Top

ब्रागांजा घर

ब्रागांजा घर
ब्रागांजा घर
person_ic
नामो
ब्रागांजा घर,
कुलसभाट, चांदोर,
गोवा - ४०३७१४

चांदोर गांवात स्थायी आशिल्ले हे घर सतराव्या शेंकड्यात बांदिल्ले. गांवातल्या चौकाच्या एका वटेन हे घर आसा. आता ह्या घरांत वेगवेगळी घरां आसात मात मुखेल दार एकूच आसा. घरांतले पुर्वेक आशिल्लो जागो पैरेरा ब्रागांजा हांच्या मालकीचो आसा आनी थंय एक ल्हान कपेल आसा जंय सँट फ्रांसीस झेवियर हांच्या नाखटाचे अवशेश आसात. घरांतल्या लोकांनी एकठांय केल्ल्यो शिल्पकृती ह्या घराच्या सुंदरातायेन भर घालतात. व्हड दिवाणखानो, नाच करपाखातीर खासा कूड, युरोपच्यान हाडील्ले झुंबर तशेंच शिशमाच्या लाकडापासून केल्ले फर्निच्यर ह्या घराक सोबाय हाडटा. ह्या घरांत आशिल्ली दोन व्हडली कदेलां हांगचे आकर्शण थारतात जी ह्या घराब्याक पोर्तुगालचो राजा डॉम लुईस हांणी भेट दिल्ली. हांगचे चडशे फर्निच्यर 18व्या शेंकड्यातले आसा आनी कुडतरीच्या कारागिरांनी ते शिश्याच्या लाकडापासून तयार केला. संपर्क करात: +91 832 2784227

घराचो पश्चिमी भाग मिनेझीस ब्रागांझा हांच्या मालकिचो आसा. विलक्षण फर्निच्यर आनी चिनी मातयेच्या वस्तु सांगाता हांगा घराब्याचे सतराव्या आनी अठराव्या शेंकड्यातले कांय पोन्ने फोटो आसात. हांगाचे वाचनालय गोंयातले पयले खाजगी वाचनालय अशें मानतात. गोंयच्या मुक्ती झुजांत म्हत्वाचो भाग घेतिल्ले नामनेचे पत्रकार लुईस मिनेझीस ब्रागांझा(1878-1938) हांणी एकठांय केल्ल्या सुमार 5000 वयर पुस्तकांचो खजिनो हांगा आसा. संपर्क करात: +91 832 2784201