Top
गुहा
गुहा

खांडेपारच्यो खडपाच्यो गुफा

खांडेपारच्यो खडपाच्यो गुफा

खांडेपारच्यो खडपाच्यो गुफा
ह्यो गुफा 12व्या शतकातल्यो आसात आनी 1970 वर्सा त्यो परत सोदून काडिल्ल्यो.
हरवळे गुफा

हरवळे गुफा

हरवळे गुफा
ह्या गुफांक पांडवांची गुफा म्हणुनय वळखतात. हद्दपारावेळार पांडव हांगा राविल्ले अशें म्हण्टात.