Top

प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय

हे संचालनालय पदांची निर्मीती/ पुनर्जीवीत/ पुनर्बांदणी करपाखातीर वेगवेगळ सरकारी खात्यांची/स्वायत्त संस्था/महामंडळ हांचे मुल्यनिर्धारण करता आनी आपल्यो सुचोवण्यो सरकाराक दिता तशेंच सरकारी खातीं/स्वायत्त संस्था/महामंडळांच्या नोकरभरतीच्या गरजेचो नियाळ घेता.

वर्सुकी प्रशासकीय अहवाल तयार करप; राज्य सरकार आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचीवांच्या वर्सूकी परिशदेंत चर्चेत आयिल्ल्या कारवाय करपाच्या मुद्द्यांचेर प्रशासकीय सुदारणा आयोगान केल्ली अंमलबजावणी आनी स्थिती पत्र दाखल करप आनी भारताच्या ई सरकारा बद्दल घेतील्ली कार्यवाही दाखल करप; भारत सरकारान ई शासना संबद्दान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांचे प्रसारण, सरकारी खात्यांक भारत सरकारान जारी केल्ली मार्गदर्शक तत्वां/सुचोवण्यो; भारत सरकारान चलयल्ल्या परिशदांचे आयोजन; भारत सरकाराक भौशीक प्रशासनांत प्रधानमंत्री पुरस्काराखातीर नामांकनां धाडप; सरकारी खात्यांचो नागरीकांचो म्हायतीपट तयार करपाची/अद्यावत करपाच्या प्रक्रियेची देखरेक करप.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती अमालिया ओ.एफ. पिंटो
अवर सचीव
person_ic
नामो
प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय
सचीवालय, परवरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१९७९५
०८३२ २४१९६९४
०८३२ २४१९६५९
person_ic
ईमेल
usard[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in