Top

भगवती देवी मंदिर

श्री भगवती
भगवती देवी मंदिर

राजधानी पणजेच्यान 28 किलोमीटर अंतराचेर पेडणे तालुक्यांत आशिल्ले हे देवूळ 500 वर्सां पोन्ने आशिल्ल्याचे मानतात. काळ्या फातरापासून केल्ल्या ह्या देवळाच्या दरवट्याचेर दोन व्हड आकाराचे हत्ती उबे रावन भाविकांक येवकार दितात. ह्या देवळांत दसरो व्हडा उमेदीन मनयतात ज्या वेळार 25 हजारावयर भावीक ह्या देवळाक भेट दितात.