Top
मडगांव
मडगांव
person_ic
नामो
मडगाव, गोवा

गोंयची वेव्हारीक राजधानी म्हणून वळखुपी मडगांव शार हे साश्ट तालुको तशेंच दक्षीण गोंयची राजधानी. ताच्या स्थानाक लागून हे शार दक्षीण गोंयातल्या हेर शारांक सेवा आनी येरादारी पुरयता.

 

येरादारीन गजबजिल्ले आनी कांय सुंदर पोर्तुगीज वास्तुंचे ठिकाण आशिल्ले गोंयचे हे एक थारावीक शार. मडगांव हे गोंयचे दुसरे व्हड शार आनी गजबजिल्ले वेव्हारीक ठिकाण.

 

[read more=”Read more” less=”Read less”]

 

सरभोंवतणी सुपीक जमीन आशिल्ले मडगांव शार एका काळार साबार गिरेस्त देवळां आनी धर्मशाळां आशिल्ले धार्मीक ठिकाण आशिल्लें. खरें म्हळ्यार मडगांव हे नांव पोर्तुगीजांनी मठग्राम म्हळ्यार हिंदू धार्मीक केंद्र ह्या उतरावेल्यान घेतला अशें म्हणटात. मात सतराव्या शेंकड्यात पोर्तुगिजांनी नवी काबिजाद म्हणून मडगांव वाठार काबिज केलो तेन्ना ही सगळीं देवळां मोडून उडयलीं अशें म्हणटात.

 

शारांतल्यो पोन्न्यो चर्ची, बल्कांव आनी तिजुल्यांची जनेलां आशिल्ली बड्डें वाठारांतली कांय पोन्न्या पोर्तुगीज काळांतली घरां मडगांव शाराक एक पोन्ने संवसाराचो गंध दितात.

 

नगरपालिका उद्यानाच्या उत्तरेक आशिल्ली लार्गो दी इग्रेजा वा हॉली स्पिरीट चर्च शाराच्या प्रवेश द्वारा कडेन स्थित आसा. ह्या चर्चीच्या सरभोंवतणी पोन्नी घरां आसात जी अजूनय दिसपाक तश्शीं दिसतात. ही चर्च पोर्तुगिजांनी 1675 वर्सा बांदिल्ली आनी बारोक वास्तुशास्त्राचे एक उत्कृश्ट उदाहरण आशिल्ले हे वास्तुची भायली वणत धवीफुल्ल जाल्यार भीतरल्यो वण्ची सोनेरी आनी कांचेचो वर्क आशिल्ल्यो आसात.

 

चर्चीकडल्यान मातशे मुखार सात बुजांचे घर ही फामाद वास्तु आसा. हे घर 1790 वर्सा पोर्तुगजांचे एमिसरी आनी खाजगी सचीव सॅबेस्तिनो दा सिल्वा हांणी बांदिल्ले. ह्या सातांतले आता फकत तीनच बुजां उरल्यात तरीय हाच्या मूळ इमारतिची गवाय दिवपाक ही वास्तु पुरक आसा.

 

शारांतलो बाजार वाठार व्हड आसा आनी मुखेल चौकाच्या दक्षीणेक सुरू जावन रेल्वे स्थानक मेरेन तो विस्तारला. बाजार एका नागमोड्या वाठारांत विस्तारला आनी हांगा काय सोबीत यादिस्तीकां मेळटात तशेंच वांटपण करपाक बरोच वाव आसा.

 

शाराच्या मदीं नगरपालिका उद्यान आसा (प्राका जोर्ज बार्रेटो) ज्याच्या भोंवतणी चडशी होटेलां आनी कार्यालयां स्थानापन्न आसात. वसाहत काळावेली नगरपालिका इमारत आनी वाचनालय 1905 काळांत बांदिल्ले आनी ते उद्यानाच्या दक्षीणेक पडटा. ह्या मुखेल चौका कडल्यान बाजाराकडेन रस्ते वतात जो वाठार पयली नुस्त्याचो बाजार आशिल्लो.

 

मडगांवचो नुस्त्या बाजार पयली नगरपालिका इमारतीच्या मुखार आशिल्लो आनी दक्षीण गोंयातल्या दर्यादेग वाठारांतल्यो नुस्तेकान्नी आपल्या रंगयाळ्या साडयांनी उंचेल्या आवाजांत वाटपण करतनाचो देखावो खुब देखदिणो आशिल्लो. हो बाजार उपरांत शाराच्या भायर बांदिल्ल्या संकुलात स्थलांतरीत केला.

 

लार्गो दी इग्रेजा कडलो मडगांवच्या प्रवेश द्वारा कडलो रस्तो फुटून दोन कडेन वता, एक तो मुखेल शाराकडेन वता जाल्यार दुसरो रस्तो मडगांवच्या आनीक एका इतिहासीक चिन्ना कडेन वळटा. ह्या रस्त्याक कालकादा डी नोस्सा सिन्होरा दी पियेदाद म्हण वळखतात आनी तो मोतीं दोंगरा कडेन वता. ह्या दोंगराचेर एक ल्हान कपेल आसा जे चडशे फावट बंदच आसता. पूण हांगच्यान दिसपी साश्ट आनी मडगांव शाराचो देखावो पळोवपा सारको आसा.

 

कोलवा दर्यादेग मडगांवच्यान फकत 6 किलोमीटर अंतराचेर आसा. ते खातीर चडशे लोक मडगांवची सोबीतकाय पळोवचे पेक्षा दर्यादेग वाठारांत आपलो चडसो वेळ घालयतात.

 

मडगांव वाठारांत कांय सोबीत सुवाती आसात. हांगच्यान तीन किलोमीटर अंतराचेर राय ह्या ल्हानश्या गांवात जो मडगांवच्यान बोरये पुलाकडेन वचपी रस्त्या मदीं लागता, राशोल सेमिनारी आनी चर्च आसा. मडगांव जायत्या ट्रॅनीं खातीर निमणो थांबो खास करूंन मुंबयच्यान येवपी ट्रेनी खातीर.
[/read]