Top

राशोल किल्लो

राशोल किल्लो
राशोल किल्लो

About

मडगांव शारापसून सुमार 7 किलो मीटर अंतराचेर आशिल्ल्या फामाद राशोल सेमीनरीलागसार राशोल किल्ल्याचे अवशेश आसात. सेमीनरी कडेन वचपी रस्त्यार हो किल्लो आशिल्लो थंय आता किल्ल्याचे फक्त एकूच मुखेल दार उरलां.

हो किल्लो सध्या आशिल्ल्या सेमीनरीच्या सगळ्यावटेन बांदून काडिल्लो. किल्ल्या लागसार आशिल्ले सुकिल्ले खंदक अजुनूय दिश्टी पडटा. मुस्लीम बहमनी राजांनी तांचे सत्तेच्या यशस्वी काळार हो किल्लो बांदिल्लो.

पूण विजयनगर राज्याचो हिंदु राजा कृष्णरायान हो किल्लो बिजापूरचो सुल्तान इस्मायल अदिल शहा कडल्यान जिखलो. पूण मुस्लीमाआड मजत घेवपाखातीर तांणी 1520 वर्सा तो पुर्तुगेजांक दिलो.

राशोल किल्लो कितलीशीच वर्सा पुर्तुगेजांच्या हातांत आशिल्लो. ह्या किल्ल्याकलागून तांकां मुस्लीम आनी हिंदु आक्रमकांकडल्यान सुरक्षा मेळटाली. 1684 वर्सा मराठा राजा संभाजीन केल्ल्या आक्रमणावेळार पुर्तुगेजांखातीर हो किल्लो खूब म्हत्वाचो थारलो. सत्तेच्या मुखेल काळांत किल्ल्याचेर शंभरेक तोफ, बंदुको आसले. ताका लागून मराठा सैन्याक म्हयन्यान म्हयने खाडीचेर आडोवन धरप ताका शक्य जाताले.