Top

राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी

राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी
राज्य पुरातन वस्तुसंग्रहालय, पणजी

About

राज्य पुरातन वस्तु संग्रहालय पयली सांत इनेज हांगा भाड्याच्या वास्तुंत स्थित आशिल्ले. 29 सप्टेंबर 1977 दिसा ते भौसाखातीर उक्ते केल्ले. पणजेच्या पाटो प्लाझा वाठारांत एक नवी वास्तु उबारूंन हे संग्रहालय नव्या इमारतींत व्हेले आनी 18 जून 1996 दिसा भारताच्या राष्ट्रपतीच्या हस्तुकी ताचे उक्तावण जाले.

सद्या ह्या संग्रहालयांत शिल्पकला दालन, क्रिश्चन कला दालन, बॅनर्जी कला दालन, धार्मीक प्रकटन दालन, सांस्कृतीक मानवशास्त्र दालन, समकालिन कला दालन आनी पाश्चात्य कांश्या दालन अशी सात दालनां आसात.सद्या ह्या संग्रहालयांत फातराची शिल्पां, लाकडाच्यो वस्तु, कांश्याच्यो वस्तु, चित्रां, हस्तलिखीतां, मुद्रा, मानवशास्त्र संबदच्यो वस्तु, मातयेच्यो म्हुर्त्यो अश्या प्रकारच्यो सुमार 8000 वस्तु आसात.