Top
हरवळे धबधबो

रूद्रेश्वर देवळाकडेन आशिल्लो हो धबधबो सुमार 70 फूट उंचायेवेल्यान पडटा आनी तातुंतल्यान त्या वाठारांत तळे निर्माण जाता आनी पेवप्यांक बरी संद मेळटा.दिवचलच्या मये तळ्यापसून कांय अंतराचेर सांखळे गांव आसा. ह्या वाठारांत राजवटी सरकारान मध्य 1700त आपले राजपुती भाड्याचे सैनिक (म्हळ्यार राणे) स्थापन केल्ले आनी 19व्या शतकांत ह्या भाड्याच्या सैनिकांनी आपलो यशस्वी बंड दाखयल्लो.सांखळे गांवांत हरवळे गुफा आसात. त्यो सांखळेच्या दक्षिण पुर्वाच्या एका मैलाचेर आसा. पावसाळ्या उपरांत (म्हळ्यार ऑक्टोबर) झाडांनी भरिल्ल्या पूण सुक्या वातावरणाक लागून धबधब्याचो प्रभाव मात्सो कमी आसलो तरी ह्या गुफांच्या 10 मिनीट अंतराचेर आशिल्ल्या हरवळे धबधब्याचेर वचप चुको नाकात.50 मीटराच्या उंचायेचो आशिल्लो हो धबधबो दुदसागर धबधब्या इतलो आकर्शीत ना पूण तो मनोरंजक आसा.ह्या धबधब्या भोंवतणी रूद्रेश्वर देवळ आसा आनी ताका लागून तो आकर्शीक थारता. हें देवळ मरणाच्या 12व्या दिसा आत्म्याक मुक्ती दिवपांत विश्वास दवरपी हिंदुखातीर खूब म्हत्वाचे आसा. खडपाच्यो गुफा ताका सामक्यो लागी आसात. सरकारान थंय एक उद्यान तयार केला आनी थंयसावन शांतीकायेन धबधबो पळोवंक मेळटा.म्हापशेसावन सांखळे बसींत सोंपेपणान वचूंक मेळटा, पूण गुफा वा धबधब्या मेरेन वचपाक तुमकां सुमार अर्द वर चलचें पडटले वा मोटरसायकल टॅक्सी घेवची पडटली.