Top
मये तळे

हें तळे गोंयांत खूब फामाद आसा आनी गोंयच्यो पर्यटन थळां भोंवडोवप्यामदी हो थळ सगळ्यांत फामाद पर्यटन थळ आसा.हें तळे उत्तर गोंयांत म्हापशा उपरांत लागपी दिवचल म्हालांत आसा. तळे आशिल्ल्या वाठारांतले लोक सुशागाद स्वभावाचे आसा.मये तळे सुंदर वातावरणात ल्हान दोंगुल्ल्या वाठारांत आसा. ह्या वाठारांत पक्षी पळोवंक मेळटा. कितलेशेच पक्षांनी ह्या तळ्याक आपले घर केला.तळ्याच्या वाठारांत आराम घेवपाक सुवात आसा आनी थंय च्या पाणी आनी हेर सुविधा आसा. तशेंच सॉफ्ट ड्रिंक आनी हेर वेवस्था आसा.जीटीडीसीच्या मये तळे रिसोर्टांत उण्या मोलांत रावपाची तजवीज आसा.ह्या तळ्याच्या कांय अंतराचेर आदल्या कोंद द मयेचे घर आनी कपेल आसा. तशेंच थंय 1927 वर्सा बांदिल्लो फव्वारो आसा. ह्या सुवातेर आशिल्ल्या नांवांच्या फलकावेल्यान ते समजता आनी ह्या उदकाची पुरवण अजुनूय त्या वाठारांतल्या लोकांक जाता.

ह्या सुंदर मये गांवांतलो कुंभारवाडो पळोवपा सारको आसा. ह्या वाठारांतले चडशे लोक शेती कामांनी आशिल्ले समाजाचे आसात. चवथी पयलीं हे लोक शेत कसपाक सुरवात करनात.हे लोक सामक्या वेगळ्या प्रकारच्या कामात घुसपल्ले आसा. कुंभारवाड्यावेल्यो कितल्योशोच फामिली मातये पसून गणेश मुर्त्यो तयार करतात आनी चवथीवेळार त्यो गोंयभर धाडटात. मुर्त्यो तयार करपाची ही कला पिळग्यान पिळगी चलत आसा आनी राज्यांतल्यो काय सुंदर आनी रंगबिरंगी मुर्त्यो ह्या वाठारांत तयार जातात.