Top

बुडबूड्या तळी (बुडबूडे येवपी पवित्र तळी)

बुडबूड्या तळी (बुडबूडे येवपी पवित्र तळी)

नेत्रावळी(नेतुर्ली) हो ल्हानसो गांव सांगे तालुक्यांत पडटा आनी पणजेच्यान दक्षीण गोंयातल्या मडगांव आनी केपें शारांतल्यान थंय पावपाक दोन वरां लागतात. गोंयातले एक अद्वितीय आनी रहस्यमय पुरातन ठिकाण ह्या गांवात नेत्रावळी न्हंयच्या कांठार आसा.नामनेची बुडबुड्या तळी जिका थळावे लोक बुडबूड तळी वा बोमाड्यांची तळी म्हणूनय वळखतात ती पवीत्र तळी ह्या गांवात आशिल्ले गोपिनाथ देवळाक जोडून आसा आनी तिच्या सरभोंवतणी व्हडले पांचवेचार आनी निळे दोंगर आनी तरेकवार झाडां आनी राय आशिल्ली रानां आसात.बुडबूड्यांची तळी तांबड्या मातयेन चवकोनी आकारान बांदून काडल्या आनी भोंवतणी सोंपणा आसात जी देंवन तुमी उदका मेरेन पांवतात. तळयेच्या मदीं एक व्हड डबो कसो बांदून काडील्ले बैठकीचे स्थान आसा. ही तळी नितळ आनी पाचवीच दिसता.कांय मिन्टां भीतरच ह्या तळयेची सैमीक घटना पळोवप्याच्या नदरेक पडटा. तळयेच्या मुळांतल्यान बुडबूड्यांचे चोंबे वेगवेगळे कडल्यान वयर येतना दिश्टी पडटात. ते समकेंद्रीय तालांत तळयेंतल्या उदका वयर येवन थारतात आनी एक सुंदर प्रतिमा निर्माण करतात आनी ते उपरातं फुट्टांत. हे निरंतर येवपी बुडबूडे एक आगळो वेगळो ताल धरतात आनी समक्रमीत प्रतिमा तयार करतात जे पळयल्यार हे बुडबूडे सैमाच्या संगीताचेर नाच करतात कशे दिसतात.

हे वेगवेगळ्या आकारांचे बुडबूडे वयर येता आसतना गळगळ्यांचो कसो आवाज करतात. हो एक विलक्षण आनी अद्वितीय असो अणभव आसता. थळावी भुरगी हांगा दिसपट्टी येवन ह्या उदकांतल्यान वयर सरपी बुडबूड्यांक तेळत आसतना दिश्टी पडटात.ह्या बुडबूड्यांची सुरवात कशी जाली हाचे वेगवेगळे सिध्दांत वेगवेगळो लोक मांडटात. कांय थळावे लोक तांकां ध्वनीविज्ञानाची जोड दितात, कांय जाण तांकां थळाव्या देविचो चमत्कार मानतात जाल्यार विज्ञानीक हाचो उगम सल्फर डायोक्सायड वा कार्बन डायोक्सायड वा चुनो वा मिथेन हाचे खातीर जाल्लो आसूंक जाय अशे मानतात.मजेची गजाल म्हळ्यार हांगचे थळावे लोक कदंब राजा जयकेशी 1 हाचो उल्लेख करतात ज्याणे ह्या बुडबूड्या तळी आनी गोपिनाथ देवळाची दुरूस्ती केल्ली. ते खातीर हे बांदकाम 9-10 शेंकड्यात शिलहारास हांचे अशें थारायतात. देवळाच्या फांटल्यान आशिल्ल्या कोंरातील्ल्या खडपांत शिव देवाचे प्रतिक आशिल्ली शिवलींगा पुजतात.हे गोपिनाथ देवूळ एक सामके सादे घर कशें दिसपी मातयेचे बांदकाम ज्याचेर चुनो चडयला. ह्या देवळांत कृष्ण देवाक पुजतात जो गोपिंचो देव अशें मानतात. देवळाच्या चारय खांबांचेर शिलहारा-कदंब वेळावेले कोरातिल्ले काम आसा आनी ते तांबडी सुर्ला आशिल्ल्या देवळा बशेन दिसता ज्यांच्या खांबाचेरय कदंब काळावेले शिल्पकाम आसा.नेत्रावळीची बुडबूड्याची तळी आनी गोपिनाथ देवळा शिवाय हांगा आनीक जायती पुरातन ठिकाणां आसात ज्यातूंत शिलहारा वेळावेले महालक्ष्मी देवूळ फामाद आसा जे नेत्रावती न्हंयेच्या कुशीक वसला आनी ताचे फांटल्यान गुहा कशे ठिकाण आसा जंय पोन्न्या काळावेली फातराची घुमटी आसा.हेर पुरातन वास्तुंमदी पोन्ने सिध्देश्वर देवूळ, नेत्रावळी न्हंयेचेर वशिल्लें पुरातन कोरातिल्ले दत्तात्रय देवूळ हांचो आसपाव आसा. नेत्रावळीच्या लागी आशिल्ल्या वारगणी गांवात आशिल्ल्या दुर्गेच्या देवळाक तशेंच कोरांतिल्ल्या नागडो काळभैरवाकय तुमी भेट दिवंक शकतात. वारगणीच्या दोंगुल्लेचेर वसला चंद्रसुर्या देवूळ.