Top

नौदल विमानचालन संग्रहालय

नौदल विमानचालन संग्रहालय

About

भारतांतलो एकमेव नौदल विमानचालन संग्रहालय वास्को बोगमाळो रस्त्याचेर वास्को शाराच्या 6 किलोमीटर अंतराचेर वसला.ऑक्टोबर 1998 वर्सा स्थापन केल्ले हे संग्रहालय आशियांतले एकमेव अशे संग्रहालय आसा. ताका जाय तशी प्रसिध्दी मेळूंक नाशिल्ल्यान घडये हांगा चडश्या लोकांनी भेट दिवंक ना आनी ते खातीर ते एकसुरे उरलां.बोगमाळो दर्यादेग दिसता अश्या मुखार विस्तारील्ल्या अरेबीयन महासागराक फुडो करूंन आशिल्ले पठाराचेर आशिल्ल्या ह्या संग्रहालयाचे दोन भाग आसात, एक जो भायर उक्तो आसा आनी दुसरो भाग भितरल्या इमारतींत आसा.
पहारेदारा सारको पुराय वाठाराचेर लक्ष दवरपी दारांत आशिल्लो व्हडलो सुपर कोन्स्टीलेशन मुखेल द्वारांतल्यान भितर सरतनाच तुमकां येवकार दिता. सुरवातेक हे वायुयान इंडियन एरलायन्स प्रवाश्यांक हाड व्हर करपाक वापरताले, उपरांत ते वायु सेनेकडेन दिले आनी येरादारी विमान म्हण ते ताचो वापर करपाक लागले. उपरांत वायु सेने कडल्यान नौदलान ते विमान घेतले आनी आता ते तांच्या कडेन आसा.

संग्रहालयाच्या भायल्या वटेन पावल दवरले कांय तरेकवार वायुयानां तुमच्या येवकाराक राविल्ली दिश्टी पडटात. हातूंत सी हॉक, हॅलिकोप्टर यान, सिलँड वायुयान आनी नौदलान साठांच्या काळांत वापरील्ले पोन्ने उज्याचे इंजिन आसपावता. मातशे मुखार गेले कांय सात वेगवेगळी वायुयानां प्रदर्शनाक मांडल्यात ती अशीं आसात.

  • द सी हेरियर, टोही विमान म्हणून वापरील्ले एक बसकेचे वायुयान.
  • द डोव, ल्होव येरादारी आनी हेर भुमीकांखातीर वापरिल्ले दोन यानांचे वायुयान.
  • द सिलेंड जे जमीन तशेंच दर्यांत उपयुक्त थारता
  • द सीहॉव्क एकयंत्री एकबसकेचे लडाकी वायुयान
  • द वँपायर, ल्हान आगांचे एका कुशीक एक दोन बसका आशिल्ल लडाकी प्रशिक्षक
  • द हगस, दोन बसका आशिल्ले हॅलिकोप्टर
  • द एलीज, तीन बसकांचे पानडुबी विरोधी टोही वायुयान.

संग्रहालयाच्या भितरल्या वाठारांत वतना आयएनएस विराट ह्या वायुयानाचेर गेल्ल्याचो भास जाता. कारण भितरल्या वाटेर दोनय वटेनच्यान विराट वायुयानाच्या भितरल्या आकृतिची चित्रां आसात ज्याका लागून ह्या यानाचेर आशिल्ल्याचो आभास तयार जाता. हेर कुडीय हे यान लक्षांत दवरूंन तयार केल्यात.तुमच्या दावे वटेन आशिल्ल्या पयल्याच कुडींत सगळ्या तरेची आयुधां प्रदर्शनाक मांडल्यात. टोर्पेडोस, वेगवेगळे प्रकारचे बॉम्ब, रॉकेटां, वॉर हेडस, मिसायल, डेप्त चार्जर हे सगळे तुमकां लागीच्यान पळोवंक मेळटा.ह्या कुडींतल्यान भायर आयले उपरांत तुमका सोनोबोय कूड मेळटा जंय उदका पोंदचे शत्रू सोदपाक वापरतात ते सँन्सर आसात.संकटा वेळार दर्या तशेंच वायुंत स्वताक सुरक्षीत दवरपाक वापरील्ली सगळी यंत्रणा तुमकां सुरक्षा कुडीत पळोवंक मेळटा. फ्लोटिंग डिंजी, पॅराशुट, फायटर पायलट इजेक्शन सीट, पायलटाचे कपडे हांगा प्रदर्शनाक दवरल्यात.मातशे मुखार मल्टीमिडीया कूड आसा जंय स्टिमुलेटर पळोवंक मेळटा. हांगा भुरग्यांक वा जाण्ट्यांक जेट फायटर विमानाच्या कॉकपिटाचो स्टिमुलेटरांत अणभव घेवंक मेळटा.

ह्या जागेचो आनंद घेतना हांगच्या बरामद्यांत भोंवतना तुमकां श्रध्दांजली म्हणून बरयल्ली फळी दिश्टी पडटा ज्याचेर 1958 ते 1997 मेरेन ज्या जवानांनी युध्दांत आपले प्राण दिले तांका आर्गा ओंपिल्ली दिश्टी पडटा.हाका तेंकून ह्या संग्रहालयाचो केंद्र बिंदू म्हळ्यार शांती सभाघर आसा. ही ध्यान करपाची कूड. हो जागो शांत आनी थंड आसा. फातरान बांदिल्ले हे सभाघर एका निळ्या रंगाच्या सोबीत चित्रान नटला.व्हडल्या सभाघरांत 1959 वर्सा सावन आयज मेरेनच्या नौदल इतिहासाचे पोन्ने फोटो प्रदर्शनाक मांडल्यात. गोंय मुक्ती खातीर जाल्ल्या ऑपरेशन विजय हाचेय फोटो हांगा प्रदर्शनाक मांडल्यात.

हांगा भेट दिल्ले कडेन हांगा आशिल्ले यादिस्तीक दुकानाक भेट दिवंक विसरू नाकात. हांगा पेनां, चेंपी, किचेनी अश्यो साबार वस्तु विकत मेळटात आनी हांगची याद म्हणून तुमी त्यो घेवपाक शकतात.नौदलाचे हे संग्रहालय म्हायतीचे भांडार आसा आनी फौजीत वचपाक सोदपी तरणाट्यांखातीर ते एक बरे प्रोत्साहन थारपाक शकता. हॉलात ह्या लागीच आशिल्ल्या दर्यादेगेचेर पिकनीक करूंन उपरांत ह्या संग्रहालयाक भेट दिवप अशे तरेचे प्रयोजन तुमी करपाक शकतात.