Top
म्हापशें
म्हापशें

About

म्हापशे हे गोंयातले तिसरे व्हडले शार आनी उत्तरेच्या बार्देस तालुक्याची राजधानी. सरभोंवतणच्या कळंगुट, कांदोळी, हणजूण आनी बागा दर्यादेग वाठारांखातीर हे खरेदीचे शार. ताचे नांव लेगीत कोंकणी उतर माप म्हळ्यार मेंजप आनी सा म्हळ्यार भरप हाचे वेल्यान पडलां आसूंये अशे मानतात.
हे त्या मनान एक ल्हान शार आनी आल्तीन म्हणून वळखूप ल्हान दोंगुल्लेच्या सरभोंवतणी शारांतल्यो चडश्यो आत्याधुनीक बांदकामाच्यो इमारती पसरल्यात. पणजेच्यान ते सुमार 13 किलोमीटर अंतराचेर पडटा आनी चडश्या दिसांनी ह्या शाराक भेट दिवपी लोकांखातीर पळोवपा सारके कांय वेगळे नासता.
मात शुक्रारा सकाळी ह्या शाराक भेट दिवश्यात जाल्यार तुमका हे शार गजबजिल्ले दिसतले कारण तो ह्या शाराचो सप्तकाचो बाजार दीस. हो बाजार गोंयातल्या सगळ्या लोकांक आकर्शीत करता जे हांगा आपल्यो वस्तु विकपाक येतात. ताजे तशेंच सुकील्ले नुस्तें, धूप, मसाले, फळां आनी भाज्यो तशेंच भारतांतल्या हेर राज्यांतली यादिस्तीकां हांगा तुमकां विकती मेळटलीं.
गोंयची खाशेली चोरीसां आनी सूर तशेंच काजू फेणी थळावे लोक तशेंच भायल्या लोकांमदींय आवडीची आसा. आनीक एक गजाल जी हांगा मुजरत विकत घेवची ती म्हळ्यार शेजारच्या मयडे गांवातली फामाद केळीं. हांगा चडश्यो वस्तु वांटपण करूंन घेवच्यो आनी गोंयातल्या हेर जाग्यांपेक्षा त्यो हांगा बऱ्योच सवाय मेळटात.
चडश्यो वस्तू रस्त्याच्या कुशीक राशिंनी मारून दवरतात आनी शेजारच्या गांवातल्यो बायलो रंगरंगयाले कपडे घालून म्हापशेच्या बाजारांत त्यो विकपाक येतात. ह्या बाजारांत शेजारच्या दर्यादेग वाठारांतले जायते आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येतात जे आपल्याक गरजेच्या वस्तुंचो सांठो घेवन वतात.
म्हाश्या व्हडलिशीं पर्यटन स्थळां कांय ना. हांगाच्या आल्तीन दोंगुल्लेचेर कांय वसाहत काळावेल्यो नगरपालिका इमारती आसात, हालींच बांदिल्ले हनुमानाचे देवूळ आसा आनी म्हत्वाची म्हळ्यार अवर लेडी ऑफ मिरेकल्स हिची चर्च आसा ती बाजार कडल्यान सुमार दोन किलोमीटर पुर्वेक पडटा.
ह्या चर्चीक थळावे लोक सँट जेरोमस चर्च म्हणूनय वळखतात आनी 1594 वर्सां ताची पयली इमारत बांदिल्ली. ते उपरांत साबार वेळार ती परत बांदली आनी तिचे सगळ्यांत नवे बांदकाम 1961 वर्सा जाले. गोंय मुक्तीच्या ह्या वर्सा उजो लागिल्ल्यान ह्या चर्चीचे लुकसाण जाले. हो उजो पोर्तुगीज फौजेन भारतीय फौजेक आडोवपाच्या नदरेंतल्यान लागीचो पूल मोडपाक लायिल्लो अशें म्हणटात.
अवर लेडी ऑफ मिरेकल्स चर्चीच्या दर्शनी वण्टीचो कोनसो खूब सुंदर आसा मात चर्चीच्या वास्तु परस ही चर्च ताच्या फेस्ताखातीर चड फामाद आसा. ही चर्च एका हिंदू देवळाच्या जाग्याचेर आशिल्ल्यान हिंदू धर्माचे लोकय ह्या वास्तुक पवीत्र मानतात. ते खातीर धार्मीक सलोख्याचे एक उत्कृश्ट अशें उदाहरण दाखयतना इस्टराच्या उपरांत 16व्या दिसा येवपी चर्चीचे वर्सुकी फेस्त किरीस्तांव तशेंच हिंदू भाव व्हडा भक्तीभावान सांगातान मनयतात.
म्हापशे शारांतली आनीक एक फामाद वास्तु म्हळ्यार शाराच्या भायल्या वटेन आशिल्ले बोडगेश्वर देवूळ जे रातच्या वेळार दिव्यांच्या प्रकाशांत सोबीत दिसता आनी ताच्या वर्सुकी जात्रेक हजारांनी भावीक देवाचे दर्शन घेवपाक येतात.