Top

श्री सप्तकोटेश्वर देवूळ

सप्तकोटेश्वर देवूळ
श्री सप्तकोटेश्वर देवूळ

कोंकणी वाठारांतल्यान शिव देवाच्या 6 नामनेच्या थळांपैकी एक म्हळ्यार नार्वेचे सप्तकोटेश्वर देवूळ अशें मानतात. नार्वे गांव राजधानी पणजेच्यान 35 किलोमीटर अंतराचेर आसा आनी हांगां पावपाक दिवार बेटावेल्यान फेरीबोटीन सुंदर असो प्रवास करपाक मेळटा.

12व्या शेंकड्यातल्या कदंब राजवटीच्या राज्यांचे दैवत आशिल्ले सप्तकोटेश्वर हेय एक पोन्ने देवूळ. ह्या काळावेल्या नाण्यांचेर ह्या दैवताचे नांव तशेंच राजा जयकाशी हांचे नांव नोंद केल्ले पळोवंक मेळटा.

1352 वर्सा जेन्ना बहामणी सुल्तान अल्लाउद्दीन हसन गांगू हांणी कदंब राजवट काबीज केली आनी गोंय 14 वर्सां ह्या सुल्तानाच्या राजवटी खाला उरले. ह्या वेळार जायती देवळां तांणी मोडून उडयलीं आनी सप्तकोटेश्वर देवळांतले लिंग जे शिव देवाचे प्रतीक आशिल्ले तेंय तांणी मोडून उडयलें.

1367 वर्सा विजयनगराचो राजा हरिहर्रया हाणे गोंयातल्या बहामणी सुल्तानाच्या दळांक हरयले आनी चडश्या देवळांची पुर्नथापणूक केली ज्यातूंत सप्तकोटेश्वर देवळाचोय आसपाव आशील्लो.

पोर्तुगिजांनी गोंय काबीज केले उपरांत 1540 वर्सा इन्क्विजिशनाच्या काळांत परत एक फावट देवळांतले लिंग काडून ताचो गैरवापर जालो. ते उपरांत रोखडेच नारायण शेणवी सुर्याराव ह्या थळाव्या मनश्यान ते लिंग थंयच्यान काडून लाटंबार्शे ह्या थळार व्हेले जंय ते तीन वर्सां उरलें. 1543 वर्सा दिवार बेटाच्या लागसार एका देवळांत ताची स्थापना केली.

1664 वर्सा मराठा राजवटीचो राजा शिवजीन हो वाछार काबीज केलो. पोर्तुगीजांच्या विरोधांत गोंयात जाल्ल्या अश्याच एका मोहिमे वेळार शिवाजी राज्यान नार्वेचे हे सप्तकोटेश्वर देवूळ परत बांदून थंय लिंगाची योग्य जाग्यार पुर्नस्थापना करपाचे आदेश दिले. अश्या तरेचो आदेश बरयल्लो फातराचो फळो देवळाच्या दाराकडेन आयजय पळोवंक मेळटा.

सप्तकोटेश्वर ह्या नावाफांटल्यान आशिल्ली आख्यायिका आयकुपा सारकी आसा. आख्यायिके प्रमाण एक दिस सात पवित्र साधू शिव देवाची भक्ती करपाक पाच न्हयो मेळटा त्या दर्याकडेन वचपाक भायर सरले. तांणी सात कोटी वर्सां तप केलो आनी ते उपरांत शिव देव तांकां प्रसन्न जालो आनी ताणे तांची मागणी पुराय करपाखातीर आपल्या एका अवतारांत तांच्या जाग्यार रावपाचे मान्य केले. ह्या अवताराक सप्तकोटेश्वर म्हणटात( सप्त म्हळ्यार सात आनी कोटेश्वर म्हळ्यार कोटींचो देव).

ह्या देवळाचो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव म्हळ्यार गोकुळश्टम ज्या दिसा शिव देवान ह्या अवतारांत प्रसन्न जावन त्या सात साधूंची प्रार्थना मान्य केली अशे मानतात आनी ह्या दिसा गोंय तशेंच गोंयाभायल्यान हजारांनी भावीक देवाचे दर्शन घेवपाक येतात.