Top

रेश मागूस किल्लो

रेश मागूस किल्लो

रेश मागूस किल्लो हो तांबड्या चिऱ्यांच्या वणतींनी तायर केला. ह्यो वणती आनी किल्लो पुर्तुगेज बांदकाम शैलीन बांदला. 1551 वर्सां मांडवी न्हंयचे टोंकावेल्यान सुरक्षेखातीर हो किल्लो बांदिल्लो. किल्ल्यात पयलीं व्हायसराय आनी हेर मानेस्त जे लिस्बनसावन येताले वा वताले, तांकां किल्ल्यात दवरताले. आनी 18व्या शतकाच्या सुरवातीक हिंदु मराठा सेनेआड किल्लो पुर्तुगेजांखातीर म्हत्वाचो थारिल्लो. हिंदु मराठा सेनेक हो किल्लो केन्नाच जिखप शक्य जावंक ना.हो किल्लो मांडवीच्या उजव्या देगेर दक्षिण तोकार आनी बार्देश वाठारांत आसून उत्तरेतल्या आग्वाद किल्ल्याच्या सुमार दोन मैल अंतराचेर आसा.वेगवेगळ्या वेळार ह्या किल्ल्याचे विस्तारीकरण केले आनी निमाणे 1707 वर्सा किल्लो परतो उबारलो.मुरगांव किल्ल्यापरस आकारान ल्हान आसलो तरी तो खासा सुवातीर आनी किल्ल्यावेल्यान सोबीत दृश्य दिसता.

म्हत्वाचे म्हळ्यार किल्ल्याची दर्जेदारपणान जतनाय घेतल्या. किल्ल्याचेर 33 बंदुको आसात. तशेंच ल्हान तोका खातीर बुरूज आसात. किल्ल्याच्या पुर्वेक कांय अंतराचेर झर व्हांवता थंय बरे पैकी उदक आसता. किल्ल्याच्या लागसार रेश मागूसाची इगर्ज आसा. थंय सोबीत रचणूक केल्ले सोपाणा आसात.ही इमारत 1550 वर्सा पागोडाच्या अवशेशाचेर फ्रांसिस्कनान बांदिल्ली. सरकारान दिल्ल्या रकमेपसून हो किल्लो बांदिल्लो आनी ताच्या मुखार एक मुकूट आसा आनी ताच्या अभयारण्य आनी हेर सुवातांचेर शाही शस्त्रां आसात. फुटपाथीचेर शिलालेख कोरल्यात, तातुंतले चडशे अभयारण्यात मेळटात आनी पुर्तुगेज भारत आनी गोंयचो वायरॉय दोन फावटी आशिल्लो अथावगियाचो कांवट डॉम लुईस दे आतायदाचे अवशेश आशिल्ली सुवात ते दाखयतात.