Top

ब्रम्हा देवूळ

ब्रम्हा देवूळ

वाळपयच्यान सात किलोमीटर अंतराचेर ब्रम्ह करमळी गांवांत पाचव्या शेंकड्यातले हे देवूळ वसलां. भारतांत आशिल्ल्या कांय कमी प्रमाणांतल्या ब्रम्ह देवळापैंकी हे एक जावन आसा.