Top
बोंडला रान
बोंडला रान
person_ic
नामो
बोंडला वन्यजिव अभयारण्य,
उसगाव, गांजे, गोवा

38 kms from Margao is the smallest of the three wildlife sanctuaries of Goa – the Bondla Wildlife Sanctuary. More than a sanctuary, it is an ideal jungle resort, a major attraction for school going children and nature lovers.

मडगांवच्यान 38 किलोमीटर अंतराचेर गोंयातले सगळ्यांत ल्हान वन्यजीव अभयारण्य वसला- बोंडला वन्यजीव अभयारण्य. अभयारण्य म्हणचे परस हो एक योग्य असो जंगल रिसोर्ट जो शाळेंत वचपी विद्यार्थी आनी सैम मोग्यांखातीर आकर्शण थारला.

ह्या अभयारण्यातले ल्हान प्राणीसंग्रहालय, सैमीक वाठारांत आशिल्ले हरणांचे वास्तव, वनस्पत आनी गुलाबांची बाग लोकांक वर्सयभर हांगा येवपाक आकर्शीत करता.

[read more=”Read more” less=”Read less”]

बोंडला वन्यजीव अभयारण्य पणजेच्यान 50 किलोमिटर अंतराचेर आनी मडगांवच्यान 38 किलोमीटर अंतराचेर आसा जाल्यार फोंडेच्यान हे अभयारण्य 20 किलोमीटर पुर्वेक वसला. हे अभयारण्य जंगल रिसोर्ट तरेचे आसा आनी हांगा रान खात्याच्यो ल्हान खोपी उपलब्द आसात.

ह्या अभयारण्यांत सादारणपणान दिसता ते गवे रेडे आनी सांबर हरणां. शाळांच्या सहलींखातीर हे एक आवडीचे ठिकाण आसा. बिरेस्तारा हे अभयारण्य बंद आसता. पणजेच्यान तशेंच मडगांवच्यान टूर घेवन येवपी बसी बोंडला अभयारण्याक हमखास भेट दितात.

ह्या अभयारण्याचे क्षेत्र फकत 8 किलोमीटर आसा आनी फोंडें, सांगे आनी सत्तरी अश्या तीन तालुक्यांच्या संगम स्थानार दोंगुल्ल्यांमदी हे अभयारण्य वसला. हांगा ल्हान प्राणीसंग्रहालय, हरणां सफारी बाग, वनस्पत बाग, औपचारीक बागो तशेंच पर्यटन खोपी आसात.

फोंडे तशेंच मोले शारांक बोंडला अभयारण्य डांबरी रस्त्यांनी बरे तरेन जोडील्ले आसा आनी पर्यावरण प्रेमी पर्यटकांखातीर ही एक योग्य अशी सुवात आसा.

हो वाठार पानझडिची रानांनी व्यापला तशेंच व्हाळा कुशीक कांय सदाबहार झाडां तशेंच बांबुची झाडां आसात. गोंयचे राज्य झाड मट्टी तशेंच शिशम हांगा हमखास दिश्टी पडटा. ताम्हणाचे रान, किंदळ, जांब, आवळ्याची झाडां, अशोकाची झाडां आदी हांगा खूब आसात. कांटेरी बांबू तशेंच व्हडले लियाना हांगा पळोवंक मेळटात.

राज्य प्राणी गवो रेडो हांगा खुबदा दिश्टी पडटा. बिबटो वाघ हो मांसाहारी प्राण्यांतलो सगळ्यांत व्हडलो आसा जाल्यार वागाटी, जवादीं अशे हेर मांसाहारी जनावरां हांगा दिसतात. मेरूं, चितळ, भेंकरें अशी हरणां, रानदुकर, साळ, खवळें माजर आनी शेंकरो अशी शाकाहारी जनावरां हांगा पळोवंक मेळटात. उडट्यो पाली (फ्लायिंग लिझर्ड) हो प्राणीय हांगा नित्याचो आसता.

हांगा सुमार शंबरा वयर पक्ष्यांच्यो जाती राबितो करूंन आसात. राज्य पक्षी हळडुवो बुलबूल हांगा पळोवंक मेळटा. गोबरे होर्नबील, आनी सोनेरी चोंचीचो सुतारपक्षीय हांगच्या बागेंत सदांच येतात.
[/read]

प्राणीसंग्रहालय
ह्या ल्हानश्या प्राणीसंग्रहालयांत गोंयचे साबार प्राणी सैमीक वातावरणांत सुरक्षीत दवरील्ले पळोवंक मेळटात. ह्या जनावरांत बिबटो वाघ, शिंव, गवो रेडो, मेरूं, हरणां (चितळ, भेंकरे आदी), मगरी, सोरोप आदी प्राणी आसपावतात.

हरण सफारी बाग
भेंकरे, चितळ, मेरूं सारकेल्ली हरणां आशिल्ल्या ह्या हरण सफारी बागेंत लोकांक हरणांच्या मदीं गाडी घेवन भोंव येता.

औपचारीक बाग
प्रशस्त लॉन, विलक्षण झाडां, तरेकवार गुलाबाच्यो तरा आनी रंगरंगयाळीं फुलांची झाडां आशिल्ले हे रान म्हळ्यार हांगा येवपी लोकांखातीर एक परवणीच.

वनस्पत बाग
हांगा आशिल्ली वेगवेगळ्या तरांची वनस्पत विद्यार्थ्यांखातीर उपेगी आनी रुचीची थारता.

सैम शिक्षण केंद्र
ह्या केंद्रात साबार गजाली प्रदर्शनाक दवरल्यात ज्यो लोकांक पळोवंत तशेंच हाताळपाक मेळटात. ताकाच जोडील्ल्या वाचनालयांत खुबशी म्हायती आसा तशेंच विडीयो आनी चित्रपट लोकांच्या मागणेचेर प्रदर्शीत करतात.

पक्षी
बोंडला अभयारण्यांत शंबरा वयर पक्ष्यांच्यो जाती घर करूंन आसात. पक्षी पळोवपाच्या जाग्यांखातीर अभयारण्यातल्या अधिकाऱ्यांकडेन संपर्क सादचो.

जनावरां
साहसी आनी उमेदी लोकांखातीर हांगा खासा उंच टॉवर घाल्ले आसात ज्याचेर चडूंन तुमच्यांनी उदकाच्या जाग्यांचेर उदक पिवंक येवपी गवे रेडे, मेरूं, रान डुकर आनी हेर जनावरां पळोव येतात.

सैम मार्ग
चड उमेदी लोकांखातीर ह्यो खासा सहली आसतात जय तांका म्हायती दितात तशेंच सभोवतालचो सैम पळोवपाची संद मेळटा.

पर्यटकांक खातीर सोयिस्कर खोपींची हांगा वेवस्था आसा.

Comfortable cottages are available here for tourists.