Top

नागेशी देवूळ

नागेशी देवूळ
नागेशी देवूळ
person_ic
नामो
श्री नागेशी देवूळ,
फोंडा, गोवा ४०३४०१

पणजेच्यान 25 किलोमीटर अंतराचेर, फोंडेच्या बांदोडे गांवात नागेशी देवूळ वसलां. ह्या देवळाच्या भोंवतणच्या वाठाराक नागेशी म्हणटात आनी फोंड्या वतना फर्मागुडीच्यान फकत 800 मीटर अंतराचेर हो गांव आसा.

देवळा लागसार 1413 काळांतली एक पोन्नी लाकडाची फळी आसा जिचेर सरभोंवतणचो वाठार थळाव्या घराब्यांनी देवळाक दान दिल्ल्याची नोंद मेळटा. ही गजाल विजयनगर राज्याच्या वीर प्रताप देवराया ह्या राजाच्या राजवटीं वेळावेली म्हणून कळटा. देवळा भितर सातव्या आनी आठव्या शेकड्यांतल्यो शीव पार्वती आनी गणेशाच्यो फातराच्यो म्हुर्ती आसात ज्याका लागून हे देवूळ त्या वेळाचेर अस्तित्वांत आयील्ले आसूंक जाय असो अदमास मेळटा.

[read more=”Read more” less=”Read less”]

देखून, ह्या वाठारांतल्या हेर देवळांच्या विपरीत, नागेशीचे देवूळ मात आपल्या मूळ जाग्याचेर बरेच शेंकड्यांपयलीच्यान आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाता. मात, सद्याची इमारत हालींच बांदिल्ली आसून 1880 वर्सां तिची दुरूस्ती आनी सारके करपाचें काम केला.

हे देवून नागेश देवाक समर्पीत केला ज्याक पोन्न्या काळांत नागनाथ अशें म्हणटाले. नागेश देव हो शिव देवाचो आनीक एक अवतार. ह्या देवळाच्या दिपस्तंभाच्या मुळांत आशिल्ली देव देवतांची रंगीत चित्रां पळोवपा सारकी आसात.

ह्या देवळा कुशीक एक पोन्नी तळी आसा आनी ताच्या भोंवतणी ताडाची झाडां आसात. तळयेच्या खंयच्याय भागांत रावले तरीय नागेश देवाचे आनी गर्भकुडीतं पेटयल्ल्या दिव्यांचे प्रतिबिंब ह्या तळयेच्या उदकांत दिसता अशें तरेन ही तळी बांदल्या.

&nbsp
[/read]