Top

किल्ले

किल्ले - इतिहासाचे रक्षक

देशाच्या तुळेन गोंयांतले किल्ले आकारान ल्हान आसात. पूण व्हंय आनी कालवे आशिल्ल्या आनी अस्तंत वाठारांत दर्या आशिल्ल्या गोंयच्या भुंयेर तांकां लश्कर, राजकी आनी अर्थीक नदरेन इतिहासीक म्हत्व आसा. सध्या वायट स्थितींत आशिल्ल्यो पोन्न्यो स्मारका आदल्या तेपातल्यो खोस तशेंच दुख्ख, आनी हेर काळ्यो यादींचो उगडास करून दिता.

सांत आगुस्तीन टावराचे अवशेश सारकिले आकारांत सामके मोठे आसात जाल्यार पोन्ने गोंयच्या अदिल शहा पॅलस गॅटीवरी हेर सुवातींक आकर्शक वस्तुकला आसा.

गोंयच्या कांय सुवातांनी आनी चड करून दर्यादेग वाठारांत पुर्तुगेज किल्ले आसा. तातुंतले चड किल्ले राखून दवरपाच्या स्थितींत आसात आनी तुमचे कडेन वेळ आसा जाल्यार मुजरत थंय वचचे.

गोंयांत कितलेशेच मनात घर करपा सारके किल्ले आसात पूण चडशे किल्ल्यांची वायट परिस्थिती जाल्या. हे व्हड किल्ले बांदपाक व्हड पाशाणी फातर उखलपाचे एदे मोठे काम कशे तरेन केला आसुयें हो विचार मनात येता आसतलो.

शीमीट, स्टील वा चुन्याबगर ह्यो व्हड वणटी कितलीशीच वर्सा तिगल्यात आनी तांची आवश्यक काळजी घेतिल्ली जाल्यार त्यो आनीक तेप तशोच उरपाच्यो.

पुर्व वाठारांत नव्यानच ताब्यांत घेतिल्ल्या वाठारा आड झुजपा खातीर पुर्तुगेजांनी न्हंयच्या तोंडार वेगवेगळ्या मुखेल सुवातांचेर किल्ले बांदिल्ले. तशेंच शेजारच्या चिफ्टनांच्या जमनींचेर ताबो मेळयल्या उपरांत तांणी बांदिल्ल्या किल्ल्यांचेर ताबो ते मेळयताले. पूण संरक्षण प्राधान्य कमी जाले तशे पुर्तुगेजांनी किल्ल्यांकडेन लक्ष दिवप सोडले.

कोलवाळे किल्ल्याचे अवशेश

कोलवाळे किल्ल्याचे अवशेश

कोलवाळे किल्ल्याचे अवशेश
बार्देशाच्या उत्तरेंत बार्देश न्हंयच्या दाव्या देगेर 1681 वर्सा हो किल्लो बांदिल्लो.
तेरेखोल किल्लो

तेरेखोल किल्लो

तेरेखोल किल्लो
17व्या शतकांत सावंतवाडीचो राजा महाराजा खेम सावंत भोसलेन हो किल्लो बांदिल्लो.
रेश मागूस किल्लो

रेश मागूस किल्लो

रेश मागूस किल्लो
रेश मागूस किल्लो हो तांबड्या चिऱ्यांच्या वणतींनी तायर केला. ह्यो वणती आनी किल्लो पुर्तुगेज बांदकाम शैलीन बांदला.
राशोल किल्लो

राशोल किल्लो

राशोल किल्लो
मडगांव शारापसून सुमार 7 किलो मीटर अंतराचेर आशिल्ल्या फामाद राशोल सेमीनरीलागसार राशोल किल्ल्याचे अवशेश आसात.
खोर्जुवे किल्लो

खोर्जुवे किल्लो

खोर्जुवे किल्लो
हो किल्लो हळदोणे गांवा लागसार म्हापशे न्हंयचे देगेर आनी पोम्बुर्पासावन 4 किलो मीटर अंतराचेर आसा. तो पुर्तुगेजांनी 1705 वर्सा बांदिल्लो.
शापोराचो किल्लो

शापोराचो किल्लो

शापोराचो किल्लो
हो किल्लो म्हापशेसावन 10 किलो मीटर अंतराचेर आसा. तांबड्या चिऱ्याचो हो किल्लो 1617 वर्सा पुर्तुगेजांनी मुस्लीमांनी पोन्न्या बांदकामाचेर उबारिल्लो.
काबो राज निवास (राज भवन)

काबो राज निवास (राज भवन)

काबो राज निवास (राज भवन)
1540 वर्सा पुर्तुगेजांनी हो किल्लो गोंय बंदराच्या प्रवेशाचेर नदर दवरपाखातीर बांदिल्लो.
काब दे राम किल्लो

काब दे राम किल्लो

काब दे राम किल्लो
काणकोण म्हालांत आशिल्ल्या ह्या किल्ल्याक रामायणातलो नायक रामाच्या नांवांवेल्यान काब दे राम नांव दवरलां.
आग्वाद किल्लो

आग्वाद किल्लो

आग्वाद किल्लो
गोंयांतलो सगळ्या व्हडलो आनी बरे तरेन सांबाळून दवरिल्लो पुर्तुगेजाचे सुरक्षीत ठिकाणामदलो एक किल्लो आसा. तो 1609-12 ह्या काळांत बांदिल्लो.