Top
बोंडला रान
बोंडला रान

About

मडगांवच्यान 38 किलोमीटर अंतराचेर गोंयातले सगळ्यांत ल्हान वन्यजीव अभयारण्य वसला- बोंडला वन्यजीव अभयारण्य. अभयारण्य म्हणचे परस हो एक योग्य असो जंगल रिसोर्ट जो शाळेंत वचपी विद्यार्थी आनी सैम मोग्यांखातीर आकर्शण थारला.ह्या अभयारण्यातले ल्हान प्राणीसंग्रहालय, सैमीक वाठारांत आशिल्ले हरणांचे वास्तव, वनस्पत आनी गुलाबांची बाग लोकांक वर्सयभर हांगा येवपाक आकर्शीत करता.

बोंडला वन्यजीव अभयारण्य पणजेच्यान 50 किलोमिटर अंतराचेर आनी मडगांवच्यान 38 किलोमीटर अंतराचेर आसा जाल्यार फोंडेच्यान हे अभयारण्य 20 किलोमीटर पुर्वेक वसला. हे अभयारण्य जंगल रिसोर्ट तरेचे आसा आनी हांगा रान खात्याच्यो ल्हान खोपी उपलब्द आसात.ह्या अभयारण्यांत सादारणपणान दिसता ते गवे रेडे आनी सांबर हरणां. शाळांच्या सहलींखातीर हे एक आवडीचे ठिकाण आसा. बिरेस्तारा हे अभयारण्य बंद आसता. पणजेच्यान तशेंच मडगांवच्यान टूर घेवन येवपी बसी बोंडला अभयारण्याक हमखास भेट दितात.

फोंडे तशेंच मोले शारांक बोंडला अभयारण्य डांबरी रस्त्यांनी बरे तरेन जोडील्ले आसा आनी पर्यावरण प्रेमी पर्यटकांखातीर ही एक योग्य अशी सुवात आसा.हो वाठार पानझडिची रानांनी व्यापला तशेंच व्हाळा कुशीक कांय सदाबहार झाडां तशेंच बांबुची झाडां आसात. गोंयचे राज्य झाड मट्टी तशेंच शिशम हांगा हमखास दिश्टी पडटा. ताम्हणाचे रान, किंदळ, जांब, आवळ्याची झाडां, अशोकाची झाडां आदी हांगा खूब आसात. कांटेरी बांबू तशेंच व्हडले लियाना हांगा पळोवंक मेळटात.राज्य प्राणी गवो रेडो हांगा खुबदा दिश्टी पडटा. बिबटो वाघ हो मांसाहारी प्राण्यांतलो सगळ्यांत व्हडलो आसा जाल्यार वागाटी, जवादीं अशे हेर मांसाहारी जनावरां हांगा दिसतात. मेरूं, चितळ, भेंकरें अशी हरणां, रानदुकर, साळ, खवळें माजर आनी शेंकरो अशी शाकाहारी जनावरां हांगा पळोवंक मेळटात. उडट्यो पाली (फ्लायिंग लिझर्ड) हो प्राणीय हांगा नित्याचो आसता.