Top

रेश मागूस किल्लो

रेश मागूस किल्लो
रेश मागूस किल्लो
person_ic
नामो
रेश मागूस किल्लो,
बार्देश, गोवा

रेश मागूस किल्लो हो तांबड्या चिऱ्यांच्या वणतींनी तायर केला. ह्यो वणती आनी किल्लो पुर्तुगेज बांदकाम शैलीन बांदला. 1551 वर्सां मांडवी न्हंयचे टोंकावेल्यान सुरक्षेखातीर हो किल्लो बांदिल्लो. किल्ल्यात पयलीं व्हायसराय आनी हेर मानेस्त जे लिस्बनसावन येताले वा वताले, तांकां किल्ल्यात दवरताले. आनी 18व्या शतकाच्या सुरवातीक हिंदु मराठा सेनेआड किल्लो पुर्तुगेजांखातीर म्हत्वाचो थारिल्लो. हिंदु मराठा सेनेक हो किल्लो केन्नाच जिखप शक्य जावंक ना.

हो किल्लो मांडवीच्या उजव्या देगेर दक्षिण तोकार आनी बार्देश वाठारांत आसून उत्तरेतल्या आग्वाद किल्ल्याच्या सुमार दोन मैल अंतराचेर आसा.

Read more