Top

राशोल किल्लो

राशोल किल्लो
राशोल किल्लो
person_ic
नामो
राशोल किल्लो,
राशोल, गोवा

मडगांव शारापसून सुमार 7 किलो मीटर अंतराचेर आशिल्ल्या फामाद राशोल सेमीनरीलागसार राशोल किल्ल्याचे अवशेश आसात. सेमीनरी कडेन वचपी रस्त्यार हो किल्लो आशिल्लो थंय आता किल्ल्याचे फक्त एकूच मुखेल दार उरलां.

हो किल्लो सध्या आशिल्ल्या सेमीनरीच्या सगळ्यावटेन बांदून काडिल्लो. किल्ल्या लागसार आशिल्ले सुकिल्ले खंदक अजुनूय दिश्टी पडटा. मुस्लीम बहमनी राजांनी तांचे सत्तेच्या यशस्वी काळार हो किल्लो बांदिल्लो.

Read more