Top

पालासियो दी डियोस

पालासियो दी डियोस
पालासियो दी डियोस
person_ic
नामो
पालासियो दी डियोस,
केपे, गोवा

हे 213 वर्सां पोन्ने घर चर्चीचो डीन आशिल्ले आनी केपे शार स्थापन करपी पोर्तुगीज सोलदारान बांदिल्ले. हे घर तांणे बांदिल्ल्या चर्ची मुखार आसा आनी कुशावती न्हंयच्या देगेर आसा. हिंदू आनी पोर्तुगीज वास्तुशास्त्र मेळोवन हे घर बांदला. आपले चैतन्य सांबाळून दवरपी ह्या घरा मुखावेल्यो पांचव्योचार बागो गोंयातल्या सुंदर बागांपैकी एक आसात.