पेडणें
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]pernem[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२०११४२
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, बार्देस
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]mapusa[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२६२०३८
Name/Designation
अवल कारकुन
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, बार्देस
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]mapusa[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२६२०३८
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी आनी उपविभाग अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, पणजी
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]panji[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५११
Name/Designation
अवल कारकुन
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपजिल्हाधिकारी आनी एस डी एम कार्यालय, पणजी
contact details
pio_email_icon
sdm[hyphen]panji[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५११
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी (डीआरओ )
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
वसुली विभाग,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
dycdro[hyphen]north[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०/२२२३६१२
Name/Designation
उच्च श्रेणी कारकून / कनिष्ठ लघुलेखनकार
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
वसुली विभाग,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
सहाय्यक लेखा अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
लेखा विभाग,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
accts[hyphen]coln[dot]goa[at]gov
[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
लेखापाल
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
लेखा विभाग,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
शाखा अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दंडाधिकारी शाखा,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
dycdro[hyphen]north[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
मुखेल कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दंडाधिकारी शाखा,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
dycdro[hyphen]north[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
शाखा अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सी ए बी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
dycla[hyphen]north[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
मुखेल कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सी ए बी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी (एल ए)
भौशीक म्हायती


address
भूसंपादन विभाग,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
dycla[hyphen]north[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
अवल कारकुन
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भूसंपादन विभाग,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचो मामलतदार
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
निवडणूक विभाग,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]north[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
मुखेल कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
निवडणूक विभाग,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
mam[hyphen]north[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी(महसूल)
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
महसूल शाखा / देखरेख कक्ष,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
dycrev[hyphen]north[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
मुखेल कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
महसूल शाखा / देखरेख कक्ष,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_email_icon
dycrev[hyphen]north[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
उपजिल्हाधिकारी(महसूल)
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
खयंचाच भौशीक म्हायती अधिकाऱ्यानं न सांभाळिल्लें
न्यायालयीन शाखा आनी विषय,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
अवल कारकुन
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
खयंचाच भौशीक म्हायती अधिकाऱ्यानं न सांभाळिल्लें
न्यायालयीन शाखा आनी विषय,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
कार्यालय अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्थापना,
जिल्हाधिकारी कार्यालय उत्तर गोवा जिल्हा, पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२५३८३/२४२७६९०
Name/Designation
मुखेल कारकून/उच्च श्रेणी कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आस्थापन,
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर)
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२५३८३/०८३२ २४२७६९०
Name/Designation
उपजिल्लोधिकारी(येणावळ)
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
खाजगी/दक्षता विभाग
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर)
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dycrev[hyphen]north[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२ २२२५३८३/०८३२ २४२७६९०
Name/Designation
वरीष्ठ लघुलेखनकार
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
खाजगी/दक्षता विभाग
जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर)
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
confbr[hyphen]coln[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२ २२२३६१२
०८३२ २२२५३८३

For more details : Right To Information New Link

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

 

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात