Top

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आनी मोलें राष्ट्रीय अभयारण्य

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य
person_ic
नामो
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य,
सोनाऊलिं, गोवा ४०३४१०

पणजेच्यान बेळगांव वतना उत्तरेक लागता एक अभयारण्य लागता जे सुमार 240 किलोमीटर वाठारांत पसरला. पश्चिमी घाटाच्यो रानान माखील्ल्यो देंवत्यो ज्यो वन्यजीवान समृध्द आसात आनी पक्षी पळोवप्यांखातीर एक मेजवानी आसात.

भगवान महाविर वन्यजीव अभयारण्य गोंयातल्या मोलें ह्या शारांत वसलां. 240 किलोमीटर वाठारांत वशिल्ले हे अभयारण्य गोंयातल्या चार सुरक्षीत वन्यजीव वाठारापैकी एक आसा आनी तातूंत मोलें राष्ट्रीय अभयारण्याचो आसपाव आसा.

Read more