Top

विवीयान कुतीन्हो घर

विवीयान कुतीन्हो घर
विवीयान कुतीन्हो घर
person_ic
नामो
विवीयान कुतीन्हो घर,
फातोर्डा, गोवा

मडगांवच्या प्रवेश द्वारा कडेन फातोर्डा आशिल्ल्या ह्या घराचे प्रवेश द्वार थारावपाक कितली काळजी घेतल्या आसतली हे पळयल्यार लक्षांत येता. कुतीन्होच्या घरांमुखार पांचवीचार बाग आसा ही हांगाच्या तांबड्या फातरांच्या बसकां मुखार उठूंन दिसता. भायल्या वण्टीची तांबडो रंग ना करूंन थंय आता रंगीत टायल लायल्यात.