Top

सैम-पर्यटन

सैम-पर्यटन सैमाचे दायज सांबाळटना
सैम-पर्यटन सैमाचे दायज सांबाळटना

खडबडीत पश्चिमी घाटाचो वाठार जायत्या पक्षी आनी जनावरांक रावपा खातीर एक योग्य ठिकाण थारता आनी स्थलांतरणा खातीरय एक बरो वाठार थारता. पश्चिमी घाट ज्यांका गोंयात सह्याद्री म्हण पाचारतात तांचो आपल्या पुराय 3702 किलोमीटरांतलो 600 किलोमीटर वाठार गोंयात आसपावता.

पश्चिमी घाटांतलो सगळ्यांत व्हडलो रान प्रदेश गोंय आनी शेजारच्या कर्नाटक राज्यांत पडटा. दोंगराची उंचाय हांगा सगळ्यांत कमी आशिल्ल्यान हांगा चड पावस पडटा आनी म्हणून हांगा रान फुलता.

दुसऱ्या वटेन दर्यादेगेचो वाठार हांगा उष्ण फांटभूय पुरयता. गोंयात जायती वनस्पत आनी झाडां सांपडटात आनी हातूंतली कांय पोर्तुगिजांनीय गोंयात हाडील्ली जातूंत हरव्या मिरसांगांचो आसपाव आसा जो आयज गोंयच्या जेवणाचो एक म्हत्वाचो भाग जाला.

गोंयचो उष्ण वाठार हांगच्या गरम आनी दमटी वातावरणाक तशेंच लॅटेरायट चिकण मातये सारक्या मातयेक जबाबदार आसा. सगळ्यांत चड थंडी आशिल्ले म्हयन्यांत लेगीत हांगचे हवामान 20 डिग्री सकयल आसना.

हांगचो सर्वसादारण पावस पश्चिमी घाटांत 500 मिलीमिटर आनी हेर वाठारांत ताचे पेक्षा मातसो कमी आसता. पावस नाशील्लो कोरडो हवामान पाच ते स म्हयने उरता. ह्या सगळ्या कारणांक लागून हांगची मुखेल वनस्पत मोव पानझडीची आसता.

गोंयाक सुमार 1512 संग्रहीत झाडापाल्यांची विवीधताय, 275 पक्ष्यांच्यो जाती, 48 जनावरांच्यो जाती आनी 60 सरपटपी प्राण्यांच्यो जाती अशी गिरेस्त सैम संपत्त लाभल्या.
गोंयचो 10 टक्के वाठार अभयारण्य म्हणून कुशीक काडला आनी हातूंत चार व्हड वन्यजीव अभयारण्यांचो आसपाव आसा.

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य

डॉ सलिम अली पक्षी अभयारण्य
गोंयातले हे एकमेव पक्षी अभयारण्य जे 1.8 चौखण मीटर क्षेत्रांत वसला. हांगा तरेकवार थळावे तशेंच स्थलांतरीय पक्षी पळोवंक मेळटात.
खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य

खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य

खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य
जर कोणाकय कितलेशेच टप्पे आशिल्ले रान आनी दुर्मीळ अशी वनस्पत पळोवंक जाय जंय उजवाड क्वचितच जमनिचेर पावता जाल्यार खोतिगांव वन्यजिव अभयारण्य
बोंडला रान

बोंडला रान

बोंडला रान
मडगांवच्यान 38 किलोमीटर अंतराचेर गोंयातले सगळ्यांत ल्हान वन्यजीव अभयारण्य वसला- बोंडला वन्यजीव अभयारण्य.
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य
पणजेच्यान बेळगांव वतना उत्तरेक लागता एक अभयारण्य लागता जे सुमार 240 किलोमीटर वाठारांत पसरला.