Top

साफा मशिद

साफा मशिद
साफा मशिद

इन्क्विजीशनाचे परिणाम भोगचे पडूंक नात अश्या 16व्या शेंकड्यातल्या दोन इतिहासीक मुस्लीम स्मारकांमदीं फोंडे ह्या गोंयातल्या केंद्रीय शारांतल्यान 2 किलोमीटर पश्चिमेक शाहपुर ह्या वाठारांत स्थापीत आशिल्ली साफा मशीद आसपावता. ही भव्य मशीद 1560 वर्सा बिजापुरचे सुलतान इब्राहिम आदील शाहा हांणी बांदिल्ली.

बागो आनी फव्वारे हांचे मदीं भव्य अश्या जाग्यांत आशिल्ली ही मशीद सगळ्यांचे लक्ष ओडून घेताली मात आता ह्यो बागो आनी फव्वारे नश्ट जाल्यात आनी उरल्या ती मशीद. मशिदीतली समकोणीय प्रार्थना सभाघर एका व्हड बुन्यादिचेर वसला आनी ताचे वयर एक टोकदार मातयेच्या नळ्यांचे छप्पर आसा.

मशिदीच्या वण्टींचेर पितारील्ली सुंदर मुस्लिम आर्कां तांची सोबीतकाय वाडयतात. पुराय मशिदीत अश्टकोणी खांबांचे अवशेश दिश्टी पडटात, कदाचीत हे खांब भक्तांक सावळी दिवपाखातीर बांदील्ल्या मंडपाक आदार दिताले आसूंक जाय.