Top

नागेशी देवूळ

नागेशी देवूळ
नागेशी देवूळ
person_ic
नामो
श्री नागेशी देवूळ,
फोंडा, गोवा ४०३४०१

पणजेच्यान 25 किलोमीटर अंतराचेर, फोंडेच्या बांदोडे गांवात नागेशी देवूळ वसलां. ह्या देवळाच्या भोंवतणच्या वाठाराक नागेशी म्हणटात आनी फोंड्या वतना फर्मागुडीच्यान फकत 800 मीटर अंतराचेर हो गांव आसा.

देवळा लागसार 1413 काळांतली एक पोन्नी लाकडाची फळी आसा जिचेर सरभोंवतणचो वाठार थळाव्या घराब्यांनी देवळाक दान दिल्ल्याची नोंद मेळटा. ही गजाल विजयनगर राज्याच्या वीर प्रताप देवराया ह्या राजाच्या राजवटीं वेळावेली म्हणून कळटा. देवळा भितर सातव्या आनी आठव्या शेकड्यांतल्यो शीव पार्वती आनी गणेशाच्यो फातराच्यो म्हुर्ती आसात ज्याका लागून हे देवूळ त्या वेळाचेर अस्तित्वांत आयील्ले आसूंक जाय असो अदमास मेळटा.

Read more