Top
वास्को

About

वास्को द गामा हे उद्देजीक शार पोर्तुगीज प्रवाश्याच्या नांवा फांटल्यान दवरला आनी राजधानी पणजेच्यान ते सुमार 30 किलोमीटर अंतराचेर आसा आनी मुरगांव पत्तनासाकडेन व्हरपी पेनिन्सुलाच्या तळा मेरेन ते पसरला.

 

हो वाठार 1543 वर्सा पोर्तुगिजांच्या हातांत आयलो आनी कांय वर्सां भीतरच तो पश्चिम भारताच्या गजबजिल्ल्या बंदरा पैकी एक जालो. पोर्तुगिजांनी अरेबीयन म्हासागराक तेंकील्ल्या सडा वाठारांत एक किल्लो बांदलो. ताका लागून जुवारी न्हंयेत तांकां जहाजांची येरादारी सुरळीत पणान करपाक मेळ्ळी.

 

Read More

 

1685 वर्सा ह्या किल्ल्यान आपलो सगळ्यांत म्हत्वाचो खीण अणभवलो जेन्ना मराठा राजा संभाजीन पोर्तुगीजांचेर हल्लो केलो तेन्ना पोर्तुगिजांनी सुरक्षेखातीर बायल भुरग्यांक आनी फौजेत नाशील्ल्या लोकांक ह्या किल्ल्याचेर स्थलांतरीत केले. ते उपरांत रोखडोच पोर्तुगिजांनी हो किल्लो सोडलो आनी मुरगांव ही गोंयची राजधानी करपाक सोदपी पोर्तुगिजांनी ताची आस्त सोडली आनी आयज हांगा किल्ल्याच्या वण्टींचे कांय अवशेश दिसतात.

 

सडा किल्ल्याच्या सकयल एक ल्हानसो पूण सोबीत असो दर्या आसा जो थंय आशिल्ल्या खाडयेची सोपणां देवन पळोवंक मेळटा. ही दर्यादेग चडशी एकसुरी उरता आनी कांय वेळार थळावे लोक थंय दर्यात न्हांवपाक वतात. कुशीक आशिल्ले दोंगुल्लेचेर उदाकाची झर आसा जी वर्सयभर उदकान भरिल्ली आसता.

 

वास्कोचे मुखेल शार सरळ समांतर रस्त्यांनी जोडला आनी मदींच कांय आडवाटो आसात. वास्को शारांत 400 वर्सा पोन्नी सँट एड्र्यु चर्च सोडली जाल्यार तशें पळोवपा सारके काय ना. हालींसाराक हांगा बांदिल्ले गोंयातले एक उत्कृश्ट अशें चित्रपट घर थळाव्या लोंकाक आकर्शीत करता.

 

भारतांतलो सैमीक बंदरा पैकी एक असो मुरगांव पत्तन्यास आनी राज्यांतलो एकमेव विमानतळ दाबोळी विमानतळ मुखेल शारापासून चार किलोमीटर अंतराचेर आसा. वास्को शारांत आशिल्ले रेल्वेस्थानक प्रवाशी ट्रेनीं खातीर थांबो आसा आनी मुखेल म्हळ्यार हांगच्यान एक ट्रॅन दर दिसा दुधसागर धबधब्याकडेन प्रवाश्यांक व्हरता.

 

शारा लागसार दोन दर्यादेगो आसात. बोगमाळो हो शाराच्या दक्षीण उत्तर वाठारांत आठ किलोमीटर अंतराचेर जाल्यार हॉलात हो ल्हान दर्या त्याच रस्त्याच्या अर्द वाटेर आसा. बोगमाळो दर्यादेगेचेर म्हारग तशेंच सादारण तरेची हॉटेलां आनी आनी कांय शॅक आसात जंय नुस्त्याचे कांय रुचीक पध्दार्थ तुमी चाखुंक शकतात.

 

ह्याच रस्त्याचेर नॅवीचो वायू संग्रहालय आसा जे आशिया खंडातले एकमेव संग्रहालय आसा. हांगा भारताच्या कांय झुजांनी वापरील्ली विमानां पळोवंक मेळटात.

 

वास्को द गामा हे एक मुखेल वेवसायीक केंद्र जे गोंयच्या खण वेवसायाच्या नदरेंतल्यान खूब म्हत्वाचें आसा. मुरगांव पत्तन्यास जापान आनी कोरीयाक सारकेल्ल्या देशांनी मीन व्हरपी बार्जींची येरादारी सांबाळटा.This site is registered on wpml.org as a development site.