Top
Mayem Lake
मये तळे
person_ic
नामो
मये तळे
मये , गोवा

हें तळे गोंयांत खूब फामाद आसा आनी गोंयच्यो पर्यटन थळां भोंवडोवप्यामदी हो थळ सगळ्यांत फामाद पर्यटन थळ आसा.

 

हें तळे उत्तर गोंयांत म्हापशा उपरांत लागपी दिवचल म्हालांत आसा. तळे आशिल्ल्या वाठारांतले लोक सुशागाद स्वभावाचे आसा.

 

Read more