Top

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आनी मोलें राष्ट्रीय अभयारण्य

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य

पणजेच्यान बेळगांव वतना उत्तरेक लागता एक अभयारण्य लागता जे सुमार 240 किलोमीटर वाठारांत पसरला. पश्चिमी घाटाच्यो रानान माखील्ल्यो देंवत्यो ज्यो वन्यजीवान समृध्द आसात आनी पक्षी पळोवप्यांखातीर एक मेजवानी आसात.भगवान महाविर वन्यजीव अभयारण्य गोंयातल्या मोलें ह्या शारांत वसलां. 240 किलोमीटर वाठारांत वशिल्ले हे अभयारण्य गोंयातल्या चार सुरक्षीत वन्यजीव वाठारापैकी एक आसा आनी तातूंत मोलें राष्ट्रीय अभयारण्याचो आसपाव आसा.हे अभयारण्य गोंयच्या पुर्वेक आसा आनी पणजेच्यान 53 किलोमीटर पयस जाल्यार मडगांवच्यान 54 किलोमीटर पयस आसा. रस्तो तशेंच रेलगाडयेंतल्यान ह्या स्थळा मेरेन प्रवास करूं येता.कमीत कमी दोन दीस ह्या अभयारण्यांत रावले शिवाय तुमकां हांगा आशिल्ली समृध्य वन्यजीव संपती पळोवपाची संद मेळची ना. हातूंत गवो रेडो, सांबर, बिबटो वाघ, चितळ, वन-माणुस, वागाटीं, शेंकरो, अजगर आनी नाग सारकेल्ल्या जनावरांचो आसपाव आसा.

ह्या अभयारण्यांत जायती म्हत्वाची भौगोलिक आनी इतिहासीक वैशिश्टां आसात. हांगा झिपीची खाजगी वेवस्था करूंन रानांत खोल मेरेन वचूं येता. हे अभयारण्य बिबटे वाग, हत्ती, हरणां आनी गवो रेडो हांचे खातीर फामाद आसा.देवचाराची कोंड म्हण वळखतल्या एका सुवातेवेल्यान रानांतली जनावरां सोंपेपणान पळोवप शक्य आसा. पक्षी पळोवपाक आवडपी लोकांखातीरय ही सुवात घोस्ताक वतली. कदंब काळावेले नामनेचे तांबडी सुर्ला देवूळ हांगच्यान 13 किलोमीटर अंतराचेर आसा. मंगळुर ते मडगांव कोंकण रेल्वेतल्यान प्रवास करता आसतना दुधसागर धबधबो जनेलांतल्यान पळोवपाक मेळटा.मोल्या रावपाखातीर पर्यटन खात्यान बांदिल्ल्यो आरामदायक अश्यो खोपी आनी न्हिदपाच्यो कुडी आसात. अभयारण्याच्या प्रवेश द्वारा कडेन आशिल्ली पुलीस चौकी त्या थंड आनी प्रसन्न वातावरणांत मोलेच्या कॅनवासाचेर काडिल्ले एक सोबीत चित्र कशें दिसता.

ह्या अभयारण्याची सुवात पश्चिमी घाटाच्या पांयाकडेन आशिल्ल्यान ताचे आकर्शण चड वाडला आनी हांगा आशिल्ली लोकवस्ती गोंयातली सगळ्यांत शांत सुवात आसा हातूंत मातय दुबाव ना. मोले पर्यटन रिसोर्टाच्या प्रवेश द्वाराच्या 100 मीटर पश्चिमेकडेन सैम शिक्षण केंद्र आसा. थंयच्या वनक्षेत्रपालाक संपर्क करूंन तुमच्यांनी मुखेल द्वारांतल्यान भीतर (जो राष्ट्रीय महामार्ग 4अ वटेन तीन किलोमीटर पुर्वेक आसा) वाहन व्हरपाची परवानगी घेव येता. अभयारण्यांत कांय किलोमीटर अंतराचेर एक खासा निरीक्षण मंच तयार केल्लो आसा आनी फांतोडेर वा आमोरेर वन्यजीव पळोवपाची बरी संद तुमकां मेळपाक शकता.मोल्या रावपाखातीर पर्यटन खात्यान बांदिल्ल्यो आरामदायक अश्यो खोपी आनी न्हिदपाच्यो कुडी आसात.