Top
हरवळे गुफा

ह्या गुफांक पांडवांची गुफा म्हणुनय वळखतात. हद्दपारावेळार पांडव हांगा राविल्ले अशें म्हण्टात. ह्यो गुफा 5वो वा 6वो शतक इ वेळार कोरिल्ल्यो.ह्यो नामनेच्यो हरवळे गुफा गांवगिऱ्या वाठारांत आसा मात रूद्रेश्वर देवळाक लागी आसा आनी ताका पुराभिलेख म्हत्व आसा. दोन क्रमांकाचेर आशिल्ल्या गुफाचेर गोल शीर्ष आशिल्ले शिवलिंग आसा आनी 7वे शतक इ वेळारचे संस्कृत आनी ब्राम्हीत ताचेर बरयलां.तातूंत पांच फांटे आसात. मदल्या फांट्यांत लिंग आसा आनी ताका अजुनूय खूब मान दितात.