Top

ब्रम्हा देवूळ

ब्रम्हा देवूळ
ब्रम्हा देवूळ
person_ic
नामो
ब्रह्मा देव देऊळ
ब्रह्मा कर्मली, सत्तरी
गोवा

वाळपयच्यान सात किलोमीटर अंतराचेर ब्रम्ह करमळी गांवांत पाचव्या शेंकड्यातले हे देवूळ वसलां. भारतांत आशिल्ल्या कांय कमी प्रमाणांतल्या ब्रम्ह देवळापैंकी हे एक जावन आसा.