Top

धबधबे, झरी आनी तळीं

धबधबे, झरी आनी तळीं - गोंय
धबधबे, झरी आनी तळीं - गोंय

मये तळे

मये तळे

मये तळे
केसरवाल झर पणजेसावन 22 किलो मीटराच्या अंतराचेर आशिल्ल्या वेर्णा पठारालागसार आसा.
केसरवाल झर

केसरवाल झर

केसरवाल झर
केसरवाल झर पणजेसावन 22 किलो मीटराच्या अंतराचेर आशिल्ल्या वेर्णा पठारालागसार आसा.
दुदसागर धबधबो

दुदसागर धबधबो

दुदसागर धबधबो
भव्य दुदसागर धबधबो पश्चिम घाटाच्या उंचायेर आसा आनी तो खास करून पावसाळ्यांत जेन्ना ताचो प्रावाह घसघशीत आसता तेन्ना सामको मनभुलोवणी आसता.
हरवळे धबधबो

हरवळे धबधबो

हरवळे धबधबो
रूद्रेश्वर देवळाकडेन आशिल्लो हो धबधबो सुमार 70 फूट उंचायेवेल्यान पडटा आनी तातुंतल्यान त्या वाठारांत तळे निर्माण जाता आनी पेवप्यांक बरी संद मेळटा.